Ειδήσεις

Άρση απαγόρευσης κολύμβησης-αλιείας στον κόλπο του Ηρακλείου

Με σχετική του απόφαση ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης ανακαλεί την απαγόρευση κολύμβησης-αλιείας στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Ηρακλείου που ίσχυε από 16 Ιανουαρίου 2015.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, «ανακαλείται η υπ. απόφαση 854/16-1-2015 "Απαγόρευση αλιείας ψαριών-εδώδιμων-οστρακοειδών, εχινόδερμων (αχινών), και της κολύμβησης στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Ηρακλείου", λόγω της επαναλειτουργίας της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου και της εξάλειψης των λόγων της απαγόρευσης.

Η απαγόρευση κολύμβησης εξακολουθεί να υφίσταται 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του ποταμού Γιόφυρου Ηρακλείου, αφενός μεν λόγω της εκβολής του ποταμού και αφετέρου λόγω του χαρακτηρισμού της περιοχής αυτής ως αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού σταθμού Ηρακλείου (διαμέσου υποθαλάσσιου αγωγού) σύμφωνα με το (10) σχετικό.

Επίσης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Υ.Α. 226/78 (ΦΕΚ B/258/27.03.1978) "περί εγκρίσεως του Κανονισμού Λιμένος Ηρακλείου" άρθρο 231, απαγορεύεται η αλιεία σε ακτίνα 500 μέτρων από το σημείο εκβολής του αγωγού επεξεργασμένων λυμάτων της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, σύμφωνα με το (11 ) σχετικό.

Σχετικές διατάξεις

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6 2010 τεύχος Α΄) "περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα «Καλλικράτης»".

2. Την υπ' αριθμ. Οικ.2704/2-2-2011 (ΦΕΚ 135/Β) απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

3. Το Ν. 2520/40 και το Π.?. 95/2000 περί οργανισμού του υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας.

4. Την ΚΥΑ 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86) (απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών) σε εναρμόνιση οδηγιών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

5. Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 "Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης" σε συμμόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ
"σχετικά µε τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006.

6. Το Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07) "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων" σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ "για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.

7. Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

8. Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων θαλασσίου ύδατος που ελήφθησαν από τον κόλπο του Ηρακλείου, τόσο από την Υπηρεσία μας όσο και από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

9. Την υπ' αρ. πρωτ.: οικ. 854/16-1-2015 απόφαση "Απαγόρευση κολύμβησης-αλιείας ψαριών, εδωδίμων, οστρακοειδών & εχινοδέρμων (αχινών) στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Ηρακλείου".

10. Την υπ' αρ. πρωτ.: οικ. 7521/30-6-2014 απόφαση "Χαρακτηρισμός ακτών κολύμβησης Π.Ε. Ηρακλείου".

11. Την υπ' αριθμ. Υ.Α. 226/78 (ΦΕΚ B/258/27.03.1978) "περί εγκρίσεως του Κανονισμού Λιμένος Ηρακλείου" άρθρο 231».

Σχόλια