Ειδήσεις

Το Μάιο οι προσφορές για έρευνες σε Ιόνιο και νότια Κρήτη

Ανοίγει ο δρόμος για την κατάθεση προσφορών στο μεγάλο διαγωνισμό για την έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε είκοσι θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε χθες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) μετά από τρεις μήνες καθυστέρησης, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, δηλαδή περί τα μέσα Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα είχε δημοσιευτεί ο διεθνής διαγωνισμός για το πρώτο τμήμα του νέου γύρου παραχωρήσεων για έρευνες υδρογονανθράκων σε τρεις χερσαίες περιοχές "Άρτα-Πρέβεζα", "Αιτωλοακαρνανία" και "ΒΔ Πελοπόννησος".

Προς το παρόν, ατύπως έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αρκετοί πετρελαϊκοί όμιλοι-κολοσσοί, όπως η γαλλική Total, η ΒΡ, η ExxonMobil, ωστόσο τώρα είναι η ώρα όλο αυτό το ενδιαφέρον να μετατραπεί σε συμμετοχή στο διαγωνισμό.

(φωτογραφία από την "Ημερησία")

Η παρούσα πρόσκληση αφορά περιοχές διαθέσιμες σύμφωνα με το ν. 2289/1995 με τίτλο "Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει, στο υπεράκτιο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας και νοτίως της Κρήτης επί της υφαλοκρηπίδας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Όλες οι αιτήσεις θα κριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2289/1995, όπως ισχύει, και του Ελληνικού Δικαίου και υπό το πρίσμα της διαρκούς ανάγκης της Ελλάδας για συνεχή, εμπεριστατωμένη, αποτελεσματική και ασφαλή έρευνα για τον εντοπισμό πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια και την εκμετάλλευση αυτών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα περιβαλλοντικά θέματα.

Το υπουργείο θα συνάψει χωριστές συμβάσεις για κάθε περιοχή προς παραχώρηση με τον επιλεγέντα αιτούντα με βάση το καθεστώς μίσθωμα/φόρος (σύμβαση μίσθωσης).

Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στο:

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής

Λεωφόρος Μεσογείων 119

10192 Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:

i) Η οικονομική βιωσιμότητα του αιτούντος να διεξάγει έρευνα και, όπου προσήκει, εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις περιοχές ενδιαφέροντος.

ii) Η αποδεδειγμένη τεχνική ικανότητα και εμπειρογνωμοσύνη του αιτούντος.

iii) Η αποδεδειγμένη εμπειρία του εντολοδόχου στην εκτέλεση εργασιών έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής (εκμετάλλευσης) υδρογονανθράκων, ειδικά σε θαλάσσιες περιοχές μεγάλου και εξαιρετικά μεγάλου βάθους.

iv) Η ποιότητα του υποβληθέντος προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος εργασιών για την αξιολόγηση της πλήρους δυναμικού της περιοχής για την οποία κατατίθεται η αίτηση.

v) Η κατανόηση από τον αιτούντα του γεωλογικού περιβάλλοντος της γεωγραφικής περιοχής και ο τρόπος με τον οποίο ο επιλεγείς αιτών προτείνει τη διεξαγωγή αποτελεσματικής και ασφαλούς έρευνας υδρογονανθράκων.

vi) Η εμπειρία στην όρυξη γεωτρήσεων υπό την παρουσία υδροθείου.

vii) Η ικανότητα περιβαλλοντικής διαχείρισης προς συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις και προς επίτευξη της μέγιστης δυνατής περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς και η εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος σε περιοχές όπου ο τουρισμός είναι ανεπτυγμένος και μεγάλης οικονομικής σημασίας.

viii) Έμφαση θα δοθεί σε κάθε έλλειψη αποτελεσματικότητας και υπευθυνότητας ή σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης που έχει τυχόν επιδείξει ο αιτών ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενες παραχωρήσεις σε αυτόν.

ix) Στοιχεία δημοπράτησης

? Πρόγραμμα ελάχιστων ερευνητικών εργασιών

? Οικονομική δέσμευση

? Μίσθωμα Ελληνικού Δημοσίου (Royalties)

? Ποσοστό αποσβέσεων (%)

? Αντάλλαγμα υπογραφής σύμβασης και αντάλλαγμα παραγωγής

? Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη

? Ποσοστό αποδέσμευσης της περιοχής (%)

Οι αιτούντες που αξιολογήθηκαν ότι πληρούν τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια θα κληθούν να διαπραγματευθούν ανταγωνιστικά για τις προσφερόμενες εκτάσεις. Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν βάσει των ανταγωνιστικών στοιχείων. Είναι δυνατόν να κληθούν περισσότεροι από ένας αιτούντες σε διαπραγματεύσεις για συγκεκριμένη περιοχή προς παραχώρηση.

Η παραχώρηση δικαιώματος από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 6 της οδηγίας 94/22/ΕΚ.

Λεπτομερείς πληροφορίες και όλα τα σχετικά έγγραφα θα διατίθενται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Σχόλια