Ειδήσεις

Ελληνικά Ταχυδρομεία: 50 προσλήψεις στην Κρήτη

Τους "μνηστήρες" τους περιμένουν οι 50 θέσεις 8μηνων συμβάσεων που έχουν προκηρυχθεί για λογαριασμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην Κρήτη. Οι θέσεις, για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι σε όλο το νησί καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις ως την Τετάρτη 11 Μαρτίου, περιλαμβάνουν διάφορα αντικείμενα, από εσωτερικούς υπαλλήλους γραφείου ως οδηγούς και διανομείς, ενώ είναι μοιρασμένες μεταξύ μερικής και πλήρους απασχόλησης.

Αν και για 8μηνη διάρκεια και με μερική για τις περισσότερες θέσεις απασχόληση, το «άνοιγμα» 50 νέων θέσεων εργασίας στην Κρήτη στους δύσκολους αυτούς καιρούς ανεργίας και οικονομικής ένδειας αποτελεί αν μη τι άλλο είδηση.

Και είναι δεδομένο πως ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, που «τρέχει» από τις 2 του μήνα και ολοκληρώνεται μεθαύριο Τετάρτη, θα χτυπήσει «κόκκινο» από πλευράς ενδιαφέροντος.

Ποια είναι η "ακτινογραφία" των 50 προσλήψεων που θα γίνουν από τα ΕΛ.ΤΑ. στους 4 νομούς της Κρήτης;

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, «τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 50 ατόμων και ειδικότερα:

- 30 ΔΕ Διανομέων και 8 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης με 6ωρη ημερήσια απασχόληση.

- 7 ΔΕ Διανομέων, 3 ΔΕ Οδηγών και 2 ΥΕ Διαμετακομιστών πλήρους απασχόλησης.

Οι προσλήψεις είναι χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις υπηρεσιακές λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. στους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων».

Σαράντα τρεις εκ των θέσεων κατανέμονται στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, τρεις στα Χανιά και από δύο στο Λασίθι και το Ρέθυμνο.

Χρήσιμες πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή στα καταστήματα που προκηρύσσονται οι θέσεις, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός προθεσμίας δέκα 10 ημερών και συγκεκριμένα από 02.03.15 έως 11.03.15 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Δαιδάλου 36, 712 02, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (για την ανακοίνωση ΣΟΧ 18/2015), (τηλ. 2810/302.844 - 2810/302.847 - 2810/302.840).

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κ.λπ.), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Τ03/368/311.31/12.02.15 ανακοίνωση, που είναι αναρτημένη στα παραπάνω καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. στο δικτυακό τόπο του ΕΛ.ΤΑ. (www.elta-net.gr) και στα ΚΕΠ των δήμων που ανήκουν τα παραπάνω καταστήματα. Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 23-01-15, που περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με έκδοση 22-08-2014, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα - Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).

Μπάμπης Σαββίδης

Σχόλια