Ειδήσεις

Το αναστάσιμο μήνυμα του Πατριάρχη

Αδελφοί συλλειτουργοί και τ?κνα εν Κυρίω αγαπητά,

Χριστός Αν?στη!

Όλοι οι Ορθόδοξοι πιστοί εορτάζομεν και εφέτος χαρμοσύνως την Ανάστασιν του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού και ψάλλομεν: «Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, Άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιοτής της αιωνίου απαρχήν• και σκιρτώντες υμνούμεν τον Αίτιον» (τροπάριον του Κανόνος της Αναστάσεως).

Και ενώ ημείς χαρμοσύνως εορτάζομεν την Ανάστασιν του Κυρίου, ως πραγματικότητα ζωής και ελπίδος, πέριξ ημών, εν τω κόσμω, ακούομεν τας κραυγάς και τας απειλάς του θανάτου, τας οποίας εκτοξεύουν εκ πολλών σημείων της γης εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι δύνανται να λύσουν τας διαφοράς των ανθρώπων διά της θανατώσεως των αντιπάλων, γεγονός το οποίον αποτελεί την μεγαλυτέραν απόδειξιν της αδυναμίας των. Διότι, διά της προκλήσεως του θανάτου του συνανθρώπου, διά της εκδικητικότητος κατά του ετέρου, του διαφορετικού, δεν βελτιώνεται ο κόσμος, ούτε επιλύονται τα προβλήματα των ανθρώπων.

Είναι, άλλωστε, υπό πάντων παραδεκτόν και αναγνωριζόμενον, ιδιαιτέρως δε υπό των σκεπτομένων ανθρώπων πάσης εποχής, ότι το κακόν νικάται διά του αγαθού και ουδέποτε διά του κακού.

Τα προβλήματα επιλύονται αληθώς διά της αναγνωρίσεως και της τιμής της αξίας του προσώπου και διά του σεβασμού των δικαιωμάτων του. Και αντιστρόφως, τα παντός είδους προβλήματα δημιουργούνται και οξύνονται εκ της περιφρονήσεως του ανθρωπίνου προσώπου και της καταπατήσεως των δικαίων αυτού, ιδιαιτέρως του αδυνάτου, ο οποίος πρέπει να δύναται να αισθάνεται ασφαλής και ο ισχυρός να είναι δίκαιος διά να υπάρξη ειρήνη.

Αλλά ο Χριστός ανέστη εκ των νεκρών και απέδειξε και με αυτόν τον τρόπο την αδυναμίαν του θανάτου να επικρατήση και να επιφέρη σταθεράν μεταβολήν εις τον κόσμον. Αι δημιουργούμεναι διά του θανάτου καταστάσεις είναι αναστρέψιμοι, διότι, παρά τα φαινόμενα, είναι προσωριναί, δεν έχουν ρίζαν και ικμάδα, ενώ αοράτως παρών είναι ο πάντοτε νικήσας τον θάνατον Χριστός.

Ημείς οι έχοντες την ελπίδα μας εις Αυτόν, πιστεύομεν ότι το δικαίωμα της ζωής ανήκει εις όλους τους ανθρώπους. Η Ζωή και η Ανάστασις προσφέρονται υπό του πατήσαντος τον θάνατον και την ισχύν αυτού επί των ανθρώπων, Ιησού Χριστού, και εις Αυτόν μόνον και εις την διδασκαλίαν Του ο άνθρωπος πρέπει να ελπίζη. Η πίστις εις τον Χριστόν οδηγεί εις την Ανάστασιν, εις την Ανάστασιν πάντων ημών, η πίστις και η εφαρμογή της διδασκαλίας Του εις την ζωή μας οδηγούν εις την σωτηρίαν πάντων ημών, αλλά και εις την αντιμετώπισιν των προβλημάτων μας εν τω κόσμω.

Αδελφοί και τέκνα,

το μήνυμα της Αναστάσεως, η υπέρβασις αύτη της ανθρωπίνης αδυναμίας, είναι το κήρυγμα της ζωής έναντι της φθοράς του κόσμου και της περιπετείας των ανθρωπίνων και εις αυτό προσκαλούμεν από του Οικουμενικού Πατριαρχείου ημείς, ο ελέω Θεού Προκαθήμενος της εν αληθεία Ορθοδόξου αγάπης, πάντα άνθρωπον εις γνώσιν και βίωσιν, φρονούντες ότι μόνον δι' αυτού θα επανευρεθή η «κλαπείσα» υπό της ανθρωπίνης συγχύσεως «ελπίς ημών» και του κόσμου παντός.

Είθε το φως της Αναστάσεως να φωτίζη τας καρδίας όλων διά να χαίρωνται ομού μετά των συνανθρώπων των εν αγάπη, ειρήνη και ομονοία εν τω Υιώ και Λόγω του Θεού, ο Οποίος είναι το Φως του κόσμου, η Αλήθεια και η Ζωή.

Αυτώ μόνω, τω Αναστάσαντι εκ νεκρών Κυρίω της δόξης, τω «ζωής κυριεύοντι και θανάτου δεσπόζοντι», τω ζώντι εις τους αιώνας και τοις «εν τοις μνήμασι ζωήν χαριζομένω» η δόξα και η τιμή και η ευχαριστία. Αμήν.  

Φανάριον, Άγιον Πάσχα, βιε'

† Ο Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος προς Χριστόν Αναστάντα ευχέτης πάντων ημών.

Σχόλια