Ειδήσεις

Σε ημερίδα για την ενέργεια και το περιβάλλον η Περιφέρεια

Στην ενημερωτική ημερίδα «Ενέργεια και Περιβάλλον στον "Ορίζοντα 2020"», που διοργανώθηκε την περασμένη Δευτέρα στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Δίκτυο Διάχυσης Τεχνολογίας "Πράξη", συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης.

Ο "Ορίζοντας 2020" είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας και περιλαμβάνει όλους τους τομείς. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της νέας προκήρυξης της θεματικής προτεραιότητας της "Ασφαλούς, καθαρής και αποδοτικής ενέργειας", καθώς και οι ελληνικές συμμετοχές και προτεραιότητες στο πρόγραμμα "Ενέργεια" στον "Ορίζοντα 2020".

Κατά τη διάρκειά της αναλύθηκαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής ερευνητικών και πανεπιστημιακών φορέων των φορέων της δημόσιας διοίκησης καθώς και των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αξιοσημείωτη είναι η σύνδεση που πρέπει να υπάρξει με τα προγράμματα "Έξυπνης Εξειδίκευσης" σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και με τα αντίστοιχα ΣΕΣ, γεγονός που ενδιαφέρει την Περιφέρεια Κρήτης καθώς και όλους τους αντίστοιχους φορείς της Κρήτης, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Σημειώνεται δε ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει ειδικό πρόγραμμα το οποίο είναι συνεχώς "ανοικτό" με στόχο να υποστηρίξει την καινοτομία στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας αφορούσε την παρουσίαση της νέας προκήρυξης της θεματικής προτεραιότητας "Η Κλιματική δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών". Κατά τη διάρκειά του διευκρινίστηκαν οι προτεραιότητες προτάσεων που αφορούν στα απόβλητα και τα απορρίμματα, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων, στα συστήματα περιβαλλοντικών πληροφοριών, στη διαχείριση κ.λπ. Στην ημερίδα συμμετείχε ο διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης δρ Ν. Ζωγραφάκης.

Σχόλια