Ειδήσεις

Έως 17/4 αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης στον τουρισμό

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων (έως 17 Απριλίου 2015) ορίστηκε για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 120 ωρών, που αφορά εργαζόμενους, εποχικά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες στον τομέα του Τουρισμού, με τίτλο "Διοργανωτής τουριστικών πακέτων", που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο με φορέα υλοποίησης το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού με στόχο την υλοποίηση των πράξεων 1) "Δράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης" και 2) "Δράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου", όπως αυτή προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του υπουργείου Τουρισμού, κατακυρώθηκε - με την υπ' αριθμόν 21356/14-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΓΗΙΟΟ-9ΟΧ) κατακυρωτική Υπουργική Απόφαση - στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως ανάδοχο φορέα η υλοποίηση του προγράμματος στο Ηράκλειο, με τίτλο "Διοργανωτής Τουριστικών πακέτων".

Τίτλος 
Προγράμματος

Τόπος 
Υλοποίησης

Εκπαιδευτικό 
Επίπεδο - Ομάδα Στόχου

Αριθμός 
Κατ/νων

Διάρκεια

Έναρξη - Λήξη

Διοργανωτής Τουριστικών πακέτων

Ηράκλειο

Εμμ. Καστρινάκη 23, 71306

Aπόφοιτοι δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διοργάνωσης των τουριστικών πακέτων και του τουρισμού ευρύτερα

20

120 ώρες

(84 θεωρία & 36 πρακτική)

Απρίλιος -Μάιος  2015

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 20 απόφοιτους δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, εποχικά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διοργάνωσης των τουριστικών πακέτων και του τουρισμού ευρύτερα, για τους οποίους υπάρχει συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας τους ή με ενδεχόμενα νέα καθήκοντά τους στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή στο πλαίσιο αλλαγής-εξέλιξης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 120 ώρες, από τις οποίες οι 84 ώρες αφορούν τη θεωρητική κατάρτιση και οι 36 ώρες την πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (τουριστικά πρακτορεία).

Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 6,00 ευρώ µικτά για κάθε εκτός ωραρίου ώρα κατάρτισης, το οποίο, εφόσον αποτελεί εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος και συστατική επιστολή από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που θα γίνει η πρακτική άσκηση.

Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• επαγγελματική ενίσχυση των καταρτιζομένων

• σύνδεση-συνάφεια του προγράμματος με τις τάσεις και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας

• οικοδόμηση βιωματικής γνώσης και εμπειρίας σχετικής με τα επαγγελματικά καθήκοντα, τους ρόλους και τις δραστηριότητες

• αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο χώρο της διοργάνωσης των τουριστικών πακέτων και του τουρισμού ευρύτερα στη βάση της διά βίου μάθησης.

Νέα προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 8 Απριλίου 2015έως 17 Απριλίου 2015

Οδηγίες συμμετοχής στο πρόγραμμα

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ηλεκτρονικά inekriti@otenet.gr ή στην έδρα του Κέντρου: Εμμ. Καστρινάκη 23, 71306 Ηράκλειο.

Επιπλέον μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έγγραφο από όπου θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερομένου

- Βεβαίωση του εργοδότη όπου εργάζεται στην οποία θα αναγράφεται και η θέση απασχόλησής του, αναλυτική κατάσταση ενσήμων ή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) εάν είναι εργαζόμενος ή εποχικά εργαζόμενος  

- Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εάν είναι αυτοαπασχολούμενος

2. [Επικυρωμένο]* φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου

3. [Επικυρωμένο]* φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

* Κατά τη φάση της αίτησης προσκομίζεται απλό φωτοαντίγραφο. Θα προσκομιστεί το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιλεγεί ως τακτικός/η εκπαιδευόμενος/η.

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Eμμ. Καστρινάκη 23, Ηράκλειο και στα τηλ. επικοινωνίας 2810 343616 και 2810 343614, ώρες επικοινωνίας 9 π.μ.-3 μ.μ.

Σχόλια