Ειδήσεις

Την Τετάρτη συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Η παρουσίαση προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, η αποδοχή υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η κήρυξη απαλλοτριώσεων, η παροχή αδειοδότησης καταστήματος καθώς και οικονομικά-διοικητικά θέματα είναι μεταξύ των θεμάτων τα οποία θα απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου  2015 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα "Καλλικράτης"»), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις προέδρου και

Β. Ανακοινώσεις περιφερειάρχη.

Γ. Απάντηση σε επερωτήσεις:

1) του περιφερειακού συμβούλου Γεωργίου Ματαλλιωτάκη με θέμα "Κάθετος οδικός άξονας του νομού Ηρακλείου, δρόμος Ηράκλειο-Μεσαρά - Συνδέσεις αστικών περιοχών της ενδοχώρας με τον οδικό αυτό άξονα - Περιβαλλοντικές μελέτες - Δημοπρατήσεις τμημάτων του δρόμου".

2) του περιφερειακού συμβούλου Γιάννη Κυριακάκη με θέμα "Διακοπή ηλεκτροδότησης πομπού μεσαίων κυμάτων της ΕΡΑ Χανίων και οι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι".

Δ. Παρουσίαση Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης Π.Κ. κ. Θεανώ Βρέντζου - Σκορδαλάκη και η κ. Κατερίνα Αθανασοπούλου, προϊσταμένη μονάδας Α΄ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

1. Έκφραση γνώμης επί μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της αριθμ. 1649/45/2014 [ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014] Κ.Υ.Α.).

1.1 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 175491/13-10-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ (εισηγητές οι αντιπεριφερειάρχες Π.Κ. κ. Νίκος Καλογερής και κ. Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη και η κ. Άννα Καγιαμπάκη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.)

2. Διοικητικά-οικονομικά θέματα

2.1 Ψήφιση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. (εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή)

3. Ευρωπαϊκά προγράμματα

3.1 Αποδοχή υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος "STEP-Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues - Κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα", του πλαισίου "Young-Society, Horizon 2020" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.

3.2 Υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση από τον Ε.Ο.Χ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (εισηγητές ο περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ. κ. Ελένη Χατζηγιάννη)

4. Σύναψη συμβάσεων

4.1 Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για τη στέγαση του 30ού και του 31ου Νηπιαγωγείου Χανίων με την παραχώρηση χρήσης, ορισμένου χρόνου ακινήτου, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Κρήτης/ΠΕ Χανίων, στο Δήμο Χανίων και ορισμός εκπροσώπου, σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 161148/23-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

4.2 Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ανωγείων, για την εκτέλεση των έργου "Βελτίωση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Ανωγείων", σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση (εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή)

5. Απαλλοτριώσεις

5.1 Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου "Αποκατάσταση παράπλευρων δρόμων στην περιοχή του Α/Κ Αγίου Σώζοντα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+800" στον οδικό άξονα "Ηράκλειο-Βιάννος", σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 155756/12-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ. (εισηγητής ο κ. Γεώργιος Παπαδάκης, γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών)

6. Γενικά θέματα

6.1 Χαρακτηρισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου ως αστική περιοχή, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 151171/4-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Λασιθίου (εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη)

7. Άδεια ίδρυσης καταστήματος

7.1 Χορήγηση άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος λιανικού εμπορίου ενδυμάτων της εταιρείας Η&Μ (Ηennes & Mauritz) στα Χανιά, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 30/07-01-2015 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων (εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης)

8. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των παρακάτω συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου: 16/08-12-2014 και 17/31-12-2014 (εισηγητής ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης).

Σχόλια