Ειδήσεις

Ανταποδοτικό τέλος αντί συνδρομής στα Επιμελητήρια

Ενισχυμένες αρμοδιότητες, αλλά και πόρους μέσω ανταποδοτικών τελών για τα Επιμελητήρια προβλέπει μεταξύ των άλλων το πολυνομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ που κατέθεσε στη Βουλή την Παρασκευή το υπουργείο Ανάπτυξης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει από την 1η Ιανουαρίου του 2015 κατάργηση της υποχρεωτικής συνδρομής των μελών σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας (μνημονιακή υποχρέωση), ωστόσο η συνδρομή αυτή αλλάζει μορφή και από συνδρομή γίνεται ανταποδοτικό τέλος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το euro2day.gr, σύμφωνα με τη ρύθμιση εισάγονται ανταποδοτικό τέλος αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) στη μερίδα των υπόχρεων στο ΓΕΜΗ, ανταποδοτικό τέλος τήρησης μερίδας και τέλη για τη χορήγηση στοιχείων (αντίγραφα, πιστοποιητικά κ.ά.) μέσω της βάσης δεδομένων του ΓΕΜΗ με ηλεκτρονική αίτηση η οποία καθίσταται υποχρεωτική.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, προβλέπονται τα τέλη για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών και για τις καταχωρίσεις των κάθε είδους μεταβολών και ρυθμίζεται ειδικά ότι τα τέλη αυτά αποτελούν πόρους των Επιμελητηρίων τα οποία παρέχουν την ανταποδοτική υπηρεσία τήρησης του ΓΕΜΗ.

Επίσης με το νομοσχέδιο ανοίγει ο δρόμος της συγχώνευσης Επιμελητηρίων αλλά και "λουκέτων". Συγκεκριμένα, Επιμελητήρια με λιγότερα από 5.000 μέλη, τα οποία κρίνονται «μη βιώσιμα» με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου χρόνου, είτε θα κλείνουν είτε θα συγχωνεύονται με άλλα όμορα Επιμελητήρια. Ακόμη οι αρμοδιότητες και δραστηριότητες όσων παραμείνουν αυξάνονται, με σκοπό, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, η διατήρηση της βιωσιμότητάς τους.

Για το σκοπό δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών τους ή και τρίτων, χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων επαγγελματικής κατάρτισης, λήψης πιστοποίησης για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων, ενώ με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, επιτρέπεται στα Επιμελητήρια να προβούν στις κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να αναλάβουν, μόνα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, τη διαχείριση βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, εμπορικών κέντρων, μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν κατ' εξουσιοδότηση κάθε άλλο έργο συναφές με το σκοπό τους, έπειτα από απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, αλλά και να υποβάλλουν εντός 45 ημερών, εφόσον τους ζητηθεί, γνώμη προς την Πολιτεία και εισηγήσεις για θέματα πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών δραστηριοτήτων ή γενικά για την εθνική οικονομία.

Άλλες αλλαγές

Εκτός από τις αλλαγές στα Επιμελητήρια το νομοσχέδιο-"σκούπα" του υπουργείου Ανάπτυξης περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ειδικότερα:

- Θεσπίζεται το σύστημα διαχείρισης των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου με γνώμονα την απλούστευση των διαδικασιών, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση του προγράμματος. Εισάγεται ο θεσμός των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ σε κάθε υπουργείο, ορίζονται οι αρμοδιότητες των Διαχειριστικών Αρχών των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Αρχών Ελέγχου, των Επιτροπών Παρακολούθησης και αναβαθμίζεται ο ρόλος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

- Επιταχύνεται η εγγραφή πράξεων του ΕΣΠΑ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η έναρξη χρηματοδότησής τους από αυτό.

- Ορίζονται διαδικασίες επιτήρησης και επιβολής διορθωτικών μέτρων για περιπτώσεις καθυστέρησης υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Προβλέπεται ρητά ότι, σε διάστημα το πολύ δύο ετών από την απόφαση ένταξης, αν δεν έχει αναληφθεί νομική δέσμευση, το έργο θα απεντάσσεται.

- Τίθεται όριο στον προϋπολογισμό των πράξεων που μπορεί να εντάξει κάθε Διαχειριστική Αρχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που διαχειρίζεται, προκειμένου να αποφεύγεται η επιβάρυνση του ΠΔΕ.

- Με την εγγραφή στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφεται πίστωση για το έτος της ένταξης τουλάχιστον ίση με το 10% του προϋπολογισμού του έργου. Η χρηματοδότηση για τα επόμενα έτη γίνεται με την ετήσια εγγραφή πιστώσεων στο ΠΔΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής στο φορέα χρηματοδότησης.

- Θεσπίζονται μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης με τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις.

- Δημιουργείται μηχανισμός υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή, σε πλήρη συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Αλλαγές και στην πώληση ψωμιού

- Αλλαγές όμως προβλέπονται και σε θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών με την κατάργηση των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης και τη σύσταση Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών στις δύο Περιφέρειες με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων την έκδοση των αδειών προσέλευσης των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών στις λαϊκές αγορές, τον καθορισμό των χώρων λειτουργίας και των θέσεων των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών και την εποπτεία των αγορών και την εξυπηρέτηση-παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες.

- Ανατροπές έρχονται και στο ψωμί αφού η ζύγιση του προϊόντος παρουσία του πελάτη γίνεται προαιρετική από υποχρεωτική που ήταν. Τα προϊόντα πρέπει να προζυγίζονται και να αναγράφεται η τιμή και το βάρος ανά τεμάχιο, ενώ παράλληλα προβλέπεται ότι όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων οφείλουν να αναρτήσουν πινακίδα, σε εμφανές σημείο του καταστήματος, στην οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτα γράμματα ότι: «Το κατάστημα υποχρεούται να ζυγίζει τον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον καταναλωτή».

- Με άλλο άρθρο καταργείται οποιοδήποτε τέλος υπέρ τρίτων που έχει σχέση με τη σύσταση, δημοσίευση και τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, καθώς και με τη μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

- Επίσης στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ίδρυση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» («Π.Ε.Λ»), το οποίο εδρεύει στη Λαμία και εποπτεύεται από τον υπουργό Ανάπτυξης.

- Πέραν των θέσεων του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συνιστώνται 12 επιπλέον θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

- Τέλος επιτρέπεται η χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015". Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών επιχορηγείται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. που είναι ο φορέας εφαρμογής της δράσης αυτής.

Σχόλια