Ειδήσεις

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο

Συνεδριάζει σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στις 2 το μεσημέρι στην Περιφέρεια Κρήτης (πλ. Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις προέδρου

Β. Ανακοινώσεις περιφερειάρχη.

Γ. Απάντηση στην επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Σπυρόπουλου Γεωργίου με θέμα: "Φράγμα Αποσελέμη, Ιερός Ναός Αγίου Θεοδώρου".

1. Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση - (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Π.Κ. κ. Σηφάκης Αντίπας)

2. Διοικητικά-Οικονομικά θέματα

2.1 Ψήφιση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Π.Κ. και Π.Ε. οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση - (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή)

2.2 Συγκρότηση Συμβουλίου Διοίκησης του Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση - (εισηγητής ο περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης)

2.3 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Δίκτυο EUROMONTANA (European association of mountain areas) - (εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης Π.Κ. κ. Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη)

3. Τομεακά προγράμματα

3.1 Κατάρτιση του σχεδίου δράσης έτους 2015 της Περιφέρειας Κρήτης και των περιφερειακών ενοτήτων για έργα, μελέτες και λοιπές δράσεις, με πηγές χρηματοδότησης τους ΚΑΠ, ιδίους πόρους και τα ταμειακά υπόλοιπα από ΤΕΟ ΑΕ & άλλες παλαιές πηγές χρηματοδότησης των πρώην Ν.Α., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.

- (εισηγητές οι αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε.)

4. Έκφραση άποψης επί Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. απ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ /οικ.107017/28.8.2006):

4.1. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 145747/27-1-2015 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ - (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Π.Κ. κ. Νικόλαος Καλογερής)

5. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των παρακάτω συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου: 1/14-01-2015, 2/24-02-2015, 3/09-03-2015 και 4/09-03-2015 - (εισηγητής ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Πιτσούλης).

Σχόλια