Γιώργος Σαχίνης

Κι αν δεν έχουμε όσους υδρογονάνθρκες πιστεύουμε τι κάνουμε; Δυο επιστήμονες ρωτούν

Κι όμως δεν είναι όλοι βέβαιοι ότι ο "πλούτος" που διαθέτει η Ελλάδα σε υδρογονάνθρακες είναι αυτός που δημόσια έχει αρχίσει να παρουσιάζεται περίπου ως δεδομένος.

Διαφορετικές απόψεις εκφράζονται και είναι χρήσιμο να ακούγονται. Δυο άνθρωποι που ασχολούνται με το ζήτημα σοβαρά, ο Δρ.Βασίλης Καρκούλιας και ο Λεόντιος Πορτοκαλάκης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας του Ελληνικού Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων διατυπώνουν την δική τους άποψη και θέτουν ορισμένα ερωτήματα με αφορμή μια ημερίδα.

Γράφουν λοιπόν:

Με αφορμη? την ημερι?δα που οργανω?θηκε στις 10 Απριλι?ου 2014 απο? το «Ι?δρυμα Νομικω?ν Μελετω?ν Καθηγητη? Ηλι?α Κρι?σπη και Αναστασι?ας-Σαμαρα? Κρι?σπη», σε συνεργασι?α με τη Σχολη? Εθνικη?ς Α?μυνας, με θε?μα: «Η Ενεργειακη? και Στρατηγικη? ΑΟΖ στην Ελλα?δα και την Ανατολικη? Μεσο?γειο - Νομικε?ς και Γεωπολιτικε?ς Θεωρη?σεις» και τις διαπιστω?σεις των ομιλητω?ν ειδικο?τερα στα θε?ματα ε?ρευνας και παραγωγη?ς υδρογονανθρα?κων παρατηρου?με τα ακο?λουθα:

• Συνεχι?ζεται απο? τους ι?διους επιστη?μονες να γι?νονται αναφορε?ς για αποθε?ματα υδρογονανθρα?κων στην Ελλα?δα της τα?ξης των πολλω?ν δισ. βαρελιω?ν, χωρι?ς στην πραγματικο?τητα να υπα?ρχει ου?τε ε?να αξιο?πιστο στοιχει?ο που να επιβεβαιω?νει τα λεγο?μενα. Αν πρα?γματι υπα?ρχουν, γιατι? κανε?νας - απο? αυτου?ς που γνωρι?ζουν - δεν μας υποδεικνυ?ει που? ει?ναι να πα?με να τα εξορυ?ξουμε; Θεωρητικε?ς απο?ψεις η? στατιστικε?ς θεωρη?σεις μο?νο και μο?νο για να υπηρετη?σουν πολιτικε?ς σκοπιμο?τητες δεν ει?ναι πλε?ον παραδεκτε?ς.

• Γιατι? δεν ξεκινα?με α?μεσα να βρου?με και να αξιοποιη?σουμε αυτα? τα αποθε?ματα που ε?χουμε εντοπι?σει και στη θα?λασσα και στην ξηρα?, εκει? που τεχνικα? και νομικα? επιτρε?πεται; Ιδιαι?τερα μα?λιστα σε εκει?νες τις περιοχε?ς που η?δη ε?χουμε ερευνη?σει, λαμβα?νοντας υπ' ο?ψη τα γεωλογικα? και γεωφυσικα? χαρακτηριστικα? αλλα? και τα επιτρεπο?μενα θαλα?σσια βα?θη;

• Γιατι? ο?λοι δεν πιε?ζουμε την πολιτικη? ηγεσι?α να προχωρη?σει και αδιαφορου?με για τις τερα?στιες καθυστερη?σεις; Ο Πρωθυπουργο?ς και στην ομιλι?α του στο Ζα?ππειο αλλα? και σε α?λλες περιπτω?σεις ε?θιξε το θε?μα της σπουδαιο?τητας της οριοθε?τησης της ΑΟΖ και στο οποι?ο ε?δωσε α?μεση προτεραιο?τητα.
Αλη?θεια που βρι?σκεται η υπο?θεση αυτη? ση?μερα, ακο?μη και με την Ιταλι?α;

• Για ακο?μη μια φορα? συνεχι?ζεται ε?να θε?ατρο σειρα?ς μεγαλο?σχημων εξαγγελιω?ν που συνοδευ?εται μο?νο απο? αναποτελεσματικο?τητα και μεγα?λες καθυστερη?σεις.

Ει?ναι καιρο?ς ε?στω και τω?ρα, να αφη?σουμε τα λο?για και τις εσκεμμε?νες πλε?ον καθυστερη?σεις που δει?χνουν σημα?δια σκοπιμο?τητας και να προχωρη?σουμε με αποφασιστικο?τητα και ουσιαστικα? αποτελε?σματα.

Παρα?λληλα, κατα? την δια?ρκεια της πιο πα?νω ημερι?δας, δηλω?θηκε απο? τουλα?χιστον ε?να ομιλητη?, που δεν ει?ναι και ο καταλληλο?τερος για δρα?σεις ε?ρευνας και παραγωγη?ς υδρογονανθρα?κων - και μα?λιστα παρουσι?α επιστημο?νων που διετε?λεσαν σε διευθυντικε?ς θε?σεις στην πρω?ην ΔΕΠ Α.Ε και ΕΛ.ΠΕ Α.Ε - ο?τι στην Ελλα?δα υπα?ρχει ανυπαρξι?α επιστημονικου? δυναμικου? με τε?τοιες ειδικο?τητες.

Λες και ο?,τι ε?χει γι?νει με?χρι τω?ρα, ε?γινε απο? α?σχετους και μη ειδικου?ς!

Για ο?σους δεν γνωρι?ζουν, ο?πως πιθανο?ν και ο παραπα?νω ομιλητη?ς, τους ενημερω?νουμε για μια ακο?μη φορα?, ο?τι η Ελλα?δα διαθε?τει ακο?μη πολυ?τιμο επιστημονικο? προσωπικο?, με 35-ετη? εμπειρι?α στην ε?ρευνα και παραγωγη? υδρογονανθρα?κων, το οποι?ο ε?χει ξανακα?νει με επιτυχι?α ο?λα αυτα? στο παρελθο?ν και το οποι?ο δεν το αφη?νουν να εργαστει? και να προσφε?ρει. Ει?ναι σι?γουρο ο?τι αν οι ειδικοι? Ε?λληνες επιστη?μονες ει?χαν αξιοποιηθει? απο? την αρχη?, η?δη θα ει?χαμε αποτελε?σματα.

Κατα? την δια?ρκεια συ?νταξης της ανακοι?νωσης αυτη?ς, ε?γινε νε?α εξαγγελι?α απο? το ΥΠΕΚΑ, σχετικα? με αι?τημα της Ιταλικη?ς εταιρι?ας ENEL για ε?ρευνα σε τρει?ς νε?ες περιοχε?ς της Ελλα?δας. Ει?μαστε της α?ποψης, εφ'ο?σον το Υπουργει?ο ει?ναι ε?τοιμο, να ξεκινη?σει α?μεσα τις διαδικασι?ες, ω?στε βα?σει της κει?μενης Νομοθεσι?ας, το συντομω?τερο δυνατο?, η εξαγγελι?α αυτη? να πα?ρει σα?ρκα και οστα?.

Συγχρο?νως θα πρε?πει το Υπουργει?ο αλλα? και η ξε?νη εταιρι?α να ει?ναι πιο προσεκτικοι? ο?ταν εκδι?δουν χα?ρτες με περιοχε?ς προς παραχω?ρηση, δεδομε?νου ο?τι στην αιτουμε?νη περιοχη? της Β.Δ Πελοποννη?σου, περιλαμβα?νεται ε?κταση ξηρα?ς περι?που 97 τετρ. χιλιομε?τρων που ανη?κει στην παραχω?ρηση Κατακο?λου η οποι?α η?δη ανατε?θηκε στην Εταιρι?α Ενεργειακη? Αιγαι?ου Α.Ε και της οποι?ας τη συ?μβαση αναμε?νουμε να υπογραφει? στο α?μεσο με?λλον.

Τα πετρε?λαια δεν βρι?σκονται με λο?για, επιστημονικε?ς αντιπαραθε?σεις ακαδημαι?κου? περιεχο?μενου και πρωθυπουργικε?ς πολιτικε?ς εξαγγελι?ες, αλλα? με α?μεση δρα?ση, και αποτελεσματικη? δουλεια?.

Επι?σης διαβα?σαμε, ο?τι εδω? και μερικε?ς ημε?ρες, ορι?στηκε με απο?φαση του Πρωθυπουργου? ως συ?μβουλος του για θε?ματα ενε?ργειας, ο πρω?ην επικεφαλη?ς της Υπηρεσι?ας Ενε?ργειας του Υπουργει?ου Εμπορι?ου της Κυ?πρου, κ. Σ. Κασσι?νης.

Δεν γνωρι?ζουμε εα?ν μετα? απο? 2,5 χρο?νια, η ενεργειακη? πολιτικη? στα θε?ματα υδρογονανθρα?κων που ακολου?θησε η Ελληνικη? Κυβε?ρνηση θα αλλα?ξει η? θα συμπληρωθει? με νε?ες πρωτοβουλι?ες που θα πα?ρει πιθανο?ν ο συ?μβουλος του Πρωθυπουργου?.

Εμει?ς σε κα?θε περι?πτωση ευχο?μαστε επιτυχι?α στο ε?ργο του, αν αυτο? ει?ναι για το καλο? της χω?ρας.

Πιστευ?ουμε ο?τι απο? εδω? και πε?ρα θα υπα?ρξει στενο?τερη και ουσιαστικη? συνεργασι?α με τους Ε?λληνες επιστη?μονες, που γνωρι?ζουν καλυ?τερα απο? κα?θε α?λλον την Ελληνικη? πραγματικο?τητα κι ε?χουν αποδεδειγμε?νη εμπειρι?α.

Πηγή: onalert.gr

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια