Απόψεις

Μ. Τετάρτη: Ο Ιερός Χρυσόστομος για την προδοσία του Ιούδα

Καθώς η ανάμνηση των Αχράντων Παθών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μάς συγκλονίζει όλο και περισσότερο μέσα από την τόσο ζωντανή αφήγηση των δραματικών αλλά και κοσμοσωτήριων, εκείνων, στιγμών, μέσα από τα ευαγγελικά αναγνώσματα και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, σε περισυλλογή και λύπη μας οδηγεί η προδοτική στάση του Ιούδα του Ισκαριώτη.

Την αγνώμονα αυτή στάση του φιλοχρήματου μαθητή του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, στηλιτεύει αμέσως παρακάτω και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παρακινώντας μας ταυτόχρονα, να την έχουμε πάντοτε μπροστά μας ως παράδειγμα προς αποφυγή

***

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει:

1. - Πραγματικ? δ?ν ?χω τ? ν? π? γι? τ? σημεριν? παν?γυρη. Δι?τι ? μ?ν παν?γυρη παρακινε? τ? γλ?σσα μου στ? ν? κατηγορ?σω τ?ν ?ο?δα, ?ν? ? φιλανθρωπ?α το? Σωτ?ρα μου τ?ν γυρ?ζει π?σω. Κα? ε?μαι κυριευμ?νος ?π? α?τ? τ? δ?ο, ?π? μ?σος ?ναντ?ον το? προδ?τη, κα? ?γ?πη γι? τ?ν Κ?ριο. Τ? μ?σος ?μως τ? νικ?ει ? ?γ?πη, δι?τι ε?ναι μεγαλ?τερη κα? δυνατ?τερη. Γι? α?τ?, ?φ?νοντας κατ? μ?ρος τ?ν προδ?τη, ?ξυμν? τ?ν ε?εργ?τη, ?χι ?σο ε?ναι ?ξιος, ?λλ? ?σον ?πιτρ?πουν ο? δυν?μεις μου ν? Τ?ν ?ξυμν?σω.

Π?ς ?φησε το?ς ο?ρανο?ς κα? κατ?βηκε στ? γ?; Π?ς ?κε?νος πο? γεμ?ζει ?λ?κληρη τ?ν κτ?ση, ?ρθε πρ?ς ?μ?να, κα? ?γινε γι? χ?ρη μου ?νθρωπος σ?ν κα? μ?να; Π?ς π?ρε μαθητ? Του ?κε?νον πο? γν?ριζε ?τι θ? γ?νει προδ?της κα? ?δωσε ?ντολ? στ?ν ?χθρ? Του ν? Τ?ν ?κολουθε? σ?ν φ?λος; Π?ς δ?ν Τ?ν ?νδι?φερε ? προδοσ?α, ?λλ? φρ?ντιζε γι? τ? σωτηρ?α ?κε?νου πο? θ? Τ?ν πρ?διδε; Δι?τι, λ?γει, «?ταν βρ?δυασε καθ?ταν ? ?ησο?ς μαζ? μ? το?ς δ?δεκα μαθητ?ς Του κα?, ?ν? ?τρωγαν α?το?, ε?πε· ?λ?θεια σ?ς λ?γω, ?νας ?π? σ?ς θ? μ? παραδ?σει» (Ματθ. 26, 20-21). Προε?πε τ?ν προδοσ?α γι? ν? ?μποδ?σει τ? παραν?μημα.

Τ?ν προε?πε χωρ?ς ν? ?ναφ?ρει τ? πρ?σωπο το? προδ?τη, ?λλ? δ?ν μπ?ρεσε α?τ? ν? ?ποτρ?ψει τ?ν παρανομ?α το? μαθητ?, α?τ? πο? ?γνοο?σαν ?κε?νοι πο? κ?θονταν στ? ?διο τραπ?ζι. Ποι?ς ε?δε τ?τοια φιλανθρωπ?α κυρ?ου; Κα? προδ?νεται κα? ?γαπ? τ?ν προδ?τη. Ποι?ς περιφρονε?ται κα? δε?χνει ε?σπλαχν?α; Ποι?ς πουλι?ται κα? κ?θεται στ? ?διο τραπ?ζι μ? τ?ν κακ? ?μπορο, δε?χνοντας ?λη τ? φροντ?δα του πρ?ς ?κε?νον πο? τ?ν ?πιβουλε?εται;

«Κα? ?ν? ?τρωγαν α?το?, ε?πε· ?λ?θεια σ?ς λ?γω, ?τι ?νας ?π? σ?ς θ? μ? παραδ?σει». Σ?ν ?νθρωπος ?τρωγε κα? σ?ν Θε?ς μιλο?σε γι? τ? μ?λλον. Γι? χ?ρη μου κ?μνει ?κε?να πο? ταιρι?ζουν στ?ν φ?ση μου. ?πειδ? ?λοι ο? μαθητ?ς ταρ?χθηκαν μ? τ? λ?για α?τ? κα? δ?χονταν το?ς φοβερο?ς ?λ?γχους τ?ς συνειδ?σε?ς τους κα? μετ?τρεψαν τ?ν ?ρα το? δε?πνου σ? ?ρα λ?πης, λ?γοντας ? καθ?νας, «Μ?πως ε?μαι ?γ?, Κ?ριε;» (Ματθ. 26, 22), θ?λοντας μ? τ? λ?για τ?ς ?ρωτ?σεως, ν? βρο?ν τ?ν ?συχ?α ?π? τ?ν κακ? ?π?νοια.

Καθησυχ?ζοντας ? Σωτ?ρ τ?ς ψυχ?ς ?κε?νων πο? ?ταν ?δικα ταραγμ?νοι, φανερ?νει μ? τ?ν ?π?ντηση τ?ν ?γνοο?μενο: «?κε?νος πο? βο?τηξε», λ?γει, «μαζ? μου τ? χ?ρι του στ? πι?το, α?τ?ς θ? μ? παραδ?σει. Κα? ? Υ??ς το? ?νθρ?που β?βαια πηγα?νει ?πως ε?ναι γραμμ?νο γι? α?τ?ν, ?λλο?μονο ?μως στ?ν ?νθρωπο ?κε?νο ?π? τ?ν ?πο?ο παραδ?νεται ? Υ??ς το? ?νθρ?που·θ? ?ταν καλ?τερα γι? α?τ?ν τ?ν ?νθρωπο ??ν δ?ν ε?χε γεννηθε?» (Ματθ. 26, 23-24).

Βοηθ?ει ?κε?νον πο? δ?ν λυπ?θηκε τ?ν ψυχ? του. ?π?μενε ν? δε?χνει τ? ?νδιαφ?ρον γι? ?κε?νον πο? ?π? παλι? ?διαφ?ρησε γι? τ?ν ?αυτ? του, δ?νοντας κα? σ? ?κε?νον τ?ν ε?καιρ?α γι? μετ?νοια, κα? καθησυχ?ζοντας τ?ν ?γων?α τ?ν ?πολο?πων μαθητ?ν. ?μως καθ?λου καλ?τερος δ?ν ?γινε μ? ?λα α?τ? ? προδ?της.

?πρεπε δηλαδ? α?τ?ς μετ? ?π? τ? φοβερ? ?κε?να λ?για ν? φ?γει ?μ?σως ?π? τ? δε?πνο. ?πρεπε ν? ζητ?σει τ? μεσολ?βηση τ?ν Μαθητ?ν. ?πρεπε ν? γονατ?σει κα? ν? ?γκαλι?σει τ? γ?νατα το? Σωτ?ρα κα? ν? Τ?ν παρακαλ?σει μ? α?τ? περ?που τ? λ?για: «?μ?ρτησα, φιλ?νθρωπε, ?μ?ρτησα, παραν?μησα, πωλ?ντας γι? λ?γο τ?μημα τ?ν ?τ?μητο μαργαρ?τη. Παραν?μησα παραδ?νοντας γι? λ?γα χρ?ματα τ?ν ?δαπ?νητο πλο?το. Συγχ?ρησε ?μ?να τ?ν ?μπορο τ?ς ζημ?ας κα? τ?ς ?π?λειας. Συγχ?ρησ? με πο? ? λογισμ?ς μου κυριε?θηκε ?π? τ?ν χρυσ?. Συγχ?ρησ? με πο? ?ξαπατ?θηκα πολ? ?λεειν? ?π? το?ς Φαρισα?ους». Τ?ποτε ?π? τ? λ?για α?τ? δ?ν ε?πε ο?τε σκ?φθηκε. ?ντ?θετα μ? σκληρ? φων? φαν?ρωνε τ? θρασ?τητα τ?ς ψυχ?ς του λ?γοντας: «Μ?πως ε?μαι ?γ?, Κ?ριε;» (Ματθ. 26, 25).

Π?, π? ?διαντροπι? γλ?σσας, π?, π? ψυχ? σκληρ?. Ρωτ?ει σ?ν ν? μ? γνωρ?ζει ?κε?να πο? ? ?διος ?μελ?τησε, κα? ν?μιζε ?τι διαφε?γουν τ?ν προσοχ? το? «?κοιμ?του ?φθαλμο?». Στ?ν ψυχ? του φ?λαγε τ? δολι?τητα κα? μ? τ? γλ?σσα πρ?φερνε τ? λ?για ?κε?να πο? ?δειχναν ?γνοια. Μ? τ? σκ?ψη δι?πραξε τ?ν προδοσ?α, κα? μ? τ? στ?μα, ?πως ν?μισε, ?κρυβε τ?ν ?μαρτ?α. Χρησιμοπο?ησε τ? ?δια λ?για μ? το?ς ?λλους Μαθητ?ς. Δ?ν χρησιμοπο?ησε ?μως κα? τ?ν ?δια συμπεριφορ?. ?ν? ?ταν λ?κος ?ς πρ?ς τ?ς προθ?σεις, ?π?ντησε μ? τ? φων? τ?ν προβ?των.

2. - Τ? ?παντ? λοιπ?ν πρ?ς α?τ?ν ? Σωτ?ρας; «Σ? τ? ε?πες». Μ? φων? γεμ?τη ?π? μακροθυμ?α ?λεγξε τ? σκηνοθεσ?α το? πονηρο?. Μπορο?σε β?βαια ν? πε? πρ?ς α?τ?ν: «Τ? λ?ς σιχαμερ? κα? πονηρ?; τ? λ?ς, δο?λε τ?ν χρημ?των κα? γν?σιε συνεργ?τη το? διαβ?λου; Τολμ?ς ν? ?ποκρ?νεσαι ?γνοια; Τολμ?ς ν? κρ?βεις ?κε?να πο? δ?ν μπορο?ν ν? κρυβο?ν; Μ?πως δ?ν τ? ?ξερα πο? κατ?στρωνες τ? πανο?ργα σχ?δι? σου ?ναντ?ον τ?ς θε?τητας; Μ?πως δ?ν σ? ε?δα μ? τ?ν ?φθαλμ? τ?ς θε?τητας ν? ?πισκ?πτεσαι το?ς ?ρχιερε?ς; Μ?πως δ?ν σ? ?κουα, ?ν κα? ?μουν ?π?ν, ν? λ?ς, "Τ? θ?λετε ν? μο? δ?σετε, γι? ν? σ?ς παραδ?σω α?τ?ν;" (Ματθ. 26, 15). Μ?πως δ?ν γνωρ?ζω κα? π?σο μ? πο?λησες; Γιατ? λοιπ?ν μετ? τ?ν ?λεγχο ?ξακολουθε?ς ν? δε?χνεις τ?ν ?δια ?διαντροπι?; Γιατ? προσπαθε?ς ν? καλ?ψεις ?κε?να πο? θ?λεις ν? κ?νεις; Σ? ?μ?να ?λα ε?ναι φανερ?». ?ν? μπορο?σε ?τσι ν? ?παντ?σει ? Χριστ?ς, ?μως δ?ν μ?λησε ?τσι, ?λλ? μ?λησε μ? ?πλ?τητα, ?νεξικακ?α κα? καλωσ?νη, «Σ? τ? ε?πες», διδ?σκοντ?ς μας ?τσι π?ς ν? συμπεριφερ?μαστε πρ?ς το?ς ?χθρο?ς μας.

?μως μετ? ?π? τ?ση θεραπε?α ?ξακολο?θησε ? ?ο?δας ν? ?σθενε?, ?χι ?μως ?ξ α?τ?ας τ?ς ?διαφορ?ας το? ?ατρο?, ?λλ? ?ξ α?τ?ας τ?ς ?διαφορ?ας το? ?σθεν?. Δι?τι ? Κ?ριος το? πρ?σφερε ?λα τ? φ?ρμακα τ?ς σωτηρ?ας, ?μως α?τ?ς δ?ν θ?λησε ν? τ? δεχθε? , ?λλ?, γνωρ?ζοντας μ?νο τ? φιλαργυρ?α, ?γ?πησε περισσ?τερο τ?ν χρυσ? παρ? τ?ν Χριστ?, κα? ?γινε ?γαπητ?ς κα? προσιτ?ς σ? ?κε?νους πο? το? πρ?σφεραν τ? μισθ?.

«Κα?, ?φο? πλησ?ασε ? ?ο?δας, ε?πε στ? Χριστ?: "Χα?ρε, δ?σκαλε", κα? φ?λησε α?τ?ν» (Ματθ. 26, 49). Παρ?ξενος α?τ?ς ? τρ?πος τ?ς προδοσ?ας, πο? συνοδε?εται ?π? φ?λημα κα? προσφ?νηση. «? ?ησο?ς τ?τε ε?πε σ? α?τ?ν· Φ?λε, γιατ? ?ρθες;» (Ματθ. 26, 50). Γιατ? μο? λ?ς ν? χα?ρομαι, τ? στιγμ? πο? προτ?μησες ν? μ? λυπ?σεις; Γιατ? μ? τ? λ?για ?νδιαφ?ρεσαι γι? μ?να, ?ν? μ? πληγ?νεις μ? τ?ς πρ?ξεις σου; Μ? ?νομ?ζεις δ?σκαλο, ?ν? δ?ν ε?σαι μαθητ?ς; Γιατ? καταχρηστε?εις το?ς καν?νες τ?ς ?γ?πης; Γιατ? κ?μνεις σ?μβολο προδοσ?ας τ? σ?μβολο τ?ς ε?ρ?νης; Ποι?ν μιμ?θηκες κα? ?κανες α?τ?; ?τσι ε?δες προηγουμ?νως τ?ν π?ρνη ν? φιλ? τ? π?δια μου; ?τσι ε?δες το?ς δα?μονες ν? ?ποτ?σσονται; Γνωρ?ζω ποι?ς σο? ?π?δειξε τ?ν ?δ? το? δολερο? φιλ?ματος: ? δι?βολος σ? συμβο?λεψε τ?ν τρ?πο α?το? το? ?ναγκαλισμο?, κα? σ? πε?σθηκες στ? λ?για το? κακο? συμβο?λου κα? πραγματοποιε?ς τ? θ?λημ? του.

«Φ?λε, γιατ? ?ρθες;» Πραγματοπο?ησε τ?ς κακ?ς συμφων?ες πο? ?χεις κ?νει μ? το?ς Φαρισα?ους. ?κτ?λεσε τ? συμβ?λαιο τ?ς πωλ?σεως. ?π?γραψε ?κε?νο πο? ?παγ?ρευσες. Παρ?δωσε ?κε?νον πο? ?κο?σια παραδ?δεται. ?π?κτησε πλ?ον μαζ? μ? τ? βαλ?ντιο τ?ν χρημ?των κα? τ? βαλ?ντιο τ?ς ?δικ?ας. Παραχ?ρησε τ? θ?ση σου στ? ληστ? πο? πρ?κειται ν? τ?ν π?ρει μ? τ?ν ?μολογ?α του, ?κε?νη πο? ?χασες ?σ? μ? τ?ν προδοσ?α.

 «Τ?τε πλησ?ασαν τ?ν ?ησο? κα? τ?ν συν?λαβαν» (Ματθ. 26, 50). Κα? ?τσι πραγματοποιο?νται τ? προφητικ? ?κε?να λ?για· «Μ? περικ?κλωσαν ?πως ο? μ?λισσες τ?ν κηρ?θρα κα? κατακ?ηκαν ?πως κα?γονται τ? ?γκ?θια ?π? τ? φωτι?» (Ψαλμ. 117, 12), κα? ?λλο? π?λι·«Μ? περικ?κλωσαν πολλο? σκ?λοι, κα? μ? ?π?κλεισαν ?πως ο? καλοθρεμμ?νοι τα?ροι» (Ψαλμ. 21, 17). ?λλ? ?μως π?σο μεγ?λη ε?ναι ? ?νεξικακ?α, πο? ταιρι?ζει μ?νο σ? Α?τ?ν. Στ?ν ο?ραν? τ? Χερουβ?μ κα? τ? Σεραφ?μ δ?ν τολμο?ν ν? ?ντικρ?σουν τ?ν ?περβολικ? δ?ξα Του κα? γι? α?τ? μ? τ?ς πτ?ρυγ?ς τους, σ?ν ?κριβ?ς μ? χ?ρια, καλ?πτουν τ? πρ?σωπ? τους. Στ? γ?, ?νεχ?ταν τ? σ?μα Του ν? συλληφθε?, ?π? χ?ρια παρ?νομα.

Ε?δατε Ποιο? μακρ?θυμου κα? φιλ?νθρωπου Κυρ?ου δο?λοι γ?νατε; Γ?νεσθε λοιπ?ν τ?τοιοι πρ?ς το?ς ?χθρο?ς σας, το?ς συνδο?λους σας, ?πως ε?δατε τ?ν Κ?ριο ν? συμπεριφ?ρεται πρ?ς το?ς ?χθρο?ς Του. Δι?τι πρ?κειται κα? σε?ς ν? προσκληθε?τε σ? πνευματικ? δε?πνο. Πρ?κειται ν? καθ?σετε σ? α?τ? μαζ? μ? τ?ν Κ?ριο. ?ς μ? βρεθε? ?ν?μεσ? σας καν?νας ?ο?δας ?ς πρ?ς τ? συμπεριφορ?. ?λοι πλησι?στε τ?ν Τρ?πεζα μ? γαλ?νη κα? ε?ρ?νη. ?λοι ?ς τρ?ξουμε κοντ? στ?ν Σωτ?ρα μ? καθαρ? συνε?δηση. Δι?τι Α?τ?ς ε?ναι ? νηστε?α τ?ν πιστ?ν κα? τ? συμπ?σιο. Α?τ?ς ε?ναι ? χορηγ?ς τ?ς τροφ?ς κα? ? ?δια ? τροφ?. Α?τ?ς ε?ναι ? Ποιμ?νας κα? τ? πρ?βατο. Σ? Α?τ?ν ?ν?κει ? δ?ξα στο?ς α??νες τ?ν α??νων. ?μ?ν.

Πηγή: imaik.gr  

Σχόλια