Ειδήσεις

Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

Με διάφορα θέματα στην ημερήσια διάταξή του θα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα «Καλλικράτης»)" περιλαμβάνονται ανακοινώσεις του προέδρου του Σώματος και ανακοινώσεις του περιφερειάρχη, απαντήσεις σε επερωτήσεις καθώς και γενικά θέματα.

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται απαντήσεις στις επερωτήσεις:  

α) του περιφερειακού συμβούλου κ. Κυριακάκη Γιάννη με θέμα "Διακοπή ηλεκτροδότησης πομπού μεσαίων κυμάτων της ΕΡΑ Χανίων και οι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι".

β) των περιφερειακών συμβούλων κ.κ. Σταματάκη Εμμανουήλ και Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου με θέμα "Βελτίωση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου Χανίων".

Τα γενικά θέματα που θα συζητηθούν έχουν ως εξής:

1.1 Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα «Καλλικράτης»" (εισηγητής ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης).

2. Τομεακά προγράμματα

2.1 Έγκριση Προγράμματος Αθλητισμού-Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2015 προϋπολογισμού 608.300 ευρώ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 10190/ 21-01-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας (εισηγητές ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον Τομέα Πολιτισμού κ. Φασουλάκης Κων/νος και ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον Τομέα Αθλητισμού κ. Συριγωνάκης Νικόλαος).

2.2 Έγκριση προϋπολογισμού για κοινωνικές δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2015, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 16511/05-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ. (εισηγητής ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής κ. Βαμβακάς Λάμπρος).

2.3 Πρόταση δημιουργίας Κοινωνικής Σύμπραξης στην Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος "Επισιτιστική και βασική υλική Συνδρομή 2015-2020", σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 21029/16-2-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ. (εισηγητής ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής κ. Βαμβακάς Λάμπρος).

2.4 Έγκριση προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2015, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση (εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης Π.Κ. κ. Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ).

3. Διοικητικά-οικονομικά θέματα

3.1 Ψήφιση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικ. έτους 2015, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

3.2 Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ' τριμήνου 2014, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. (εισηγήτρια των με αριθμ. 3.1 και 3.2 θεμάτων η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κ. Λιονή Μαρία).

3.3 Έγκριση σύναψης συμβάσεων προσωπικού με μίσθωση έργου, διάρκειας ενός έτους σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν και με το αρ. πρωτ. 18611/10-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Π.Κ.3.4 Συμβάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 18603/10-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Π.Κ.

3.5 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης Π.Κ. (εισηγήτρια των με αριθμ. 3.3, 3.4 και 3.5 θεμάτων η γενική διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Ελευθερίου Χρύσα).

4. Θέματα εμπορίου-λαϊκών αγορών

4.1 Εξέταση της από 04-06-2014 αίτησης θεραπείας της Παπουτσάκη Μαρίας  κατά της αριθμ. 113/2014 απόφασης του Δήμου Χερσονήσου με την οποία ανακλήθηκε η αριθμ. 254/21066/30-07-2013 άδεια υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου (κινητή  καντίνα) που της είχε χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 "Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος" και με το αριθμ. πρωτ. 13340/ 04-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης).

5. Απαλλοτριώσεις

5.1 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων συνολικού εμβαδού 68.706,18 τ.μ. για την κατασκευή του έργου "Επέκταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Χανίων  (ΧΥΤΥ Χανίων) - Γ' Φάση", σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 21785/18-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων (εισηγητής ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Παπαδάκης Γεώργιος).

6. Πρόγραμμα Δασών

6.1 Έγκριση προγράμματος έργων και εργασιών της Δ/νσης Δασών Χανίων έτους 2015, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 501/27-01-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Χανίων (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος).

6.2 Έγκριση Προγράμματος έργων και εργασιών της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου έτους 2015, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 625/05-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Ηρακλείου (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης).

7. Συγκρότηση συλλογικών οργάνων

7.1. Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 280/10-10-2014 έγγραφο της Αναπτυξιακής Λασιθίου.

7.2 Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 6739/21-1-2015 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ηρακλείου (εισηγητής των αριθμ. 7.1 και 7.2 θεμάτων ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γεώργιος).

Σχόλια