Ειδήσεις

Πρόσληψη 15 ατόμων στο Δήμο Πλατανιά

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, προχωρά ο Δήμος Πλατανιά προκειμένου να καλύψει κατεπείγουσες ή εποχικές ανάγκες, όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 106/2015 απόφαση του Δ.Σ. Πλατανιά, θα προβεί στην πρόσληψη 15 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Οι ειδικότητες στις οποίες αφορούν οι ανάγκες και ο αριθμός των ατόμων που απαιτούνται έχουν ως εξής:

1. Τέσσερα άτομα ΔΕ, οδηγοί φορτηγών-απορριμματοφόρων με ψηφιακό ταχογράφο.

2. Επτά άτομα ΥΕ, εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων.

3. Δύο άτομα, χειριστές γκρέιντερ

4. Ένα άτομο ΔΕ, χειριστής μηχανημάτων έργου (προωθητήρα γαιών, μπουλντόζα)

5. Ένα άτομο ΔΕ, χειριστής εκσκαφέα-φορτωτή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναφέρονται ενδεικτικά) που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν είναι:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, πτυχίου, άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν στο αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νoμικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

6. ΑΜΚΑ

7. ΑΦΜ

8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

9. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά (δ/νση Γεράνι Χανίων, τηλ. 2821340016) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως αύριο Τρίτη 5-5-2015.

Σχόλια