Ειδήσεις

Καταδίκη της Ελλάδας για τα λιπάσματα

Ακόμα μια καταδίκη για τις "λαμπρές" της επιδόσεις στην προστασία του περιβάλλοντος μετρά η χώρα μας. Χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε την καταδίκη της Ελλάδας, καθώς δε φρόντισε να χαρακτηρίσει ως "ευπρόσβλητες" από νιτρορύπανση και ευτροφισμό 12 περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να μην καταρτίσει σχέδιο για την προστασία τους, επομένως να τις αφήσει στην τύχη τους.

Όλες οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. οφείλουν βάσει της Οδηγίας για τη διαχείριση των υδάτων 2000/60 να καταγράψουν τα υδάτινα σώματά τους, να τα παρακολουθήσουν και να καταρτίσουν σχέδια για τη διαχείρισή τους. Ειδικά για τη ρύπανση των υδάτων από νιτρορύπανση (κυρίως από κάποια είδη λιπασμάτων) οι χώρες έχουν επιπρόσθετες υποχρεώσεις, που πηγάζουν από την Οδηγία 91/676.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το 2010 η Ελλάδα προχώρησε ως όφειλε στο χαρακτηρισμό των πιο ευαίσθητων σε ρύπανση ζωνών ως «ευπρόσβλητων». Η Επιτροπή ζήτησε να επεκταθεί ο χαρακτηρισμός και σε άλλες περιοχές και συγκεκριμένα στις περιοχές του ποταμού Έβρου, της Θεσσαλονίκης, της Πέλλας, της Ημαθείας και της Θεσσαλικής Πεδιάδας, του νομού Εύβοιας, της βόρειας Πελοποννήσου (περιοχές Κορίνθου, Κάτω Αχαΐας, Λουσικών, Άραξου, Σφαγέικων και Αιγίου), της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (περιοχή των νομών Μεσσηνίας και Ηλείας), της ανατολικής Πελοποννήσου (περιοχές Σπάρτης, Έλους-Σκάλας και Λεωνιδίου), της ανατολικής Κρήτης, της ανατολικής Αττικής και του ποταμού Ασωπού.

Η Ελλάδα υποστήριξε ότι η αναθεώρηση των ζωνών είναι σε εξέλιξη, ενώ οι περιοχές που προσδιόρισε η Επιτροπή δεν πρέπει οπωσδήποτε να χαρακτηριστούν ως ευπρόσβλητες ζώνες σε ολόκληρη την έκτασή τους. Εντούτοις, δέχτηκε ότι στα σημεία μετρήσεως που βρίσκονται στις περιοχές αυτές, εκτός των χαρακτηρισμένων από τις ελληνικές Αρχές ζωνών, έχει παρατηρηθεί στις μάζες υπόγειων υδάτων περιεκτικότητα σε νιτρικά ιόντα μεγαλύτερη των ορίων. Επιπλέον, η Ελλάδα δεν αμφισβητεί ότι ορισμένες μάζες γλυκών υδάτων που έχουν προσβληθεί από φαινόμενο ευτροφισμού δε λήφθηκαν υπόψη.

Σχόλια