Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά την Τετάρτη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση στο Κατάστημα του Δήμου στο Γεράνι Κυδωνίας στις 18/03/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-06-2010) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερησίας διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2015 (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού - Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2015 (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 3ο: Έγκριση της με αριθμ. 6/2015 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π. με θέμα "Έγκριση Πρ/σμού Κ.Ε.ΔΗ.Π. οικ. έτους 2015" (εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.)

Θέμα 4ο: Έγκριση της με αριθμ. 7/2015 Απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Π. με θέμα "Προσδιορισμός μηνιαίας αποζημίωσης προέδρου ή αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π ) για τη χρονική περίοδο από 01/9/2014 έως 31/12/2015" (εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.)

Θέμα 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών (εισηγητής: κ. Κων/νος Μπεμπλιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών (εισηγητής: κ. Κων/νος Μπεμπλιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 7ο: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης προγραμμάτων λογισμικού στις εταιρείες ALFAWARE & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. λόγω αποκλειστικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 και του άρθρου 209 παρ. 10 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του Ν. 3731/2008 (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 8ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πλατανιά" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Αξιοποίηση γεώτρησης-αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής Τ.Κ. Δελιανών Δ.Ε. Κολυμβαρίου" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου "Αποκατάσταση διαβάσεων εγκάρσια των ρυακιών" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 11ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο "Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βατολάκκου" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 12ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο "Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Αλικιανού" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 13ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων ΤΔ Σκινέ" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 14ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση οδοστρωμάτων δημοτικών δρόμων ΤΔ Φουρνέ" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 15ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Βρεφονηπιακό Σταθμό δ.δ. Κοντομαρίου του δήμου Πλατανιά" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 16ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο "Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δένδρου ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δ. Κολυμβαρίου 2ο υποέργο: ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων και υποδομών ΔΕ Κολυμβαρίου" Δήμου Πλατανιά (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 17ο:Αποδοχή της Απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Ανώσκελης, Βουκολιών, Κακόπετρου του δήμου Πλατανιά", στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 18ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου "Τουριστικό Συγκρότημα Επιπλωμένων Διαμερισμάτων 4 Αστέρων" στον Πύργο Ψηλονέρου, ιδιοκτησίας Ευάγγελου Κωστάκη Α.Ε. (εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 19ο: Κατανομή πίστωσης ποσού 29.783,58€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 (α' κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Πλατανιά και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές (εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 20ο: Γνωμοδότηση για την προσθήκη προσωνυμίας με τον διακριτικό τίτλο "ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ" στο Γυμνάσιο Αλικιανού Δήμου Πλατανιά (εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 21ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Κιοσέ Αλεξάνδρα του Αντωνίου, κάτοικος Τ.Κ. Γερανίου (Λουτράκι) Δ.Ε. Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 22ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στη Μαραγκουδάκη Φανή του Αιμιλίου, κάτοικος Τ.Κ. Σκινέ Δ.Ε. Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα  23ο: Δακοκτονία έτους 2015 (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 24ο: Δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 1821 και ψήφιση πίστωσης (εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 25ο: Αποδοχή της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο "Διατήρηση και αναβάθμιση δημοτικής έκτασης υψηλής φυσικής αξίας στη θέση Άγιος Γεράσιμος Τ.Κ. Μοδίου ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ" από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 26ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση και συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ. Κολυμβαρίου" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 27ο: Έγκριση έκτακτης πραγματοποιηθείσας μετακίνησης δημάρχου στην Αθήνα & ψήφιση πίστωσης (εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 28ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού (BEST General Assembly) & ψήφιση πίστωσης (εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 29ο: Έγκριση της με αριθμ. 2/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα "Έγκριση Πρ/σμού Οικ. Έτους 2015" (εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά)

Θέμα 30ο: Ετήσια τακτική επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά (εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά)

Θέμα 31ο: Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα και  έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη των υπηρεσιών καθαριότητας:

α. Ενίσχυσης Μηχανισμού Καθαριότητας (Αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Πλατανιά)

β. Σάρωσης Δήμου, Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και πλατειών και παραλίας - Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσίας σάρωσης - υπηρεσιών καθαριότητας

γ. Αποκομιδής απορριμμάτων δύσβατων περιοχών Δήμου

(εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 32ο: Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα  για το έτος 2015 (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 33ο: Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την κάλυψη εποχικών αναγκών καθώς και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το έτος 2015 (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 34ο: Τροπ/ση της με αριθμ. 31/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα "Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πλατανιά - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) για την Ενίσχυση του Μηχανισμού Καθαριότητας του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2015" (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 35ο: Τροπ/ση της με αριθμ. 32/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα "Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πλατανιά - ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) για την Τελική Διάθεση των δημοτικών στερών αποβλήτων του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2015" (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 36ο: Τροποποίηση πράξης ένταξης με τίτλο "Δημιουργία χώρου πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Βουκολιών δήμου Πλατανιά" με κωδικό MIS 445799 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά)

Θέμα 37ο: Τροποποίηση μελέτης του έργου "Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου ελιάς Βουβών" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά).

Σχόλια