Ειδήσεις

Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. και ΙΕΚ αποκτούν εργασιακή εμπειρία

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ως συντονιστής φορέας της "Σύμπραξης για την Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας", στο πλαίσιο της Πράξης "Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ." ενημερώνει τους αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. για τα εξής κρίσιμα ζητήματα:

- Η επίσημη ενημέρωση και πληροφόρηση για την επιλογή και κατ' επέκταση τη συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα (θεωρητική επιμόρφωση-απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας) παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης (δηλαδή ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, ΙΜΕ & ΚΕΚ/ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕΜΥ & ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ).

- Οι φορείς υλοποίησης είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την εποπτεία της διαδικασίας υποβολής και αποδοχής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

- Οι φορείς υλοποίησης και μόνο αυτοί, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκροτούν τμήματα και υλοποιούν τη θεωρητική επιμόρφωση.

- Κανένας "τρίτος φορέας" δεν έχει λάβει κανενός είδους "εξουσιοδότηση" και συνεπώς δεν έχει καμία δικαιοδοσία ή αρμοδιότητα να λειτουργεί ως "υποκατάστατο" των φορέων υλοποίησης.

Σε αυτήν κατεύθυνση, οι απόφοιτοι που έχουν επιλεγεί (βάσει των αποτελεσμάτων κατάταξης) πρέπει να γνωρίζουν ότι:

- Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών τους οφείλουν να επικοινωνούν απευθείας με τις δομές των φορέων υλοποίησης ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα ή ελλείψεις.

- Επιβάλλεται να κατέχουν οι ίδιοι τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), τον οποίο έχουν λάβει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

- Δεν έχουν καμία δέσμευση σε κανέναν "τρίτο φορέα" και για τίποτα. Σε αυτή τη φάση οι μόνες υποχρεώσεις των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. είναι απέναντι στους φορείς υλοποίησης, όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ υπ' αριθμ. 208068/Κ1/19.12.2014) που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθορίζει ρητά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η Πράξη "Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ." εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Επίσης, για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο ΚΕΚ ΙΝΕΓΣΕΕ/Παράρτημα Κρήτης, οδός Εμμανουήλ Καστρινάκη 23, τηλ. 2810/343.616.

Πληροφορίες: Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ.

Σχόλια