Ειδήσεις

Για μια νέα σχέση του Δήμου και των δημοτών

Στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού και της ενεργούς συμμετοχικής διαδικασίας που επιδιώκει η Δημοτική Αρχή, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση στην αίθουσα του Πειραματικού Θεάτρου του Πολιτιστικού - Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, μέλη της οποίας αποτελούν τα σημαντικότερα ερευνητικά ιδρύματα, φορείς, συλλογικότητες καθώς και ενεργοί πολίτες του Δήμου.

Παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν στα κρίσιμα θέματα των διαδικασιών συμμετοχικότητας, διαβουλεύσεων & στρατηγικού σχεδιασμού, ο δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός καθώς και οι αντιδήμαρχοι Π. Ινιωτάκης και Κ. Βαρδαβάς, πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Ο δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε στην ομιλία του πως προωθείται ένα νέο συμβόλαιο της Δημοτικής Αρχής με φορείς και πολίτες, που στηρίζεται στη συμμετοχικότητα, τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την αξιοκρατία. Μαζί με την ενθάρρυνση των πολιτών να συμβάλλουν με τις προτάσεις, τις ιδέες τους και την ενεργό συμμετοχή τους στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συμμετοχικού μοντέλου τοπικής δημοκρατίας.

Ο αντιδήμαρχος κ. Π. Ινιωτάκης, αναφέρθηκε στις βασικές αρχές της δημοτικής Αρχής, που συνοψίζονται στο να καταστεί ο Δήμος Ηρακλείου:

  • Ανθεκτικός Δήμος, τόπος με αποτελεσματικές υποδομές και δομημένη κοινωνική πολιτική, με οργανωμένες δομές πολιτικής προστασίας, συμμετοχικά δίκτυα αλληλεγγύης, προστασία της απασχόλησης και της ασφάλειας των πολιτών  
  • Δήμος με ισχυρή Πολιτιστική και Τουριστική Ταυτότητα, Δήμος φάρος πολιτισμού, με ελκυστικές τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα, και ισχυρή συνεισφορά στην τοπική οικονομία
  • Έξυπνος Δήμος, τόπος καινοτομίας, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, βελτιωμένης ποιότητας ζωής, ηλεκτρονικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης

Τέλος τόνισε ότι αποκαθίσταται η εταιρική και ισόρροπη σχέση πόλης-υπαίθρου, για την άρση των χωρικών ανισοτήτων και της ανισοβαρούς ανάπτυξης του παραθαλάσσιου άξονα και της ενδοχώρας, με πλήθος εκδηλώσεων προώθησης της τοπικής επιχειρηματικότητας και γαστρονομίας.

Ο αντιδήμαρχος κ. K. Βαρδαβάς, ως πρόεδρος της επιτροπής, αναφέρθηκε εκτενώς στις αρχές και την αξία της δημόσιας διαβούλευσης, ως απαραίτητο συστατικό στοιχείο της διαδικασίας σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και πλέον και τοπικό επίπεδο.

Τονίστηκε ιδιαίτερα ο σκοπός της Δημοτικής Διαβούλευσης, που είναι να αλλάξει την σχέση που παραδοσιακά υπάρχει μεταξύ Τοπικών Αρχών, Φορέων και Πολιτών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από ένα τρίπτυχο κατανόησης - ενημερότητας - αξιοποίησης, που έχει ως εξής:

  • Αποτύπωση, κατανόηση και σεβασμός των διαφορετικών αντιλήψεων, οπτικών και αναγκών, που υπάρχουν σε μια κοινότητα ανθρώπων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών της κοινότητας.
  • Συνειδητοποίηση (ενημερότητα) από πλευράς αρχών και πολιτών περί της αδυναμίας των "λύσεων" που στηρίζονται στην επιβολή νοήματος/οράματος και υποχρεώσεων στους "άλλους". Αυτό μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό φαινομένων κατάχρησης εξουσίας, αλλά και στείρας κριτικής και απάθειας.
  • Αξιοποίηση της συλλογικής ευφυΐας (εμπειρίας, γνώσης και δημιουργικότητας) που υπάρχει μέσα στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό θα διευκολύνει την χάραξη ρεαλιστικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής και εν γένει την άσκηση καλύτερης διακυβέρνησης.  

Κατά την πρώτη συνεδρίαση συζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι στόχοι, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής. Ακολούθησε συνοπτική παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2015-2019 από υπηρεσιακό στέλεχος του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Η επίτευξη του σκοπού της Διαβούλευσης συνδέεται με την προώθηση κάποιων πάγιων στόχων της Δημοτικής Αρχής, όπως για παράδειγμα:

-      Η εναρμόνιση των σχεδιαζόμενων δημοτικών πολιτικών με τις υπάρχουσες και αναδυόμενες ανάγκες του πληθυσμού

-      Η συλλογή δεδομένων και αξιοποίηση ιδεών και προτάσεων για την σχεδίαση και εφαρμογή αποτελεσματικών σχεδίων παρεμβάσεων

-      Η ανάπτυξη του επιπέδου λειτουργίας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου

-      Η σταδιακή διαμόρφωση μιας άλλης κουλτούρας δημοκρατικού προγραμματισμού με κύρια χαρακτηριστικά τη λογοδοσία, τη ενεργό συμμετοχή και τη συνέργεια

-      Η ανάπτυξη συναντίληψης μεταξύ των τοπικών αρχών και φορέων για την  ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Ο δήμαρχος και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι δεσμεύτηκαν σε τακτικές και ουσιαστικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συνεννόηση και συνεργασία με γνώμονα το κοινό συμφέρον της ευρύτερης περιοχής.

Σχόλια