Ειδήσεις

Έπιασε δουλειά ο μετροπόντικας για το φράγμα Αποσελέμη

Ένα μέτρο και 30 εκατοστά "προχώρησε" την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου το υπερσύγχρονο μηχάνημα ολομέτωπης κοπής, το οποίο έφτασε από την Ινδία και εγκαταστάθηκε στο εργοτάξιο για τις ανάγκες διάνοιξης της σήραγγας στο πλαίσιο του έργου ενίσχυσης ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου, προϋπολογισμού 68 εκατομμυρίων 800.000 ευρώ.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και η μέθοδος χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά στην Κρήτη και παρουσιάζουν μεγάλο τεχνικό και επιστημονικό ενδιαφέρον.

Τις επόμενες μέρες το εντυπωσιακό αυτό μηχάνημα, συνολικού μήκους 180 μέτρων, θα μπει στη σήραγγα όπου έχουν διανοιχθεί τα πρώτα 50 μέτρα και σε έναν μήνα όπως εκτιμάται θα ξεκινήσουν οι εργασίες διάτρησης.

Η σήραγγα θα είναι μήκους 3,5 χιλιομέτρων και μέσω αγωγών θα διοχετεύονται τα πλημμυρικά νερά από το Οροπέδιο Λασιθίου στο φράγμα Αποσελέμη, με δυνατότητα μεταφοράς 20 κυβικά το δευτερόλεπτο.

Εντυπωσιακή πρεμιέρα για το μετροπόντικα, με την εγκατάσταση και προώθηση υπερσύγχρονου μηχανήματος ολομέτωπης κοπής για τις ανάγκες διάνοιξης σήραγγας 3,5 χιλιομέτρων για το έργο εκτροπής των πλημυρικών νερών από το Οροπέδιο Λασιθίου στο φράγμα Αποσελέμη.

Σύντομη περιγραφή έργου

Το έργο αφορά στα έργα εκτροπής των πλημυρικών υδάτων από το Οροπέδιο Λασιθίου διαμέσου της σήραγγας Οροπεδίου και στα έργα κατάντη της εξόδου της σήραγγας μέχρι τον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη.

Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει την κατασκευή των σχετικών υδραυλικών, τεχνικών δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων μαζί με την προμήθεια και την τοποθέτηση των υλικών που προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες και είναι συνοπτικά τα παρακάτω επιμέρους έργα:

-Έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου (έργα ανάντη σήραγγας).

-Έργο απομόνωσης καταβοθρών χώνου και ρύθμισης των εκτρεπομένων παροχών για την ενίσχυση του ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη.

-Έργα σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου.

-Έργα κατάντη εξόδου των νερών σήραγγας Οροπεδίου

-Έργα σήραγγας Οροπεδίου

Η σήραγγα εκτροπής των υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου έχει συνολικό μήκος 3.425,50 μ. σε οριζόντια προβολή και σταθερή κατά μήκος κλίση ίση με 15,07% σε όλο το μήκος της. Ο αγωγός πτώσης, χαλυβδοσωλήνας DN 1800 χλσ., που θα τοποθετηθεί εντός της σήραγγας, εδράζεται σε βάθρα επί της πλάκας δαπέδου σε όλο το μήκος της σήραγγας.

Σήραγγα

Η εκσκαφή και η επένδυση της κυκλικής σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου θα γίνει με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής για τη διάτρηση σηράγγων με διπλή ασπίδα [Tunel Boring Machine (TBM)].

Η εσωτερική διάμετρος της σήραγγας μετά την επένδυση θα είναι 4,35 μ., ενώ η εκτιμώμενη διάμετρος εκσκαφής της σήραγγας με ΤΒΜ θα είναι περίπου 5,05 μ. Η εσωτερική επένδυση θα γίνει με προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος C40/50 (segments) πάχους 0,20 μ.

Το μηχάνημα ολομέτωπης κοπής θα είναι κλειστού τύπου, διπλής ασπίδας, συνολικού μήκους (με τους υποστηρικτικούς συρμούς) 180 μέτρα.

Πίσω από την τελευταία ασπίδα θα τοποθετούνται τα προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα της μόνιμης επένδυσης.

Το δάπεδο κυκλοφορίας της σήραγγας θα διαμορφωθεί με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένου σκυροδέματος μήκους 1.30, πλάτους ~3,00 μ. όπως και τα segments επένδυσης. Η τοποθέτηση του δαπέδου θα γίνει μετά τη διάνοιξη της σήραγγας.

Ο σχεδιασμός του ΤΒΜ καθώς και οι υποστηρικτικοί συρμοί του αυτού θα είναι πλήρως εξοπλισμένοι έτσι ώστε να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα εργαλεία, εφόδια και εγκαταστάσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου. Ειδικότερα θα περιλαμβάνει τον κύριο εξοπλισμό για τις ανάγκες της διάνοιξης όπως:

-Σύστημα μεταφοράς - ανάρτησης - τοποθέτησης των προκατασκευασμένων

-Σύστημα παραγωγής και έγχυσης ενεμάτων-κονιαμάτων

-Σύστημα πλήρωσης των κενών πίσω από την επένδυση

-Διατρητικό για τη διάνοιξη οπών τσιμεντένεσης βελτίωσης της βραχόμαζας.

Επίσης οι υποστηρικτικοί συρμοί θα συμπεριλαμβάνουν:

-Καμπίνα TBM ελέγχου στην οποία θα είναι εγκατεστημένα τα συστήματα ελέγχου του εξοπλισμού καθώς και το αυτόματο τοπογραφικό σύστημα καθοδήγησης

-Συστήματα ανίχνευσης αερίων

-Συστήματα ανίχνευσης φωτιάς και πυρόσβεσης

-Σύστημα επικοινωνίας

-Το κύριο υδραυλικό σύστημα και τα συστήματα λίπανσης

-Σύστημα νερού αλλά και σύστημα διαχείρισης ακαθάρτων

-Συστήματα πεπιεσμένου αέρα-αεροσυμπιεστές

-Δευτερεύον και πρωτεύον σύστημα εξαερισμού και καθαρισμού αιωρημάτων σκόνης κ.λπ.

-Σύστημα φωτισμού καθώς και φωτισμού έκτακτης ανάγκης

-Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα (μετασχηματιστές και καρούλι περιέλιξης καλωδίου)

-Γεννήτρια έκτακτης ανάγκης

-Διάδρομο διαφυγής για το προσωπικό καθώς και ειδικό βαγόνι διαφυγής-παραμονής εκτάκτων αναγκών.

Ο μετροπόντικας έκανε το πρώτο βήμα και από Δευτέρα όπως εκτιμάται θα έχει μπει μέσα στη σήραγγα, με τις σχετικές εργασίες να ολοκληρώνονται σε ενάμιση χρόνο.

Γεωργία Μακάκη

Σχόλια