Ειδήσεις

Νόμος του Κράτους, η πώληση τυροκομικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές (video)

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του Σχεδίου Νόμου "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις" στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου έκανε αποδεκτή την τροπολογία του Λευτέρη Αυγενάκη και έτσι πλέον νόμο του Κράτους, αποτελεί η πώληση τυροκομικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές

Το περιεχόμενο της τροπολογίας:

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 (Α΄53), το οποίο τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2008 (Α΄179), προστίθεται εδάφιο ιε) ως εξής:

«ιε) Τυροκομικών προϊόντων. Επιτρέπεται η πώληση τυροκομικών προϊόντων σε λαϊκή αγορά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004 και έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση. Ειδικότερα κατά τη μεταφορά και πώληση θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) 852/2004.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται, επιπλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις παραγράφους  4,5 και 6 του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά για την έκδοση, ανανέωση και μεταβίβαση των αδειών του παρόντος εδαφίου, καθώς και η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.»

Τοποθέτηση του προτείνοντος Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη:

«Θα ήθελα να μιλήσω για την τροπολογία που έχω καταθέσει και έχετε κάνει αποδεκτή και αυτό μας χαροποιεί. Στα άρθρα 2 και 3 του Προεδρικού Διατάγματος 51/2006 καθορίζονται «οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών" και τα προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η μεταβίβαση, ανανέωση και η έκδοση νέας άδειας εμπορίας, όπως για παράδειγμα αυγά, άνθη, καλλωπιστικά φυτά και άλλα πολλά. Τα τυροκομικά προϊόντα δεν εμπεριέχονται στην κατηγορία των προϊόντων του άρθρου 3. Η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις των Κανονισμών 852 και 853 του 2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Απαιτήσεις υγιεινής για κινητούς ή και προσωρινούς χώρους.

Με την τροπολογία την οποία κατέθεσα και έγινε δεκτή και σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ διότι δείξατε μια ανταπόκριση εξαιρετικά συγκινητική στο αίτημα των φορέων της Κρήτης που μετέφερα και της υπόλοιπης Ελλάδος, ενισχύεται μια ολόκληρη αλυσίδα  των κτηνοτρόφων, των εμπόρων, των τυροκόμων, αλλά και των καταναλωτών οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν εκείνοι από ένα δεύτερο σημείο πώλησης τα προϊόντα"

Βίντεο από την τοποθέτηση του Λ. Αυγενάκη

Σχόλια