Ειδήσεις

Απάντηση Ντινόπουλου σε Βιρβιδάκη για σχέση υπ.Υγείας-Δήμων

Δίδεται στη δημοσιότητα η απάντηση του υπουργού Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλου στη με αρ. πρ. 4507/12-11-2014 ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα "Συνεργασία υπουργείου Υγείας και Δήμων".

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τους αρμόδιους υπουργούς:

«1. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο συνεργασίας Δήμων και υπουργείου Υγείας;

2. Θεωρείται επαρκές το ισχύον πλαίσιο συνεργασίας Δήμων και υπουργείου Υγείας;».

Στην απάντησή του ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α'/11-04-2014) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α'/14-07-2014), οι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), μεμονωμένα ή από κοινού πέραν των άλλων και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, όπως ο τομέας της υγείας. Στις προγραμματικές συμβάσεις το Δημόσιο μπορεί να εκπροσωπεί ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εκτελείται η προγραμματική σύμβαση.

Ως εκ των ανωτέρω, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δίδεται ήδη η δυνατότητα συνεργασίας των δήμων με τα καθ' ύλην αρμόδια υπουργεία.

Περαιτέρω, ως προς το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων στον τομέα της υγείας και τον τρόπο άσκησης αυτών από τους Ο.Τ.Α., αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνερωτώμενο υπουργείο Υγείας ως καθ' ύλην αρμόδιο».

Σχόλια