Γιώργος Σαχίνης

«Προβλέπεται οι δήμαρχοι να νομοθετούν;»

«Επιτρέπεται στους αιρετούς των ΟΤΑ να εφαρμόζουν πρακτικές που ρητά δεν έχει προβλέψει ο νομοθέτης;»

Με έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου με θέμα “Ο Δήμος Ηρακλείου προστατεύει τους δημότες, δεν τους διαχωρίζει”, που αφορά... τις διακρίσεις αποκλεισμού που εφαρμόζονται σε βάρος ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες σε δημοσιευθείσες προκηρύξεις του Δήμου Ηρακλείου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «...Συμπερασματικά, θα ήταν εντελώς ανεύθυνο να προσληφθούν με τετράμηνες συμβάσεις, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες ανάγκες εν μέσω πανδημίας COVID-19, άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Φανταζόμαστε αυτό είναι κάτι που όλοι αντιλαμβάνονται ή θα έπρεπε να το αντιλαμβάνονται...

Με βάση τα παραπάνω, οι απίστευτες αναφορές που διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες σε ρεπορτάζ και ανακοινώσεις, περί διαχωρισμού των ανθρώπων από τον Δήμο Ηρακλείου, όχι απλώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά προσβάλλουν βάναυσα την κοινή λογική και υποτιμούν τη νοημοσύνη των δημοτών.

Ο Δήμος Ηρακλείου δε διαχωρίζει τους δημότες. Ο Δήμος Ηρακλείου τους προστατεύει».

Τα επιχειρήματα της ανακοίνωσης θα είχαν κάποιο λογικό συνειρμό αν στηρίζονταν στη νομοθεσία. Αλλά εδώ γίνεται επίκληση όρων παράνομων και καταχρηστικών, έξω από τις πρόνοιες του Συντάγματος, την ελληνική εργατική νομοθεσία, αλλά και τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Κυρίως, η προστασία των ευπαθών ομάδων είναι ευθύνη του νομοθέτη και οι δημοτικές Αρχές τη νομοθετική αυτή πρόνοια όχι μόνο ρητά θα πρέπει να εφαρμόζουν, αλλά κυρίως ως θεματοφύλακές της να ελέγχουν ότι εφαρμόζεται.

Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι: Προβλέπει ρητά τις επιλογές διακρίσεων, που κάνει η πρόσκληση πρόσληψης προσωπικού, οποιαδήποτε διάταξη νόμου ή εγκύκλιος, από τις δεκάδες που έχουν εκδοθεί τον τελευταίο χρόνο από το υπουργείο Εσωτερικών;

Αν προβλέπεται, ποια είναι, γιατί δεν αναφέρει κάτι σχετικό ούτε η ανακοίνωση ούτε η προκήρυξη;

Επιτρέπει νόμος οι δήμαρχοι να νομοθετούν;

Επιτρέπεται στους αιρετούς των ΟΤΑ να εφαρμόζουν πρακτικές που ρητά δεν έχει προβλέψει ο νομοθέτης;

Στηρίχτηκαν οι αρμόδιοι του Δήμου Ηρακλείου σε γνωμοδότηση της έγκυρης Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου ή αυτοσχεδίασαν;

Η ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου είναι πειστική απάντηση στις επιστολές της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος και της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία;

Ποια θα είναι η αιτιολόγηση των αρμοδίων του Δήμου Ηρακλείου, αν από την επόμενη εβδομάδα υπάρξει άρση των μέτρων προστασίας από την πανδημία και στο Δημόσιο;

Δεν είναι γνωστός ο Νόμος 4443/2016 (άγνοια νόμου επιτρέπεται;) περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων, και της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία; Τι αναφέρει ο νόμος αυτός;

 

«Άρθρο 1

Σκοπός των διατάξεων του μέρους Α' είναι η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση των διακρίσεων:

β) λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης...

 

Άρθρο 2

  1. Απαγορεύεται κάθε μορφή διάκρισης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1.

 

Άρθρο 3

  1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 4, η αρχή της ίσης μεταχείρισης, ανεξαρτήτως... αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης... εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά:

α) τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει...

 

Άρθρο 5

Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας...

 

Άρθρο 9

Βάρος αποδείξεως (άρθρα 8 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 10 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ)

  1. Όταν ο βλαπτόμενος προβάλλει ότι δεν τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης και αποδεικνύει ενώπιον δικαστηρίου ή αρμόδιας διοικητικής Αρχής πραγματικά γεγονότα από τα οποία μπορεί να συναχθεί άμεση ή έμμεση διάκριση, το αντίδικο μέρος ή η διοικητική Αρχή φέρει το βάρος να αποδείξει στο δικαστήριο ότι δε συνέτρεξαν περιστάσεις που συνιστούν παραβίαση της αρχής αυτής.

 

Άρθρο 11

Κυρώσεις (άρθρα 15 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 17 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ)

  1. Όποιος, κατά τη συναλλακτική διάθεση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στο κοινό, παραβιάζει την κατά τον παρόντα νόμο απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης για λόγους... αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης... τιμωρείται με φυλάκιση έξι (6) μηνών μέχρι τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή χιλίων (1.000) έως πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Οι πράξεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο διώκονται αυτεπαγγέλτως.

 

Άρθρο 14

Φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης (άρθρα 13 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ και 4 της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ)

  1. Φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως... αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης... στο πεδίο εφαρμογής και κατά τους ορισμούς του παρόντος νόμου στον ιδιωτικό, στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη.

 

Άρθρο 16

Συνεργασία φορέων

Ο, κατά το άρθρο 14 του μέρους Α' του παρόντος νόμου, φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, καθώς και οι υπηρεσίες του άρθρου 15 συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα... την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), καθώς και με φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, με στόχο τη συνεισφορά τους στην προαγωγή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος νόμου».

 

Δηλαδή, από φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, η ΚΕΔΕ και οι ΟΤΑ μετατρέπονται σε προκλητικούς παραβάτες του προαναφερόμενου νόμου;

Επειδή υπάρχει η πρόβλεψη πράξεις και πρακτικές που παραβιάζουν τον προαναφερόμενο Ν. 4443/2016 να διώκονται αυτεπάγγελτα, περιμένουμε την κρίση της αρμόδιας Εισαγγελίας, της Επιθεώρησης Εργασίας και του Συνηγόρου του Πολίτη.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια