Ειδήσεις

Τα 500 επαγγέλματα που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ

Ενισχύσεις για περίπου 500 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες των κλάδων της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών φέρνει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες συνολικού ύψους 456 εκατ. ευρώ.

Επιχειρηματίες που ήδη δραστηριοποιούνται στους προαναφερόμενους τομείς ή και όσοι θέλουν να ασκήσουν ένα από τα 500 επαγγέλματα μπορούν να διεκδικήσουν ενισχύσεις ύψους 40% έως 60% επί του συνολικού κόστους του επενδυτικού τους σχεδίου. 


Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Τύπου, οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν, μεταξύ άλλων, έντυπο υποβολής με υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής, ισολογισμούς-αποτελέσματα χρήσης, φορολογικής δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας, αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού, βεβαίωση έναρξης εργασιών, καθώς και βεβαίωση μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών, άδεια λειτουργίας σε ισχύ, οριστική δήλωση εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, προσφορές-προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μετρική μονάδα και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 των επιδοτήσεων που έχει λάβει κατά το παρελθόν η επιχείρηση.

Οι νέες υπό σύσταση επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν, μεταξύ άλλων, έντυπο υποβολής με υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, αντίγραφο του Ε1 του πιο πρόσφατου διαχειριστικού έτους, αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού, αλλά και βεβαίωση έναρξης εργασιών, καθώς και βεβαίωση μεταβολής εργασιών.Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις πατήστε ΕΔΩ.

Σχόλια