Ειδήσεις

Τη χρηματοδότηση 5 έργων διεκδικεί ο Δήμος Κισσάμου

Την ένταξη και χρηματοδότηση πέντε συνολικά έργων, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ περίπου, διεκδικεί ο Δήμος Κισσάμου, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013", σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19534/2-10-2014 πρόσκληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, στο μέτρο 321 και 322 του άξονα 3 του ανωτέρω Προγράμματος, έχουν υποβληθεί οι κάτωθι προτάσεις από το Δήμο Κισσάμου:

ΜΕΤΡΟ: 321

ΜΕΤΡΟ: 321

Π/Υ έργου
(σε ευρώ, με ΦΠΑ)

1

ΒΕΛΤΙ?ΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡ?ΕΥΣΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙ?Ν ΑΠΟΡΡΟ?Ν

614.385,00

2

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

429.000,00

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚ?Ν ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤ?Ν ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Τ?Ν ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙ?Ν ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

59.655,00

ΜΕΤΡΟ: 322

α/α

ΜΕΤΡΟ: 322

Π/Υ έργου
(σε ευρώ, με ΦΠΑ)

1

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΛΙ?Ν

640.000,00

2

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

232.217,11

Σύμφωνα με το δήμαρχο Κισσάμου κ. Θεόδωρο Σταθάκη «η δημοτική Αρχή του Δήμου Κισσάμου - αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα - διεκδικεί την ένταξη και χρηματοδότηση των παραπάνω έργων από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" στη βάση των ολοκληρωμένων μελετών και φακέλων που έχουν συνταχθεί και υποβληθεί για πέντε συνολικά έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ζωτικής σημασίας για το Δήμο μας και τα οποία στοχεύουν τόσο στην προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών και υδατικών) του τόπου μας όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών εργασίας του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού της Κισσάμου».

Τι παρεμβάσεις χρηματοδοτεί το κάθε μέτρο

Το κάθε μέτρο (321 και 322 του άξονα 3 του προγράμματος) χρηματοδοτεί τις εξής παρεμβάσεις:

* Μέτρο 321: "Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό"

Στόχοι του Μέτρου είναι η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών και υδατικών) για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού και η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό. Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών, καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των περιοχών παρέμβασης.

* Μέτρο 322: "Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών"

Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι δράσεις δε θα έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά θα αφορούν συνολικές παρεμβάσεις που θα αποσκοπούν τεκμηριωμένα στη διατήρηση της παραδοσιακής εικόνας των οικισμών, την τοπική αρχιτεκτονική και την αγροτική κληρονομιά και σε πλήρη συμβατότητα με την προώθηση του στόχου της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Σχόλια