Ειδήσεις

Ηράκλειο: Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στον τουρισμό

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 120 ωρών, για εργαζόμενους, εποχικά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες στον τομέα του Τουρισμού ανακοίνωσε το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο Ηράκλειο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 30 Μαρτίου έως 7 Απριλίου 2015.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού με στόχο την υλοποίηση των πράξεων 1)"Δράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης" και 2) "Δράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου", όπως αυτή προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του υπουργείου Τουρισμού, κατακυρώθηκε -με την υπ' αριθμόν 21356/14-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΓΗΙΟΟ-9ΟΧ) κατακυρωτική Υπουργική Απόφαση- στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως ανάδοχο φορέα η υλοποίηση του προγράμματος στο Ηράκλειο, με τίτλο "Διοργανωτής τουριστικών πακέτων".

Τόπος 
Υλοποίησης

Εκπαιδευτικό 
Επίπεδο - Ομάδα Στόχου

Αριθμός 
Κατ/νων

Διάρκεια

Έναρξη - Λήξη

Διοργανωτής Τουριστικών πακέτων

Ηράκλειο

Εμμ. Καστρινάκη 23, 71306

Aπόφοιτοι δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

20

120 ώρες

(84 θεωρία & 36 πρακτική)

Απρίλιος - Μάιος 2015

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 20 απόφοιτους Λυκείου, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, εποχικά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες στον τομέα του Τουρισμού, για τους οποίους υπάρχει συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας τους ή με ενδεχόμενα νέα καθήκοντά τους στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή στο πλαίσιο αλλαγής-εξέλιξης επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 120 ώρες από τις οποίες οι 84 ώρες αφορούν τη θεωρητική κατάρτιση και οι 36 ώρες την πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (τουριστικά πρακτορεία).

Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 6,00 ευρώ µικτά για κάθε εκτός ωραρίου ώρα κατάρτισης, το οποίο, εφόσον αποτελεί εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος και συστατική επιστολή από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που θα γίνει η πρακτική άσκηση.

Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

* Επαγγελματική ενίσχυση των καταρτιζομένων

* Σύνδεση - συνάφεια του προγράμματος με τις τάσεις και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας

* Οικοδόμηση βιωματικής γνώσης και εμπειρίας σχετικής με τα επαγγελματικά καθήκοντα, τους ρόλους και τις δραστηριότητες

* Αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού στη βάση της δια βίου μάθησης.

Οδηγίες συμμετοχής - Δικαιολογητικά

Στην περίπτωση που κάθε ενδιαφερόμενος θελήσει να συμμετάσχει στο παραπάνω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλει την αίτησή του στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ηλεκτρονικά inekriti@otenet.gr ή στην έδρα του Κέντρου: Εμμ. Καστρινάκη 23,71306 Ηράκλειο.

Επιπλέον μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έγγραφο από όπου θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερομένου

- Βεβαίωση του εργοδότη όπου εργάζεται στην οποία θα αναγράφεται και η θέση απασχόλησής του, αναλυτική κατάσταση ενσήμων ή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) εάν είναι εργαζόμενος ή εποχικά εργαζόμενος  

- Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εάν είναι αυτοαπασχολούμενος

2. [Επικυρωμένο]* φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου

3. [Επικυρωμένο]* φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

* Κατά τη φάση της αίτησης προσκομίζεται απλό φωτοαντίγραφο. Θα προσκομιστεί το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιλεγεί ως τακτικός/η εκπαιδευόμενος/η.

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Eμμ. Καστρινάκη 23, Ηράκλειο και στα τηλ. επικοινωνίας 2810 343616 και 2810 343614, ώρες επικοινωνίας 9 π.μ. - 3 μ.μ.

Σχόλια