Ειδήσεις

"Με την ευρωπαϊκή νομοθεσία οι διαγωνισμοί στα δημόσια έργα"

Για την κατάργηση των ανώτατων και κατώτατων ορίων συμμετοχής σε διαγωνισμούς και την κατάργηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, απαντά ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε παρέμβαση του βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, τον οποίο ενημερώνει ότι αυτό γίνεται κατ' εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή, «οι διατάξεις με τις οποίες καταργούνται τα κατώτατα όρια αποτελούν συμμόρφωση της χώρας ως προς την αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διατυπώθηκε μετά από σχετική καταγγελία. Σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη, η αιτία αποκλεισμού εργοληπτικών επιχειρήσεων από δημοπρασίες δημοσίων έργων με βάση τα κατώτατα όρια δε συμβιβάζεται ούτε με τον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/15/ΕΚ ούτε με τις απαιτήσεις της νομολογίας του ΔΕΕ σχετικά με τυχόν πρόσθετες αιτίες αποκλεισμού».

«Ειδικότερα η Επιτροπή έκρινε ότι η ύπαρξη κατώτατων ορίων και συνεπώς ο αποκλεισμός εργοληπτικών επιχειρήσεων με βάση αυτά παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της Ε.Ε. περί διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και αναλογικότητας».

Επισημαίνεται επίσης «ότι λόγω καθυστέρησης συμμόρφωσης της χώρας μας με την αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής, το Κολέγιο των Επιτρόπων της 10ης Ιουλίου 2014 αποφάσισε την παραπομπή της χώρας στο Δικαστήριο της Ε.Ε. Ως εκ τούτου, η μη κατάργηση των κατωτάτων ορίων δεν ήταν δυνατό να αποφευχθεί, αλλά ακριβώς επειδή με τον τρόπο αυτό θίγονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταργήθηκαν και τα ανώτατα όρια προκειμένου να θεσμοθετηθεί ένα νέο σύστημα επιλογής των εργοληπτικών επιχειρήσεων προσανατολισμένο και σε άλλα κριτήρια εκτός από τα ανώτερα όρια των τάξεων του ΜΕΕΠ».

Τέλος ο κ. Μ. Χρυσοχοΐδης αναφέρει ότι «η επιλεκτική εφαρμογή και ο διαχωρισμός μικρών έργων κάτω του κοινοτικού ορίου δεν είναι εφικτές επιλογές, καθώς παραβιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης στις οποίες στηρίζονται οι κανόνες της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις».

Σχόλια