Ειδήσεις

"Καθυστέρηση ενσωμάτωσης οδηγίας από τομέα Ναυτιλίας"

Για την καθυστέρηση της ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/65/ΕΕ στην ελληνική πραγματικότητα, ζητά στοιχεία ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Σπύρος Δανέλλης, τονίζοντας πως η πραγματική υλοποίησή της θα διευκολύνει τις θάλασσιες μεταφορές και θα μειώσει το διοικητικό άχθος στη ναυτιλιακή αγορά.

H απλούστευση και η εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο πρέπει να προχωρήσει άμεσα και η Ελλάδα πρέπει να συμβαδίσει με τους εταίρους της. Οι διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων πρέπει να είναι απλές και οι πληροφορίες να συλλέγονται αποτελεσματικότερα.

Η εφαρμογή της οδηγίας 2010/65/ΕΕ θα έχει πολλαπλά οφέλη για τη ναυτιλιακή αγορά, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων που μπορεί να μεταφέρονται μέσω των καταπλέοντων πλοίων στην ΕΕ.

Η κοινή πολιτική θαλάσσιων μεταφορών στον ευρωπαϊκό χώρο που στοχεύουν τα κράτη-μέλη θα ενισχύσει την ασφάλεια στη θάλασσα, τη διατήρηση ανοιχτών αγορών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών πλοίων και η Ελλάδα θα πρέπει να δηλώνει διαρκώς παρούσα.

Αθήνα, 16/6/2015

Ερώτηση:

Προς τον κ. υπουργό Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού

Θέμα: "Καθυστέρηση εφαρμογής οδηγίας 2010/65/ΕΕ για την ενοποίηση διαδικασιών για τον κάταπλου και τον απόπλου σε όλη την Ευρώπη".

Μία κοινή πολιτική θαλάσσιων μεταφορών στον Ευρωπαϊκό χώρο θα ενισχύσει την ασφάλεια στη θάλασσα, τη διατήρηση ανοιχτών αγορών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών πλοίων. Σε αυτό το πλαίσιο, η οδηγία 2002/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας επιβάλλει στα κράτη μέλη να δέχονται τυποποιημένα έντυπα ("έντυπα FAL") με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, όπως καθορίζονται με τη σύμβαση περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως (σύμβαση FAL) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), της 9ης Απριλίου 1965, όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων.

Για τη διευκόλυνση των θαλάσσιων μεταφορών και προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό άχθος, οι διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων πρέπει να απλουστευθούν και οι διαδικασίες ενημέρωσης να εναρμονισθούν, ώστε να συλλέγονται αποτελεσματικότερα οι πληροφορίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, της κατάργησης της οδηγίας 2002/6/ΕΚ (από τις 19 Μαΐου 2012), η ΕΕ εξέδωσε την οδηγία 2010/65/ΕΕ που αποσκοπεί στην απλούστευση και εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών. Η οδηγία απαιτεί την εκπλήρωση  των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων με ηλεκτρονικό μορφότυπο και τη διαβίβασή τους μέσω ενιαίας θυρίδας (single national window) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε την 1η Ιουνίου 2015 το αργότερο.

Δεδομένου ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε δεν θα δοθεί παράταση περάν του Ιουνίου,

Δεδομένου ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα έχει πολλαπλά οφέλη για τη ναυτιλιακή αγορά, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων που μπορεί να μεταφέρονται μέσω των καταπλέοντων πλοίων στην ΕΕ,

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Πότε θα υλοποιηθεί η ενσωμάτωση της οδηγίας και τι θα σημαίνει αυτό για τα ελληνικά πλοία;

2. Πώς προτίθεται  το ΥΝΑ να εφαρμόσει την ενιαία  ηλεκτρονική θυρίδα πληροφοριών (National Single Window) και πως θα υπάρξει το σύστημα πληροφοριών και επί των πλοίων;

3. Κατά πόσον είναι ενήμεροι οι τοπικοί Ναυτιλιακοί Πράκτορες και εάν διαθέτουν το απαραίτητο συμβατό λογισμικό για να συνεργαστούν με το νέο σύστημα;

4. Κατά πόσον το σύστημα αυτό είναι συνδεδεμένο ή / και συμβατό με το SHIPSAN Act Joint Action; Εάν όχι, πότε προβλέπεται να συνδεθεί;».

Σχόλια