Ειδήσεις

Τέλος αγωνίας για το δρόμο Ηρακλείου-Μεσαράς

Οδεύει προς το Ελεγκτικό Συνέδριο το μεγάλο έργο του δρόμου Ηρακλείου- Μεσαράς μετά από στενή συνεργασία του βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη με τον υπουργό Υποδομών κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την υπογραφή της Υ.Α., η οποία κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και το έργο θα εκτελέσει νέος εργολάβος, ο οποίος έδωσε τη μεγαλύτερη έκπτωση στη δημοπρασία.

Στην απόφαση που υπέγραψε ο κ. Χρυσοχοΐδης, όπως ενημερώνει ο κ. Αυγενάκης, αναφέρεται αναλυτικά η έκπτωση που έδωσε η εταιρεία (35,82%) και ταυτόχρονα αλλάζει το κονδύλι που χορηγεί το υπουργείο για τον ΟΑΚ που από εδώ και πέρα αναλαμβάνει το έργο. Από τα 47 εκατομμύρια ευρώ τελικά θα δοθεί το ποσό των 30.173.584,46€ για να ολοκληρωθεί το έργο.

Με βάση τη διαδικασία η σύμβαση θα ελεγχθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο - λόγω του μεγάλου οικονομικού αντικειμένου - κι αφού εγκριθεί και υπογραφεί θα ξεκινήσει ο εργολάβος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εργολαβία που προκηρύχθηκε ώστε να τελειώσει ο δρόμος της Μεσαράς προβλέπονται:

- Η κατασκευή της γέφυρας Πανασσού συνολικού μήκους 220 μέτρων

- Ο κόμβος Πανασσού-Γέργερης - η ολοκλήρωση του στομίου της σήραγγας Αγίας Βαρβάρας (σήμερα έχει τελειώσει το τούνελ αλλά δεν υπάρχει έξοδος)

-Η αποκατάσταση των πρανών στο Β-14 και όπου αλλού υπάρχει κατολίσθηση

-Η κατασκευή όλων των έργων που έχουν απομείνει.

Το δεύτερο κομμάτι Απομαρμά-Αγ. Δέκα είναι έτοιμο - 8 χιλιόμετρα - είναι ολοκληρωμένο και αναζητά τρόπους ο ΟΑΚ να το δώσει σε τοπική κυκλοφορία. Οι κατολισθήσεις και τα προβλήματα που υπήρξαν στο τμήμα "Αγ. Βαρβάρα-Απομαρμά" καθυστέρησαν όλο το δρόμο, το συνολικό κόστος του οποίου μέχρι σήμερα είναι 120 εκατ. Το έργο επαναπροκηρύχθηκε ως νέο έργο με αποτέλεσμα να απορριφθεί η2η Συμπληρωματική Σύμβαση από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Στην απόφαση του υπουργού Υποδομών αναφέρεται ότι στο διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορές 13 εργοληπτικές εταιρείες. Η Επιτροπή έκανε δεκτές τις 12 από αυτές καθώς η μία δεν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

Σύμφωνα με το πρακτικό η διαγωνιζόμενη που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ήταν η εργοληπτική εταιρεία "Κλ. Γ. Ρούτσης Α.Ε.", η οποία προσέφερε συνολική δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) 22.204.419,26€, που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς Εμ =35,82%.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «εγκρίνουμε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου "Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα-Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990)" σύμφωνα με το από 22/12/2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναθέτουμε την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "Κλ. Γ. Ρούτσης Α.Ε.", που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα πέντε και ογδόντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (Εμ.= 35,82%), η οποία αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη έργου 24.531.369,48 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), από τα οποία: 18.817.304,46 ευρώ αφορούν στη δαπάνη των εργασιών, 3.387.114,80€ στη δαπάνη των Γ.Ε.&Ο.Ε., 1.998.397,73 ευρώ στη δαπάνη των απροβλέπτων, 22.310,48 ευρώ στη δαπάνη απολογιστικών εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, 44.926,00 ευρώ στη δαπάνη μελετών και 261.316,01 ευρώ στη δαπάνη αναθεώρησης. Η επιπλέον αναλογούσα δαπάνη για Φ.Π.Α. (23%) ανέρχεται στο ποσό των 5.642.214,98 ευρώ.

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. Δ1/ο/1437/29.04.2014 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 47.000.000,00 ευρώ για την επιχορήγηση του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για τη δημοπράτηση του έργου "Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990)" και επανακαθορίζουμε το ποσό επιχορήγησης του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την κατασκευή του ιδίου έργου στα τριάντα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (30.173.584,46 ευρώ), με Φ.Π.Α."».

Σχόλια