Ειδήσεις

Εισαγωγή 20 πτυχιούχων σε πρόγραμμα κοινωνικής έρευνας

Μέχρι και την Παρασκευή 6/3/2015 μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις οι πτυχιούχοι που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης "Επικαιροποίηση Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων - ΕΔΕΑΚ" - όπως ανακοινώνει το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη πρόκειται να εισαχθούν έως 20 πτυχιούχοι ανά κύκλο για τους κύκλους παρουσίασης Γ' και Δ' του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης "Επικαιροποίηση Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων".

Θα υλoποιηθούν δύο κύκλοι παρουσίασης, διάρκειας 150 ωρών ο καθένας:

- Ο Γ' κύκλος παρουσίασης πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, στο Ρέθυμνο, Κρήτη.  

- Ο Δ' κύκλος παρουσίασης πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος αποδίδει στους καταρτιζόμενους 20 ECTS.

Ως εισακτέοι γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Γεωγραφίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνικής Εργασίας, Περιβαλλοντικής Επιστήμης, Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.

Πέραν των προαναφερθέντων, το Πρόγραμμα απευθύνεται και σε αποφοίτους Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, οι οποίοι συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται για τη δημιουργία, εποπτεία, εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων που εστιάζουν σε κοινωνικά προνοιακά ζητήματα και παρεμβάσεις.

Δικαιολογητικά

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

*Αίτηση συμμετοχής (με ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση)

*Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ίας

*Υπόμνημα /Δήλωση Ενδιαφέροντος (έως 300 λέξεις)

*Αντίγραφο τίτλου σπουδών

*Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

*Αναγνώριση του Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), για κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής

*Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν)

*Επιστημονικές εργασίες (αν υπάρχουν)

*Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

*Υπεύθυνη δήλωση όπου θα βεβαιώνεται η ρητή πρόθεση του υποψηφίου να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του συνόλου των προσφερόμενων μαθημάτων.

Σημειώνεται ότι η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Προγράμματος edeak.katartisi@gmail.com ως την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με την προκήρυξη. Σαρωμένα αντίγραφα είναι αποδεκτά. Σχετικά ενδείκνυται η σάρωση των εγγράφων να γίνει με χαμηλή ανάλυση.

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής πραγματοποιείται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Προγράμματος και έχει ως εξής:

-Κριτήριο επιλογής είναι η/ο υποψηφία/ος να διαθέτει μία πρώτη κατάρτιση στην εμπειρική κοινωνική έρευνα και ανάλυση κατά τη διάρκεια των σπουδών της/του και να απέκτησε το πτυχίο προ τουλάχιστον 10 ετών ή νωρίτερα.

-Εξάλλου, οι συμμετέχοντες/-ουσες, επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη, κατά προτεραιότητα, την ύπαρξη εργασιακής τους σχέσης σε συνάρτηση με προνοιακούς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.

-Επικουρικώς λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου.

-Ένα ποσοστό 10% των θέσεων δεσμεύεται για άτομα που είναι άνεργα ή προέρχονται από εθνοτικές ή άλλες μειονοτικές ομάδες.

-Επίσης επιδίωξη είναι να μην συμμετάσχει λιγότερο το ένα κοινωνικό φύλο από το άλλο προς τούτο τίθεται ελάχιστο όριο συμμετοχής στο 30%.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων/σεμιναρίων κατανεμημένων σε οκτώ (8) Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) και συνολικής διάρκειας 150 ωρών διδασκαλίας και συναφών δραστηριοτήτων, ανά κύκλο σπουδών.

Οι οκτώ ΘΕ είναι οι εξής:

Α. Βασικές Αρχές Κοινωνικής Έρευνας

Β. Ερευνητικός Σχεδιασμός σε Ερευνητικά Προγράμματα των Κοινωνικών Επιστημών

Γ. Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Συλλογής και Παραγωγής Δεδομένων

Δ. Έρευνα Πεδίου: Πρόσβαση στο Ερευνητικό Πεδίο

Ε. Στρατηγικές και Μέθοδοι Κοινωνικής Ανάλυσης

ΣΤ. Νέα Εργαλεία Κοινωνικής Έρευνας - Βασικές Γνώσεις και Εμπειρικές Εφαρμογές - Εργαστηριακή Εκπαίδευση

-Ζ. Ανάλυση Κοινωνικών Ερευνητικών Δεδομένων, Σύνταξη Ερευνητικής Έκθεσης, Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών & Παρουσίαση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

-Η. Αποτίμηση Κοινωνικών Ερευνών: Εξέταση Παραδειγμάτων Ερευνητικών Προγραμμάτων και Ερευνητικών Εφαρμογών και Ανάλυσή τους.

Η παρακολούθηση θεωρείται επιτυχής εφόσον έχει συντελεστεί η σχετική εξέταση/αξιολόγησή σε κάθε μία απ' τις ΘΕ με βαθμό επιτυχίας πέντε (5) και άνω, της κλίμακας 0-10. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους/τις επιμορφούμενους/-μενες. Απουσία σε περισσότερες του 20% των ωραίων μαθημάτων της κάθε ΘΕ συνεπάγεται την αποτυχία στο Πρόγραμμα.

Απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Στην/τον επιμορφούμενη/ο που περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές της/του απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, εφόσον περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα και λαμβάνει 20 μονάδες ECTS, οι οποία μπορεί να χρησιμεύσουν για άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Γ' κύκλος παρουσίασης του Προγράμματος (Ρέθυμνο)

Έναρξη Προγράμματος: Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015.

Λήξη: Κυριακή 24 Μαΐου 2015.

Σύνολο ωρών επαφής: 150 ώρες.

Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων: Ρέθυμνο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Παν. Κρήτης.

Η διδασκαλία, οι ασκήσεις και εξετάσεις πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, επί οκτώ συνολικά εβδομάδες, σύμφωνα με την παρακάτω βασική διάρθρωση:

Τετάρτη: 15: 00 έως 18: 00 = 3 ώρες

Παρασκευή: 16: 00 έως 21: 00 = 5 ώρες

Σάββατο: 09: 00 έως 18: 00 = 8 ώρες [με 1 ώρα κενό: 13: 00-14: 00]

Κυριακή: 09: 00 έως 17: 00 = 7 ώρες [με 1 ώρα κενό: 13: 00-14: 00]

Σύνολο: 20 ώρες εβδομαδιαίως, περίπου, ανάλογα με τις ημέρες και τις ώρες των μαθημάτων και με τις ανάγκες του προγράμματος.

Δ' κύκλος παρουσίασης του Προγράμματος (Μυτιλήνη)

Προβλεπόμενη έναρξη: Σάββατο 7 Μαρτίου 2015.

Προβλεπόμενη λήξη: Σάββατο 9 Μαΐου 2015.

Σύνολο ωρών επαφής: 150 ώρες.

Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων: Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η διδασκαλία, οι ασκήσεις και εξετάσεις πραγματοποιούνται τις ημέρες, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, επί οκτώ συνολικά εβδομάδες, σύμφωνα με την παρακάτω βασική διάρθρωση:

Πέμπτη: 15.00-22.00= 7 ώρες [με 1 ώρα κενό: 19: 00-20: 00]

Παρασκευή: 15: 00 έως 21: 00 = 6 ώρες [με 1 ώρα κενό: 19: 00-20: 00]

Σάββατο: 09: 00 έως 18: 00 = 8 ώρες [με 1 ώρα κενό: 13: 00-14: 00]

Κυριακή: 09: 00 έως 18: 00 = 8 ώρες [με 1 ώρα κενό: 13: 00-14: 00]

Σύνολο: 20 ώρες εβδομαδιαίως, περίπου, ανάλογα με τις ημέρες και τις ώρες των μαθημάτων και με τις ανάγκες του προγράμματος.

Πληροφορίες: Αγγελική Υφαντή, τηλ. 6975838708, ώρες επικοινωνίας: καθημερινά 10:00-14:00 (email: edeak.katartisi@gmail.com και στην ιστοσελίδα:  http://www.soc.uoc.gr/pegasoc/).

Σχόλια