Ειδήσεις

Ερώτηση για τις επενδύσεις αλιευτικών σκαφών

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μιχάλης Κριτσωτάκης, Βαγγέλης Αποστόλου, Αγνή Καλογερή, Μαρία Κανελλοπούλου και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσαν από κοινού ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, και Τροφίμων με θέμα: "Προβληματισμός των αλιέων για τους όρους εφαρμογής της 2ης πρόσκλησης για υλοποίηση του Μέτρου 1.3 "Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων" του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Προς τον κ. υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης, και Τροφίμων

Θέμα: "Προβληματισμός των αλιέων για τους όρους εφαρμογής της 2ης πρόσκλησης για υλοποίηση του Μέτρου 1.3 "Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013".

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2335/Β΄/29.08.2014 η με αρ. 1240/14-8-2014 δεύτερη πρόσκληση για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε αλιευτικά σκάφη που δύνανται να ενταχθούν για ενίσχυση - χρηματοδότηση στο Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Στο Μέτρο 1.3 υπάγονται επενδύσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής των προϊόντων, της ποιότητας των προϊόντων, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της επιλεκτικότητας καθώς και αντικατάσταση κινητήρα και αλιευτικών εργαλείων, και άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών, «υπό τον όρο ότι δεν θα αυξάνεται η δυνατότητα των σκαφών αυτών να αλιεύουν ιχθείς, ούτε η χωρητικότητα των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων». Η χορηγούμενη δημόσια ενίσχυση για τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (κάτω των 12 μέτρων) φτάνει έως και το 60% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους (εκτός της αντικατάστασης μηχανής σκάφους). Για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων απαιτείται η υποβολή «εξοφλημένων τιμολογίων), δηλαδή ο δικαιούχος αλιέας καλείται να καταβάλει το 100% της δαπάνης.

Επίσης, η επιλεκτικότητα δεν αποσαφηνίζεται επαρκώς, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την «αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων» ενώ σύμφωνα με την υπουργική απόφαση «η επιλεκτικότητα και η πληρότητα περιβαλλοντικών κριτηρίων και πρακτικών θα βεβαιώνεται από Ερευνητικά Ιδρύματα», τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν ενημερωθεί γι' αυτό.  

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι αλιείς, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, στενάζουν κάτω από το βάρος των νεοφιλελεύθερων πολιτικών ύφεσης και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλουν τη συνολική δαπάνη της όποιας επένδυσης.

Επειδή η στήριξη και η ενίσχυση του συγκεκριμένου κλάδου από την πολιτεία, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία που η ανάπτυξη θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα, είναι αναγκαία

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Προτίθεται να προβεί στην αναγκαία τροποποίηση της με αρ. 1240/14-8-2014 απόφασης ώστε οι ενδιαφερόμενοι αλιείς να καταβάλλουν μόνο τη συμμετοχή που τους αναλογεί και όχι το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης προκειμένου να γίνει εφικτή η ένταξη στο πρόγραμμα των επιθυμητών και αναγκαίων επενδύσεων που έχουν ανάγκη οι χιλιάδες έλληνες αλιείς;

2. Θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου:

§ Να αποσαφηνιστεί επαρκώς, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την «αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων», η επιλεκτικότητα.

§ Να ενημερωθούν τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας σχετικά με την έκδοση των βεβαιώσεων για την επιλεκτικότητα και την πληρότητα περιβαλλοντικών κριτηρίων και πρακτικών.

3. Έχει διασφαλιστεί η συνολική Δημόσια Δαπάνη που απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος;

4. Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα ολοκληρώνεται:

• Έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα του προγράμματος.

• Ποιο είναι το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του προγράμματος μέχρι σήμερα;

Οι ερωτώντες βουλευτές Μιχάλης Κριτσωτάκης, Βαγγέλης Αποστόλου, Αγνή Καλογερή, Μαρία Κανελλοπούλου και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος».

Σχόλια