Απόψεις

Σχίζετε την εκκλησίαν, Παναγιώτατε!

«Σχίζετε την Εκκλησίαν, Παναγιώτατε!», αυτός είναι ο τίτλος επιστολής, η οποία είναι γραμμένη σε σκληρή γλώσσα, του γέροντος Σάββα Λαυριώτη προς τον οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, όπου τον χαρακτηρίζει οικουμενιστή καταδικάζοντάς τον ως πρωτεργάτη οικουμενικής αντίχριστης αίρεσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

ΣΧΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ!

?πιστολ? Γέροντος Σάββα Λαυριώτη

πρ?ς τ?ν Ο?κουμενικ?ν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομα?ον

Παναγιώτατε,

?ς πιστ? τέκνο τ?ς ?κκλησίας το? Χριστο?, σεβόμενος το?ς θεσμο?ς κα? τ?ν τάξη τ?ς ?κκλησίας κα? θέλοντας ν? παραμείνω ?ρθόδοξος μέχρι τ? τέλος τ?ς ζω?ς μου, σ?ς καταθέτω τ? ?ξ?ς:

Μέχρι τώρα ?πευθυνόμασταν καθηκόντως ε?ς τ?ν ?ερά Κοινότητα κα? στ? Μοναστήρια ?που ?νήκουμε, δι? ν? δηλώσουμε τ?ν ?ντίθεσή μας μ? τ? δικ? σας ο?κουμενιστικ? φρονήματα, τ?ς δηλώσεις σας κα? τ?ς πράξεις σας.

?ξαντλήσαμε κάθε ?νθρώπινη δυνατότητα μέσω γραμμάτων, ?μιλι?ν κα? παρεμβάσεων ν? ?πισημάνουμε τ?ν ?λισθηρ? δρόμο πο? ?κολουθε?τε ?σε?ς κα? ? ?διαφόρως χειραγωγούμενη, ?π? ?σ?ς, μοναστηριακ? διοίκηση το? ?γίου ?ρους, παρ? κα? τ?ν προσφάτως δημοσίευση τ?ν πρακτικ?ν τ?ς Διπλ?ς Συνάξεως το? ?γίου ?ρους το? 1979, ?που σύσσωμοι τότε ο? ?γιορε?τες ?πορρίπτουν συλλήβδην τ?ν ?παρξη χάριτος στο?ς Παπικο?ς ?πευθυνόμενοι πρ?ς τ? Πατριαρχε?ο1. Καταδείξαμε ?ξαντλητικ? τ?ν ρόλο σας, ?ς πρωτεργάτη τ?ς ο?κουμενιστικ?ς ?ντίχριστης α?ρεσης.

?πειληθήκαμε, ?κβιαστήκαμε κα? ?ξοριστήκαμε, γιατ? ?ντιστεκόμαστε στ?ν πνευματικ? χολέρα κα? τ?ν ψυχικ? θάνατο πο? ?μβάλλετε στ? ποίμνιο το? Χριστο?, μέσω τ?ς ?ντίθεης κακοδοξίας πο? ?πιμόνως ?πηρετε?τε.

Τ? ?ηθες, ?ντιπατερικ? κα? ?νίερο πνε?μα πο? διαπνέει ?σ?ς κα? το?ς ?νθρώπους τ?ς α?λ?ς σας κα? πο? κορυφώθηκε μ? τ?ν ψευδοσύνοδο το? Κολυμπαρίου, δ?ν σ?ς ?πιτρέπει ο?τε κ?ν ν? μ?ς περάσετε ?π? Συνοδικ? δικαστήριο, ?που θ? διαφαινόταν τ? πόσο ?ντιστρατεύεστε τ?ν Χριστό, το?ς ?γίους κα? τ?ν ?ρθόδοξη Παρακαταθήκη. Φοβ?στε, Παναγιώτατε, ?τι ?ν τ? κάνατε, ? ?πνωτισμένος λα?ς ?σως ξυπνο?σε κα? σ?ς πετο?σε στ?ν Βόσπορο, ?πως ?γινε κα? μετ? τ?ν Φερράρα-Φλωρεντία.

?ς ε?στόχως τ? διετύπωσε κάποτε ? μακαριστ?ς πατήρ ?πιφάνιος Θεοδορώπουλος ?πευθυνόμενος προσωπικ?ς πρ?ς τ?ν ?γκωμιαζόμενον ?π? ?σ?ς σήμερον ?λλά τεκμηριωμένως γνωστ? μασόνο Πατριάρχη ?θηναγόρα2 κα? συνετάχθησαν σ? α?τ? σήμερον ?γωνιστ?ς ?εράρχες τ?ς ?κκλησίας: «Παναγιώτατε, μυριάκις προτιμότερον ν? ?κριζωθ? ? ?στορικ?ς τ?ς Κωνσταντινουπόλεως Θρόνος κα? ν? μεταφυτευθ? ε?ς ?ρημόν τινα νησίδα το? πελάγους, ?κόμη δ? κα? ν? καταποντισθ? ε?ς τ? βάθη το? Βοσπόρου, ? ν? ?πιχειρηθ? ?στω κα? ? ?λαχίστη παρέκκλισις ?π? τ?ς χρυσ?ς τ?ν Πατέρων γραμμ?ς, ?μοφώνως βοώντων: «Ο? χωρε? συγκατάβασις ε?ς τ? τ?ς Πίστεως».

Σύρετε τ?ν ?ρθοδοξία στ? ?πόγεια τ?ν ?σεβ?ν διαβουλι?ν πο? πάντα τ?ν μισο?σαν. Σχίζετε τ?ν ?κκλησία κατασκανδαλίζοντας τ? ?ρθόδοξο ποίμνιο. Μετατρέπετε τ? ?γιο ?ρος - δι? τ?ς τυφλ?ς κα? βίαιης ?πακο?ς πο? ?πιβάλλετε - σ? νεκρ? ?στρακο ?π? τ? ?πο?ο ?χει φύγει ? Μαργαρίτης.

Δέν γνωρίζετε, Παναγιώτατε, ?τι ?ποιος σχίζει τ?ν ?κκλησία, δ?ν τ?ν ξεπλένει ?π? α?τ?ν τ?ν ?μαρτία ο?τε τ? α?μα το? μαρτυρίου, ?ς λέγει ο Χρυσορρήμων Πατήρ, το? ?ποίου τ?ν θρόνον κατέχετε; Περιμέναμε ?π? ?σ?ς, Παναγιώτατε, ν? ?ρθοτομήσετε τ?ν λόγον τ?ς ?ληθείας. Ν? σταθε?τε ?ντάξιος το? ?πουργήματός σας.

?σε?ς, ?ντ? ν? στηρίξετε το?ς ?ρθοδόξους στ?ν Πίστη μας, προτρέπετε το?ς α?ρετικο?ς ν? παραμείνουν στ?ν πλάνη τους, ?δηγώντας ?τσι το?ς μ?ν στ?ν βόρβορο το? Ο?κουμενισμο?, το?ς δ? στ?ν α?ώνια καταδίκη ν? παραμένουν ?φώτιστοι κα? ?τσι ν? ?δηγηθο?ν ?π? τ?ν διάβολο στ?ν α?ώνια κόλαση. ?μφοτέρων τ? α?μα τ?ν ψυχ?ν α?τ?ν θ? ζητηθε? ?π? τ? χέρια σας. Μετανο?στε ?νώπιον τ?ν ?νθρώπων, πρ?ν α?τ? γίνει ?ναπόφευκτα ?νώπιον το? Θεο?.

?στατη ?κεσία σ?ς ?πευθύνουμε, ν? γίνετε Πατ?ρ τ?ς ?ρθοδοξίας κα? ?χι πατ?ρ τ?ν ?χθρ?ν της. ?πολογηθε?τε στ? πλήρωμα τ?ς ?κκλησίας, ? ?παρνηθε?τε τ?ς «γυμν? τ? κεφαλ?» βλάσφημες κατ? το? ?γίου Πνεύματος θέσεις σας:

1. ?τι «?λες ο? θρησκε?ες ε?ναι ?δο? σωτηρίας»3.

2. ?τι τ? Κοράνιο (κα? ο? Γραφ?ς τ?ν ?λλων θρησκει?ν) ε?ναι «?σο μ? τ?ν ?γία Γραφ? κα? ?ερ? ?πως α?τή4» κα? ?τι ο? Μουσουλμάνοι μπορο?ν ν? π?νε στ?ν παράδεισο χωρ?ς ν? πιστεύουν στ?ν Χριστό5.

3. ?τι πολλ?ς ?ντολ?ς το? Θεο? ε?ναι προσωρινές6.

4. ?τι ε?ναι «ε?λογημένη» ? Συναγωγ? τ?ν ?βραίων, πο? ?πεκήρυξε ? ?π? α?τ?ν σταυρωθε?ς Κύριος7.

5. ?τι ? βασικ? ?ρχ? τ?ς Μασονίας, δηλαδ? ? ?ποψη ?τι: «?καστος ν? λατρεύ? τ?ν ?να Θε?ν ?ς [=?πως] προτιμ?…». «? Θε?ς ε?αρεστε?ται ε?ς τ?ν ε?ρηνικ?ν συμβίωσιν τ?ν ?νθρώπων κα? μάλιστα, α?τ?ν ο? ?πο?οι Τ?ν λατρεύουν ?νεξαρτήτως τ?ν διαφορ?ν, α? ?πο?αι ?πάρχουν ε?ς τ?ν πίστιν μεταξ? τ?ν τρι?ν μεγάλων μονοθεϊστικ?ν θρησκει?ν8»,ε?ναι ?ποδεκτή.

6. ?τι ο? ?. Κανόνες ε?ναι: «Τείχη το? α?σχους9».

7. ?τι ? Ρωμαϊκ? «?κκλησία» ε?ναι κανονική, τ? μυστήριά της ?γκυρα10 κα? ? Πάπας κανονικ?ς ?πίσκοπος. ?τι ? Πάπας γι? ?σ?ς ε?ναι: «προφητικ?ς ?ρχηγ?ς ?χι μόνο τ?ν χριστιαν?ν, ?λλ? κα? ?λου το? κόσμου» κα? «πρότυπον» κα? «?δαπάνητος θησαυρ?ς κα? ?δοδείκτης11».

8. ?τι ο? συλλειτουργίες κα? συμπροσευχ?ς μ? το?ς α?ρετικο?ς ε?ναι «?γάπη». Κάτι πο?, ?χι μόνο δ?ν δίδαξε ? ?ρθοδοξία, ?λλ? ?πραξε τ? ?ντίθετο μ? στρατι?ς μαρτύρων.

9. ?τι ο? καταδικασμένοι, ?π? τ?ν Δ΄ Ο?κουμενικ? Σύνοδο, Μονοφυσίτες ε?ναι «?ρθόδοξοι».

10. ?τι ο? χειροτονίες τ?ν ?γγλικαν?ν ε?ναι ?γκυρες.12

11. ?τι ? Ο?νία ε?ναι ?ποδεκτή.

12. ?τι ? ?ρθόδοξη ?κκλησία ε?ναι μία, ?νάμεσα στ?ς 348 «?κκλησίες» - μέλη το? Π.Σ.Ε  - ο? ?πο?ες διευθύνονται ?π? τ? ?γιο Πνε?μα.13

13. ?τι: «Ο? κληροδοτήσαντες ε?ς ?μ?ς τ?ν διάσπασιν (τ? Σχίσμα) προπάτορες ?μ?ν ?π?ρξαν ?τυχ? θύματα το? ?ρχεκάκου ?φεως κα? ε?ρίσκονται ?δη ε?ς χε?ρας το? δικαιοκρίτου Θεο?!!!14

?π? ?σ?ς περιμένουμε:

1) Ν? καταδικάσετε τ?ν Ο?κουμενισμό, ?ς τ?ν χειρότερη α?ρεση ?λων τ?ν α?ώνων.

2) Ν? καταδικάσετε τ? Π.Σ.Ε.

3) Ν? καταδικάστε δι? μίαν ?κόμη φορ? τ?ν παπισμό.

4) Ν? διορθώσετε τ? ?κκλησιαστικ? ?γκλημα το? ?μερολογίου πο? διέπραξε ? καθηρημένος ?π? τ?ν ?κκλησία τ?ς ?λλάδος Μ. Μεταξάκης καταφέροντας ?δυσώπητο πλ?γμα στ?ν ?κκλησία.

5) Ν? παύσουν τ? σχίσματα πο? δημιουργήθηκαν τ? 1924.

6) Ν? καταδικάσετε τ?ς ?λεκτρονικ?ς κάρτες μ? τ?ν δυσώνυμο ?ριθμ? 666.

7) Ν? διακηρύξετε τ?ν ?πίσημη διαχρονικ? θέση τ?ς ?κκλησίας μας: Μόνο στ?ν ?ρθόδοξη Πίστη ?πάρχει τ? πλήρωμα τ?ς Χάριτος το? ?ησο? Χριστο?.

?με?ς ε?μαστε ?τοιμοι ν? σ?ς φιλήσουμε κα? τ? πόδια κα? ν? σ?ς ?γκαλιάσουμε ?ν ?ρθοτομήσετε τ?ν λόγον τ?ς ?ληθείας κα? ν? ε?μαστε στ? πλευρ? σας σ? ?τιδήποτε μ?ς χρειαστε?τε. ?ν ?μως παραμείνετε στ? Ο?κουμενιστικ? σας σχέδια, τότε καθηκόντως, ?πόμενοι τ?ν ?γίων Πατέρων κα? ?φαρμόζοντας το?ς κανόνες τ?ς ?κκλησίας, θ? συνεχίσουμε τ?ν διακοπ? μνημοσύνου.

Μετ? σεβασμο? κα? ?ληθείας

Γέρων Σάββας

Σημειώσεις:

1. «?ρθ. Τύπος» φ. 2130/09.09.2016.

2. «?ρθ. Τύπος» φ. 2125/15.07.2016, ?που δημοσιεύθηκε ? ?πόδειξη πληρωμ?ς στ? μασονικ? στοά.

 3. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ?ρ. 603, σελ. 15 κα? «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ?ρ. 494, σελ. 23, Γενεύη 1994 . «?πίσκεψις» 511/30-11-1994 κα?  ?ρθόδοξος Τύπος» 11-9-2009, «?δέσμευτος Τύπος» (Μήτση) 21/9/2004,  «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ?ριθ. 523, σ. 12, Γενεύη 1995.

4. ?ντιφώνηση πρ?ς τ?ν πρόεδρο το? ?ρ?ν Mohamend Khatami στ?ς 13-1-2002. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ?ρ. 606, σ. 2 . «?ρθ. Τύπος», 15/3/2002.

5.«ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ?ρ. 563, σ. 21.5. ww.romfea.gr/index.php?option =com_ content&task=view&id=3117&Itemid=2, ?κκλ. Πρακτορε?ο Ε?δήσεων www.amen.gr 20/1/2013.

6. «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», 21/9/2003.

7. Νέα ?όρκη, 28η ?κτ. 2009. ? Ο?κουμενικ?ς Πατριάρχης παραλαμβάνει τ? βραβε?ο «Μακκαβαίων», μ? τ? ?πο?ο τ?ν «τίμησε» ? ?βραϊκ? Συναγωγ? τ?ς πόλης.

8. ?μιλία στ? Μπαχρέϊν, στ?ς 25?9?2000. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ?ρ. 588, σελ. 16 κα? ?π? μήνυμα πο? ?στειλε στο?ς Μουσουλμάνους ?λου το? κόσμου μ? τ?ν ε?καιρία το? Ραμαζανίου. Ρεπορτ?ζ το?  Νίκου Παπαδημητρίου στ? "Flash" στ?ς 16.12.2001.

9. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ?ρ. 423, 15/7/1989, σ, 6-7.

10. Πορίσματα Διορθόδοξου Συνεδρίου γι? τ?ν Ο?κουμενισμό, Θεσσαλονίκη 2004, περ. «Θεοδρομία», τε?χ. 4ο.

11. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ?ρ. 647, σελ. 2-3 30/4/2005.   «Καθολική» 22/7/2003, ?πίσημη ?φημερίδα τ?ν ΡΚαθολικ?ν στ?ν ?λλάδα.

12. Στεφανίδου Β., ?κκλησιαστικ? ?στορία, σ. 711.

13. «?μιλία το? Ο?κουμενικο? Πατριάρχου ?π' ε?καιρί? τ?ς 60?ς ?πετείου ?π? τ?ς ?δρύσεως το? Π.Σ.Ε.», Θεοδρομία 1 (?αν.-Μάρτιος 2008) σ. 145.

14. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ»  15-6-1989, «?κκλ. ?λήθεια» 16.12.1998 κα? ?φημερίδα «Νέοι ?νθρωποι» 26-2-1999.

Σχόλια