Ειδήσεις

Αύξηση κερδοφορίας για τον ΟΛΗ

Αύξηση κερδών κατά 198% παρουσιάζει, βάσει της συνολικής εικόνας των οικονομικών στοιχείων, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου κατά την περίοδο 2011-2014, ενώ παράλληλα έχει επιτύχει τη συμμετοχή του σε σημαντικά συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία βελτιώνουν τα διαθέσιμα σχέδια και τον εξοπλισμό ασφάλειας, αλλά και τον εισάγουν στο χώρο των ευφυών συστημάτων μεταφορών.

Ειδικότερα, ο ΟΛΗ, στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. είναι μια εταιρεία στην οποία με απόφαση του ελληνικού δημοσίου της έχει εκχωρηθεί με νόμο-σύμβαση παραχώρησης η ευθύνη για την διοίκηση, λειτουργία και ανάπτυξη του λιμένος Ηρακλείου αλλά και για την εκμετάλλευση όλων των (κοινόχρηστων) χώρων και (δημόσιων) κτημάτων που περιλαμβάνονται στη (χερσαία και θαλάσσια) ζώνη του, για λογαριασμό του Κράτους.

Στα πλαίσια αυτά, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, με την παρούσα διοίκηση, έχει αναπτύξει ένα σύνολο πρωτοβουλιών, δράσεων και επιλογών που έχουν οδηγήσει στην επίτευξη σημαντικών οικονομικών και αναπτυξιακών στόχων. Στο οικονομικό επίπεδο είναι εμφανές ότι η εταιρεία παρά την οικονομική κρίση έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα αυξάνοντας σημαντικά τα κέρδη της και τα ταμειακά της διαθέσιμα.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθε στα 6.186.334,00 ευρώ, ενώ για το 2014* στα  6.206.000,00 ευρώ, έναντι των 5.777.896,00 ευρώ το 2012.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και καθαρών αποσβέσεων ανήλθαν στα 2.687.670,00 ευρώ το 2013 και στα 1.800.000,00 το 2014*, έναντι 1.318.768,00 ευρώ το 2012.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε 1.666.676,00 ευρώ για το 2013 και στα 1.088.000,00 ευρώ για το 2014*, έναντι των 845.102,00 ευρώ για το 2012.

Η διανομή μερίσματος ανήλθε στο ύψος των € 554.169,70 για το 2013 και στα 361.760,00 ευρώ για το 2014*, έναντι των 280.996,32 ευρώ για το 2012.

Από τη συνολική εικόνα των οικονομικών στοιχείων του ΟΛΗ προκύπτει ότι για την περίοδο 2011-2014, υπήρξε αύξηση κερδών 198%. Επίσης τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού μειώθηκαν 20% κατά μέσο όρο ενώ έχει σημειωθεί αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων του κατά 174,5% (σήμερα πάνω από 6 εκ. €). Τα παραπάνω αποτελέσματα επιτεύχθηκαν παρά την μείωση του τζίρου λόγω της οικονομικής κρίσης, κατά 16,2% (από 7,4 εκ. € σε 6,2 εκ. €).

Είναι προφανές, ότι τα παραπάνω αποτελέσματα αποδεικνύουν τόσο τη χρηστή διαχείριση από τη διοίκηση του Οργανισμού όσο και τη στοχευμένη αναπτυξιακή στρατηγική που υλοποιείται, σε απόλυτη σύμπνοια με το προσωπικό του Οργανισμού και τους τοπικούς φορείς.

Παράλληλα, ο ΟΛΗ έχει επιτύχει τη συμμετοχή του σε σημαντικά συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία βελτιώνουν τα διαθέσιμα σχέδια και τον εξοπλισμό ασφάλειας, αλλά και τον εισάγουν στο χώρο των ευφυών συστημάτων μεταφορών.

Συγκεκριμένα, αυτά είναι:

• Το έργο "Risk Assessment Analysis on Offshore Platforms in South East Mediterranean" (RAOP-MED), προϋπολογισμού  89.846,86 ευρώ με συγχρηματοδότηση από το Διακρατικό Πρόγραμμα "Μεσογειακός Χώρος MED 2007-2013" κατά 75% και από εθνικούς Πόρους κατά 25%. Στόχος τους έργου είναι η επισταμένη μελέτη των παραγόντων κινδύνου -με έμφαση στους περιβαλλοντικούς- που δύνανται να αναπτυχθούν σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης στην περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου. Έμφαση δίνεται στην εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου και στην αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης που μπορεί να προκληθούν από τις εργασίες σε υποθαλάσσιες πλατφόρμες εξόρυξης.

• Το έργο «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας στον ΟΛΗ», προϋπολογισμού € 2.036.650,00 με συγχρηματοδότηση κατά 100% από το πρόγραμμα "ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013" (ΕΣΠΑ). Στόχος του έργου είναι η πλήρης εφαρμογή του Διεθνούς Κανονισμού Ασφάλειας Πλοίων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS), στο λιμάνι του Ηρακλείου.

• Το έργο «Ενοποιημένη Πλατφόρμα Συστημάτων Ασφαλείας, Πληροφόρησης και Προσβασιμότητας για Έξυπνες και Συνδυασμένες Θαλάσσιες Μεταφορές» (Πρόδρομος), προϋπολογισμού 439.990,00 ευρώ, με συγχρηματοδότηση κατά 80% από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Στόχος του έργου είναι αφορά στη δημιουργία και αξιολόγηση ενιαίας μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων ευφυών μεταφορών για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των αλυσίδων τροφοδότησης και διακίνησης μέσω λιμανιών».

• Το έργο «Ασφαλές Διασυνοριακό Λιμενικό Σύστημα» (SAFEPORT), προϋπολογισμού €439.500,00, με χρηματοδότηση κατά 80% από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007 - 2013» και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της προσπελασιμότητας των περιοχών ευθύνης του ΟΛΗ, καθώς και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσα από την υιοθέτηση των αρχών ασφάλειας (security / safety) στις λιμενικές υποδομές, οι οποίες αποτελούν βασικές παραμέτρους για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας.

• Το έργο "Mediterranean Decision Support System for Marine Safety (MEDESS-4MS)", προϋπολογισμού € 283.278,00, με συγχρηματοδότηση από το Διακρατικό Πρόγραμμα "Μεσογειακός Χώρος MED 2007-2013" κατά 75% και από εθνικούς Πόρους κατά 25%. Στόχος του έργου είναι ενίσχυση της τεχνογνωσίας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου σε θέματα πρόληψης θαλάσσιας ρύπανσης, την εμπεριστατωμένη καταγραφή και παρακολούθηση των περιστατικών ρύπανσης από θαλάσσιες δραστηριότητες και την εν γένει απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα οργάνωσης, παρακολούθησης, εποπτείας και αντιμετώπισης περιστατικών με σύγχρονα μέσα.

Σχόλια