Ειδήσεις

Στην Κρήτη ο Γιώργος Σταθάκης - "Ζεστό" χρήμα για έργο

Στην Κρήτη θα βρεθεί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου ο Κρητικός υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, για την εκδήλωση υπογραφής σύμβασης για το έργο  «Αναiπτυξη Επιχειρηματικου? Πάρκου Τύπου Β' στο Νομο? Χανίων» που διοργανώνουν το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης (ΤΑΑΚ) και το Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε. στις 8:30 π.μ. στα Χανιά, στη Συνεδριακή αίθουσα της Συν. Τραiπεζας Χανιωiν (Ελευθεριiου Βενιζεiλου 28 - 32).  

Η συ?μβαση αφορα? στη χρηματοδο?τηση του Επιχειρηματικου? Πα?ρκου Χανιω?ν απο? το ΤΑΑΚ με πο?ρους του Jessica υ?ψους 4,75 εκ. ευρω?. Η Παγκρη?τια Συνεταιριστικη? Τρα?πεζα και η Συνεταιριστικη? Τρα?πεζα Χανι?ων θα συγχρηματοδοτη?σουν την επε?νδυση: Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

8:30: Χαιρετισμοι?

Υπουργο?ς Υποδομω?ν, Ναυτιλι?ας και Τουρισμου?, Γιω?ργος Σταθα?κης

Περιφερεια?ρχης Κρη?της, Σταυ?ρος Αρναουτα?κης

Ειδικο?ς Γραμματε?ας ΣΔΙΤ, Νι?κος Μαντζου?φας

Δη?μαρχος Χανι?ων, Τα?σος Βα?μβουκας

8:45: «Επιχειρηματικο? Πα?ρκο Χανι?ων ως βασικο?ς παρα?γων οικονομικη?ς και κοινωνικη?ς ανα?πτυξης της Περιφε?ρειας Κρη?της». Προ?εδρος Δ.Σ. Επιχειρηματικου? Πα?ρκου Χανι?ων Α.Ε & Προ?εδρος Συνεταιριστικη?ς Τρα?πεζας Χανι?ων, Μιχα?λης Μαρακα?κης.

8:50: «Η αξιοποι?ηση των κονδυλι?ων του Jessica και η συμβολη? τους στην τοπικη? ανα?πτυξη»

Προ?εδρος Οργανωτικη?ς Επιτροπη?ς του Ταμει?ου Αστικη?ς Ανα?πτυξης Κρη?της & Αντιπρο?εδρος Παγκρη?τιας Συνεταιριστικη?ς Τρα?πεζας, Νι?κος Μυρτα?κης.

8:55: «Επιχειρηματικο? Πα?ρκο Χανι?ων,καταλυ?τηςστηνανταγωνιστικο?τητατηςτοπικη?ς οικονομι?ας και του περιβα?λλοντος», Προ?εδρος Επιμελητηρι?ου Χανι?ων, Για?ννης Μαργαρω?νης.

9:00: Υπογραφη? συ?μβασης.

Σχόλια