Ειδήσεις

Αντικατάσταση επαγγελματικών αδειών

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου και το τμήμα Επαγγέλματος γνωστοποιούν ότι σε εφαρμογή των Π.Δ. 112/2012, 113/2012, 114/2012, 115/2012, 1/2013 & 108/2013, πρέπει να αντικαταστήσουν τις επαγγελματικές τους άδειες όλοι οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος που σχετίζονται με τις ειδικότητες των παραπάνω Π.Δ. και συγκεκριμένα οι κάτοχοι άδειας:

Υδραυλικού, Χειριστή Μηχανήματος Έργου, Τεχνικού καύσης, Πρακτικού Μηχανικού, Ηλεκτροσυγκολλητή, Οξυγονοκολλητή, Ψυκτικού, Ηλεκτρολόγου και οι Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μηχανολόγων Μέσων Τεχνικών Σχολών, είναι υποχρεωμένοι να αντιστοιχίσουν τις άδειες τους μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στα Π.Δ. και τις απορρέουσες από αυτά Αποφάσεις.

Συγκεκριμένα οι προθεσμίες λήγουν:

Για τους Υδραυλικούς στις 11-7-2015

Για τους Χειριστές Μ.Ε. στις 6-9-2015

Για τους Τεχνικούς Καύσης στις 11-7-2015

Για τους Πρακτικούς Μηχανικούς στις 11-7-2015

Για τους Ηλεκτροσυγκολλητές στις 11-7-2015

Για τους Οξυγονοκολλητές στις 11-7-2015

Για τις Εγγραφές στα Μητρώα Μηχανολόγων Μ.Τ.Σ. στις 11-7-2015

Για τους Ψυκτικούς στις 17-1-2016

Για τους Ηλεκτρολόγους πριν την ημερομηνία λήξης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την διαδικασία αντικατάστασης των παραπάνω αδειών, στα τηλέφωνα του Τμήματος Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηρακλείου, 2813410451 - 2813410450  2813410419 - 2813410423.

Για τις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες (Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι) στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Ανάπτυξης.

Σχόλια