Γιώργος Σαχίνης

Έρευνα: Δραματική αύξηση της κατάθλιψης στους Έλληνες την τελευταία 5ετία

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που καταγράφει έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σχετικά με την ψυχική υγεία των Ελλήνων. Αρνητικά συναισθήματα βιώνειένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων. Η κατάθλιψη παρουσιάζει αύξηση 80,8% και χτυπά πιο πολύ τις γυναίκες. Το 11,3 % αδυνατεί να αγοράσει τα φάρμακά του και ποσοστό 13,6% δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να λάβει ιατρική φροντίδα ή θεραπεία.

Η έρευνα διενεργήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2014 και αφορά την υγεία του πληθυσμού από 15 ετών και πάνω.

Αύξηση της κατάθλιψης

Aπό κατα?θλιψη δη?λωσε ότι πάσχει το 4,7% του πληθυσμου?, ποσοστο? αυξημε?νο κατα? 80,8% σε σχε?ση με το ποσοστο? της αντίστοιχης έρευνας του 2009 (2,6%).

Οι γυναίκες υποφέρουν πιο πολύ

Οι 3 στους 10 πάσχοντες ει?ναι α?νδρες (33,0%) και οι 7 γυναι?κες (67,0%). Παράλληλα, το 7,6% του πληθυσμου? ηλικι?ας 15 ετω?ν υποφέρει από αγχω?δεις διαταραχε?ς, το 1,7% απο? α?λλες ψυχικε?ς διαταραχε?ς και το 1,0% απο? ανοι?κη? διαταραχη? η? νο?σο Alzheimer. Και πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες τα προβλήματα αυτά; Μόνο το 4,7% του πληθυσμου? ηλικι?ας 15+ επισκε?φθηκε ψυχι?ατρο η? ψυχολο?γο για προ?βλημα υγει?ας που αντιμετωπι?ζει. Τα ποσοστά ανδρω?ν και γυναικω?ν που καταγρα?φηκαν ει?ναι 3,3% και 6,0%,.

Για πρω?τη φορα? συμπεριλη?φθηκε στην ε?ρευνα ερω?τημα αναφορικα? με τον αυτοκτονικο? ιδεασμο? και τη συχνο?τητα εμφα?νιση?ς του. Συ?μφωνα με τις απαντη?σεις «σκε?ψεις ο?τι θα η?ταν καλυ?τερα να μη ζει η? να βλα?ψει τον εαυτο? του» ε?κανε, κατα? τη δια?ρκεια των τελευται?ων 2 εβδομα?δων πριν τη διενε?ργεια της ε?ρευνας, το 3,3% του πληθυσμου? ηλικι?ας 15 ετω?ν και α?νω που απα?ντησε με σαφη?νεια στο συγκεκριμε?νο υποερω?τημα της ψυχικη?ς υγει?ας.

Σε ποιες περιοχές είναι καλή η κατάσταση...

Στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου φαίνεται πως τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα μιας και το 75,9% του πληθυσμού δηλώνει ότι έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, ποσοστό αυξημένο κατά 4 περίπου μονάδες την τελευταία πενταετία.

Στο σύνολο της χώρας το 74,8% του πληθυσμου? δηλω?νει ο?τι ε?χει πολυ? καλη? η? καλη? υγει?α, το 18,2% με?τρια υγει?α και το 7,0% κακη? η? πολυ? κακη? υγει?α.

Πανελλαδικά, σε σχε?ση με το 2009, καταγρα?φεται μικρη? μει?ωση (-0,7%) στο ποσοστο? του πληθυσμου? που δηλω?νει πολυ? καλη? η? καλη? υγει?α, αυ?ξηση (9,6%) στο ποσοστο? του πληθυσμου? που δηλω?νει με?τρια υγει?α και μει?ωση (-13,6%) στο ποσοστο? ο?σων δηλω?νουν κακη? η? πολυ? κακη? υγει?α.

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Ποια είναι τα προβλήματα στην υγεία των Ελλήνων

Οι μισοί περίπου Έλληνες δηλώνουν ότι έχουν κάποιο χρονιο προ?βλημα η? χρο?νια πα?θηση. Χρόνιες παθήσεις εμφανίζονται στο 54,1 των γυναικών και στο 44.8 των ανδρών. Η αύξηση συγκριτικά με το 2009 είναι 25%.( Χρο?νιο θεωρει?ται το προ?βλημα υγει?ας η? η πα?θηση που διαρκει? η? προ?κειται να διαρκε?σει περισσο?τερους απο? 6 μη?νες, με η? χωρι?ς φαρμακευτικη? αγωγη?)

Το 4,4% του πληθυσμου? ηλικι?ας 15 ετω?ν και α?νω δη?λωσε ο?τι πα?σχει απο? α?σθμα

Το 2,1% του πληθυσμου? ηλικι?ας 15 ετω?ν και α?νω δη?λωσε ο?τι υπε?στη ε?μφραγμα του μυοκαρδι?ου,.

Ε?νας στους πε?ντε (20,9%) του πληθυσμου? ηλικι?ας 15 ετω?ν και α?νω δη?λωσε ο?τι πα?σχει απο? υπε?ρταση.

Απο? σακχαρω?δη διαβη?τη δη?λωσε ο?τι πα?σχει το 9,2% του πληθυσμου? ηλικι?ας 15 ετω?ν και α?νω,

Το 2,1% του πληθυσμου? ηλικι?ας 15 ετω?ν και α?νω δη?λωσε ο?τι υπε?στη αγγειακο? εγκεφαλικο? επεισο?διο η? υφι?σταται τις χρο?νιες συνε?πειες παλαιου? εγκεφαλικου?.

Υψηλα? επι?πεδα χοληστερο?λης στο αι?μα ανε?φερε το 15,4% του πληθυσμου? ηλικι?ας 15 ετω?ν και α?νω.

Ε?νας στους δυ?ο (52,8%) ηλικι?ας 15 ετω?ν και α?νω φορα?ει γυαλια?, φακου?ς επαφη?ς η? κα?νει χρη?ση οπτικω?ν η? τεχνικω?ν βοηθημα?των ο?ρασης.

Πηγή: boro.gr

Σχόλια