Ειδήσεις

"Μετεξεταστέο" το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας για μία ακόμη φορά συγκεντρώσει τα απογοητευτικά σχόλια με φόντο τις εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα της έκθεσης της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής για την αξιολόγηση της προόδου του στρατηγικού πλαισίου "Eκπαίδευση και κατάρτιση 2020".

Η Ελλάδα δείχνει μάλλον να παραμένει κάτω από τη βάση αφού, με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί από την Ε.Ε. για την εκπαίδευση, τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά.

Στην έρευνα που παρουσίασε η "Ημερησία" γίνονται συστάσεις για:

- Τον εκσυγχρονισμό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να μειωθούν τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας των μαθητών.

- Την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων βαθμίδων, την εξοικονόμηση πόρων λόγω χαμηλής κρατικής χρηματοδότησης, με μέτρα όπως είναι ο "εξορθολογισμός" των σχολικών μονάδων, ανοίγοντας "παράθυρο" για νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις.

Επίσης έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου φοιτά το 33,1% των μαθητών έναντι 50,4% στην Ευρώπη, αλλά και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας.

- Την προσαρμογή της ανώτατης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας με στόχο να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας των νέων πτυχιούχων.

Ωστόσο στο μοναδικό δείκτη που η Ελλάδα είχε καλή επίδοση ήταν αυτός της πρόωρης «διαρροής» νέων από την εκπαίδευση - κατάρτιση. Συγκεκριμένα αναφέρει πως το 2013, το ποσοστό των νέων, ηλικίας 18 - 24 ετών, που βρίσκονται εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας -δηλαδή δεν συνεχίζουν τις σπουδές τους στη μεταδευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή δεν συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης- ήταν μόλις 10,1% όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 12%. Σημειώνεται ότι στόχος είναι το ποσοστό αυτό να μειωθεί κάτω από το 10% στα κράτη -μέλη της E.E. έως το 2020.

Σχόλια