Ειδήσεις

Στήριξη σε ανέργους από το ΤΟΠΣΑ Δήμου Ηρακλείου

Για την πορεία του προγράμματος "Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου Ηρακλείου" και τις προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικών δράσεων από τους ωφελούμενους μίλησαν σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης Νίκος Πετράκης και ο τεχνικός σύμβουλος του προέδρου του Επιμελητηρίου Γιώργος Καραπιδάκης, καθώς και ο διευθυντής του ΚΕΚ "Ανάπτυξη Κρήτης" Γιώργος Ζερβός.

Όπως είπαν, το 40% των ανέργων που συμμετέχουν στο "Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου Ηρακλείου" έχει ενταχθεί στην αγορά εργασίας, έπειτα από μακροχρόνια ανεργία, ενώ συνολικά 100 άνεργοι, κάτοικοι του δήμου Ηρακλείου, συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2015.

Όπως εξήγησε ο κ.Πετράκης το πρόγραμμα που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Επί-Δραση", με συντονιστή εταίρο το ΚΕΚ "Ανάπτυξη Κρήτης", παρέχει ολοκληρωμένη στήριξη για τη δημιουργία 100 θέσεων απασχόλησης. Οι θέσεις αυτές αφορούν είτε σε τοποθετήσεις σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, είτε στην επιχειρηματική δραστηριότητα με τη δημιουργία επιχειρήσεων (ατομικών, Κοινωνικών Συνεταιριστικών κ.ά.). Ο ίδιος σημείωσε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι, ακόμα και μετά την κατάρτιση, το πρόγραμμα συνεχίζεται με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για να μπορέσουν οι άνεργοι να ενταχθούν και σε άλλα προγράμματα.

Για πολλαπλά οφέλη από την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση Δήμου Ηρακλείου έκανε λόγο ο κ. Καραπιδάκης τονίζοντας ότι πρόκειται για εφόδια από την κατάρτιση, τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και ειδικότερα τη στήριξη για ένταξη στην απασχόληση και την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Από την πλευρά του ο κ. Ζερβός ανέφερε ότι από τους 100 ωφελούμενους του προγράμματος οι 39 έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά και, μάλιστα, οι 8 έχουν κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης και οι 3 συμμετέχουν σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Επίσης, εξήγησε ότι στους 80 έχουν προταθεί θέσεις απασχόλησης, όμως οι 20τις αρνήθηκαν. Ο κ. Ζερβός συμπλήρωσε ότι μέχρι τη λήξη του προγράμματος σε περίπου έξι μήνες εκτιμάται ότι η ένταξη στην απασχόληση θα προσεγγίζει το 60%.

Το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου Ηρακλείου  

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος, που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Επί-Δραση" παρακολούθησαν τα προγράμματα των Στελεχών Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, της Τυποποίησης και Επεξεργασίας Τοπικών Προϊόντων και της Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία. Επίσης, 60 από τους 100 ωφελούμενους προβλέπεται να ενταχθούν και σε εξειδικευμένη επιμόρφωση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και στον Τομέα της Οργάνωσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων.

Το "Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου Ηρακλείου", έξι μήνες πριν τη λήξη του, βρίσκεται στην κρίσιμη φάση ένταξης των 100 ανέργων στην αγορά εργασίας. Ήδη ορισμένοι απ' αυτούς απασχολούνται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, ενώ κάποιοι έχουν προχωρήσει στη δημιουργία δικής τους επιχείρησης. Όσοι έχουν αποφασίσει να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μπορούν να ενταχθούν σ' ένα από τα παρακάτω προγράμματα:

Α) "Επιχειρούμε δυναμικά", το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους 8 στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και ?ημιουργικές Βιομηχανίες (Π?Β), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία.

Β) "Επιχειρηματική Ευκαιρία" που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)" του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: "Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις", και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: 2.1 "Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης" και την επενδυτική προτεραιότητα 8iii: "Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων".

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Γ) Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 "Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER", η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα. Περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενημερωτικό οδηγό.

Δ) Περιφερειακός Μηχανισμός Στήριξης. Στη δημιουργία δομών στήριξης, λειτουργίας και ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο προχωρά το υπουργείο Εργασίας, μέσω του προγράμματος με τίτλο "Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας" το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 ωφελούμενοι που ανήκουν στις "ευάλωτες" και "ειδικές" ομάδες του πληθυσμού, εκ των οποίων οι 6.489 θα είναι υποψήφιοι/δυνητικοί κοινωνικοί επιχειρηματίες και οι 6.000 υφιστάμενοι κοινωνικοί επιχειρηματίες.

Σχόλια