Ειδήσεις

Οι αντιδήμαρχοι Χανίων

Ο δήμαρχος Χανίων ΧΑΝΙΩΝ αφού έλαβε υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
  • Τις διατάξεις του  Ν.3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ? Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Από:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
ΧΑΝΙΑΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια