Ειδήσεις

Επίσκοπος ο Αρχιμανδρίτης Μακάριος Γρινιεζάκης

Μια σπουδαία διάκριση για την Εκκλησία της Κρήτης αποτελεί η εκλογή του μέχρι πρότινος Διευθυντή το? Γραφείου Τύπου καί ?εροκήρυκα τ?ς ?ερ?ς ?ρχιεπισκοπ?ς Κρήτης ?ρχιμανδρίτη το? Ο?κουμενικο? Θρόνου Μακάριο Γρινιεζάκη, ως βοηθό Επίσκοπο του Οικουμενική Πατριαρχείου υπό τον  τίτλον τ?ς ?ερ?ς ?πισκοπ?ς Χριστουπόλεως.

Ο Μακάριος εξελέγη διά παμψηφίας ?πό τήν ?γία καί ?ερά Σύνοδο το? Ο?κουμενικο? Πατριαρχείου, καί μετά ?πό πρόταση το? Παναγιωτάτου Ο?κουμενικο? Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

? νέο ?πίσκοπος κ. Μακάριος ?πηρέτησε ε?δοκίμως γιά περισσότερο ?πό ε?κοσι ?τη τήν ?κκλησία τ?ς Κρήτης καί συγκεκριμένα τήν ?ερά ?ρχιεπισκοπή ?πό διάφορες ?πιτελικές θέσεις, ?ν? ?δίδαξε ?ς Καθηγητής στήν Πατριαρχική ?νώτατη ?κκλησιαστική ?καδημία Κρήτης καί σέ πολλά Πανεπιστημιακά ?δρύματα τ?ς Χώρας μας καί το? ?ξωτερικο?.

? Σεβασμιώτατος ?ρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ε?ρηνα?ος, ?μέσως μετά τήν ?νακοίνωση τ?ς ?κλογ?ς το? νέου ?πισκόπου ε?χήθηκε στόν ?ψηφισμένο τά βέλτιστα, διερμηνεύοντας τίς ε?χές το? κλήρου καί το? κρητικο? λαο? πρός τόν νέο ?πίσκοπο τ?ς ?κκλησίας μας.

? θεοφιλέστατος ?ψηφισμένος ?πίσκοπος θά δεχθε? ?πόψε, ?πό τίς 6.00 τό ?πόγευμα καί ?ξ?ς, τίς ε?χές το? ?ερο? Κλήρου καί το? Λαο? τ?ς ?ρχιεπισκοπ?ς Κρήτης στήν ?ερά Μονή ?γίου Γεωργίου ?πανωσήφη.

Ποιος είναι

? ?ψηφισμένος ?πίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, κατά κόσμον Κωνσταντ?νος Γρινιεζάκης, υ?ός το? ?μμανουήλ καί τ?ς Φωτειν?ς, γεννήθηκε στό ?ράκλειο τ?ς Κρήτης.

Τίς ?γκύκλιες σπουδές του παρακολούθησε στή γενέτειρά του καί στή Ριζάρειο ?κκλησιαστική Σχολή ?θην?ν. Ε?ναι πτυχιούχος τ?ς ?νωτέρας ?κκλησιαστικ?ς Σχολ?ς ?θην?ν καί τ?ς Θεολογικ?ς Σχολ?ς το? ?θνικο? καί Καποδιστριακο? Πανεπιστημίου τ?ς ?θήνας.

Μεταπτυχιακές σπουδές πραγματοποίησε στόν τομέα τ?ς Χριστιανικ?ς ?θικ?ς τ?ς Θεολογικ?ς Σχολ?ς το? Πανεπιστημίου τ?ς Βοστώνης, ?πό ?που ?πέκτησε τόν τίτλο Master of Sacred Theology, στόν τομέα τ?ς ?στορίας ?πιστημών τ?ς Σχολ?ς Τεχν?ν καί ?πιστημών το? Πανεπιστημίου το? Harvard ?πό ?που ?πέκτησε τόν τίτλο Master of Arts, στόν τομέα τ?ς Βιοηθικ?ς τ?ς Σχολ?ς Τεχν?ν καί ?πιστημ?ν το? Πανεπιστημίου το? Monash, ?πό ?που ?πέκτησε τόν τίτλο Master of Bioethics, ?ν? παρηκολούθησε καί μαθήματα φιλοσοφίας στήν Φιλοσοφική Σχολή το? Πανεπιστημίου τ?ς Λουβαίν.

? διδακτορική του διατριβή ?γκρίθηκε μέ βαθμό «?ριστα» ?πό τήν ?ατρική Σχολή το? Πανεπιστημίου Κρήτης καί ?κδόθηκε μέ τόν τίτλο «Κλωνοποίηση: ?θικοκοινωνικές καί Θεολογικές Συνιστ?σες».

?κάρη μοναχός καί χειροτονήθηκε διάκονος στίς 18 ?κτωβρίου τό 1993, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στίς 25 ?ουνίου τό 1997 καί προχειρίσθηκε ?ρχιμανδρίτης στίς 23 ?πριλίου τό 1998 στήν ?ερά Μονή ?γίου Γεωργίου ?πανωσήφη ?πό τόν ?ρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο.

Τήν Κυριακή το? Πάσχα το? ?τους 2008 ? Ο?κουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομα?ος το? ?πένειμε τό ?φφίκιο το? ?ρχιμανδρίτου το? Ο?κουμενικο? Θρόνου στό Φανάρι τ?ς Κωνσταντινούπολης.

?πηρέτησε ?ς διάκονος στόν ?ερό Μητροπολιτικό Ναό το? ?γίου Μην? ?ρακλείου (1994-1997) καί ?ς ?φημέριος στήν ?νορία ?γίου Νικολάου Χαρασο? (1997-1999) καί στήν ?στορική κοινότητα το? ?γίου Γεωργίου Southbridge τ?ν Η.Π.Α. (1999-2002).

Διετέλεσε Διευθυντής το? Ραδιοφωνικο? Σταθμο? τ?ς ?ερ?ς ?ρχιεπισκοπ?ς Κρήτης (2002-2010), μέλος τ?ς Συνοδικ?ς ?πιτροπ?ς τ?ς ?κκλησίας Κρήτης ?πί τ?ν θεμάτων Βιοηθικ?ς καί συγχρόνου προβληματισμο? (2005-2010), Πρόεδρος τ?ς Διοικούσας ?πιτροπής τ?ς Σχολ?ς Βυζαντιν?ς Μουσικ?ς τ?ς ?ερ?ς ?ρχιεπισκοπ?ς Κρήτης (2006-2010), Διευθυντής τ?ς ?στίας ?κκλησιαστικ?ς ?κπαιδεύσεως τ?ς Πατριαρχικ?ς ?νώτατης ?κκλησιαστικ?ς ?καδημίας Κρήτης (2007-2015), πρ?τος Διευθυντής το? νεοσύστατου Γραφείου Τύπου τ?ς ?ερ?ς ?ρχιεπισκοπ?ς Κρήτης (2011-2015) καί ?εροκήρυκας α?τ?ς ?πό τό 2002 ?ως καί τήν ε?ς ?πίσκοπον ?κλογή του.

?σχολε?ται μέ θέματα Βιοηθικ?ς καί Ποιμαντικ?ς. ?δρυσε τήν ?κδοτική σειρά «Παντοδαπά τ?ς βιοηθικ?ς», ? ?ποία τελεί ?πό τήν α?γίδα το? Ο?κουμενικο? Πατριαρχείου. Διδάσκει ?πό τό 2003 στήν Πατριαρχική ?νωτάτη ?κκλησιαστική ?καδημία ?ρακλείου, ?ν? ?χει κατά καιρούς διδάξει μαθήματα σέ διάφορα Πανεπιστημιακά ?δρύματα, μεταξύ τ?ν ?ποίων στό ?λληνικό Κολέγιο τ?ς Βοστώνης (2000), στίς ?ατρικές Σχολές τ?ν Πανεπιστημίων Κρήτης (2002-2015), Θεσσαλίας (2007-2015) καί ?θήνας (2009-2015) καί στό Θεολογικό Σεμινάριο, «?γιος Πλάτων», τ?ς Α?τόνομης ?κκλησίας τ?ς ?σθονίας (2011-2015).

Τό 2009 ? ?γία καί ?ερά Συνοδος το? Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά ?πό πρόταση το? Ο?κουμενικο? Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου τόν ?ρισε μέλος στή Πανορθόδοξη ?πιτροπή Βιοηθικ?ς, στήν ?ποία ?ρίστηκε ?μοφώνως καί Γενικός Γραμματέας κατά τήν πρώτη Συνεδρία της, τό Μάϊο το? 2011.

?χει τιμηθε? μέ ?καδημαϊκές καί ?κκλησιαστικές διακρίσεις μεταξύ α?τ?ν μέ τό βραβε?ο Science and Religion Award, το? Πανεπιστημίου τ?ς Βοστώνης, τό ?πο?ο γιά πρώτη φορά δόθηκε σέ κληρικό καί μάλιστα ?ρθόδοξο.

?χει ?κπροσωπήσει τήν Μητέρα ?κκλησία καί τόν Ο?κουμενικό Πατριάρχη σέ διάφορες ?ποστολές, ?πί μία δεκαετία διακόνησε τίς λατρευτικές ?νάγκες τ?ν ?ρθοδόξων πιστ?ν στήν ?λληνική Πρεσβεία τ?ς ?γκύρας, ?χει κληθε? ?ς ?μιλητής σέ πολλές Μητροπόλεις τ?ς ?λλάδος καί το? ?ξωτερικο?, ?χει δώσει διαλέξεις σέ διεθνή ?πιστημονικά, ?ατρικά καί θεολογικά συνέδρια καί συμπόσια καθώς ?πίσης καί σέ ?πιστημονικές καί ?κκλησιαστικές ?μερίδες, τυγχάνει μέλος πολλ?ν ?πιστημονικ?ν καί ?κκλησιαστικ?ν ?ργανισμ?ν καί ?χει δημοσιεύσει ?ρθρα, μελέτες καί βιβλία.

Σχόλια