ΦΡΑΓΜΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

Φράγμα Φανερωμένης: Αποθηκεύει μόνο το 18% των νερών της βροχής του Γεροπόταμου

Απόψεις
Φράγμα Φανερωμένης: Αποθηκεύει μόνο το 18% των νερών της βροχής του Γεροπόταμου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πολύ σημαντικός, ωστόσο, είναι ο ρόλος του Γεροπόταμου Μεσαράς για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής

Μόνο, περίπου, το 18%, για την ακρίβεια 18,29%, δηλαδή λιγότερο από το 1/5 του συνολικού υδατικού δυναμικού σε κάθε επεισόδιο βροχής του Γεροπόταμου Μεσαράς εκμεταλλεύεται/αποθηκεύει το Φράγμα Φανερωμένης Κρήτης, καθώς το συνολικό εμβαδόν της λεκάνης απορροής του είναι ίσο με 109.811,02 στρέμματα [(109,81 τετραγωνικά χιλιόμετρα (km2)]. Το υδρογραφικό δίκτυο του Φράγματος Φανερωμένης Κρήτης είναι, στο σύνολό του, ένα ρέμα 3ης Τάξης (κατά τη μέθοδο “Strahler” κατάταξης των ρεμάτων), με συνολικό μήκος ρεμάτων 1ης Τάξης, L1STR=50.769,80 μ.μ. (20 ρέματα) (ως επί το πλείστον, ορεινά πηγαία ρέματα, απομακρυσμένα από τη θάλασσα),  με συνολικό μήκος ρεμάτων 2ης Τάξης, L2STR=15.147,40 μ.μ., (12 ρέματα) και με συνολικό μήκος ρεμάτων 3ης Τάξης, L3STR=11.401,70 μ.μ. (8 ρέματα), δηλαδή με συνολικό μήκος ρεμάτων (Ανεξάρτητα Τάξης) ίσο με LTOTAL=77.318,90 μ.μ. (ή αλλιώς L(1+2+3)TOTAL=77,319 χιλιόμετρα) (40 ρέματα) [1,2,3,4].

Πολύ σημαντικός, ωστόσο, είναι ο ρόλος του Γεροπόταμου Μεσαράς για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής. Ο Γεροπόταμος Μεσαράς Κρήτης είναι, στο σύνολό του, ένα ρέμα 4ης Τάξης (κατά τη μέθοδο “Strahler” κατάταξης των ρεμάτων), με συνολικό μήκος ρεμάτων 1ης Τάξης, L1STR=212.350,00 μ.μ. (62 ρέματα) (ως επί το πλείστον, ορεινά πηγαία ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα),  με συνολικό μήκος ρεμάτων 2ης Τάξης, L2STR=65.455,50 μ.μ., (31 ρέματα) με συνολικό μήκος ρεμάτων 3ης Τάξης, L3STR=61.466,30 μ.μ. (28 ρέματα) και με συνολικό μήκος ρεμάτων 4ης Τάξης, L4STR=6.703,51 μ.μ. (4 ρέματα) (ως επί το πλείστον, πεδινά ρέματα, κοντά στην θάλασσα), δηλαδή με συνολικό μήκος ρεμάτων, (Ανεξάρτητα Τάξης), ίσο με LTOTAL=345.975,31 μ.μ. (ή αλλιώς L(1+2+3+4)TOTAL=345,975 χιλιόμετρα) (125 ρέματα). Το συνολικό εμβαδόν της λεκάνης απορροής του Γεροπόταμου Μεσαράς είναι ίσο με 600.474,00 στρέμματα [(600,47 τετραγωνικά χιλιόμετρα (km2)] (ενώ, ειδικότερα, καταλαμβάνει το 44,14% του εμβαδού της επιφάνειας του Δήμου Φαιστού, το 4,84% του εμβαδού της επιφάνειας του Δήμου Ανωγείων, το 0,15% του εμβαδού της επιφάνειας του Δήμου Αμαρίου και το 50,61% του εμβαδού της επιφάνειας του Δήμου Γόρτυνας) (1,2,3,4).

Χάρτης Μεσαράς

Εικόνα 1. Η απεικόνιση της υδάτινης επιφάνειας της στέψης του Φράγματος Φανερωμένης Μεσαράς (όπως απεικονίζεται από λήψη του “δορυφορικού συστήματος” Landsat-8), της λεκάνης απορροής (καφέ απόχρωση) του Φράγματος Φανερωμένης Μεσαράς, της λεκάνης απορροής (συνολικά/αθροιστικά ανοιχτή πράσινη απόχρωση και καφέ απόχρωση) (του Γεροπόταμου Μεσαράς), του υδρογραφικού (γραμμικού) δικτύου (έντονη μπλε απόχρωση) και των οικισμών του Δήμου Φαιστού, των οικισμών του Δήμου Γόρτυνας και των οικισμών του Δήμου Ανωγείων (κουκίδες με μαύρη απόχρωση και ονομασίες, επίσης, με μαύρη απόχρωση), όπως απεικονίζονται στο ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό Q.G.I.S. [9], μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από τη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα (Copernicus) όσο και από τη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Το υδρογραφικό (γραμμικό) δίκτυο (έντονη μπλε απόχρωση) αναπαρίσταται με γραμμές πάχους ανάλογα με την Τάξη του κάθε ρέματος, δηλαδή οι λεπτότερες γραμμές αντιστοιχούν στα ρέματα 1ης Τάξης ενώ οι γραμμές με το μεγαλύτερο πάχος αντιστοιχούν στα ρέματα 4ης Τάξης, με ανάλογη βαθμιαία διαβάθμιση για τα ρέματα των ενδιάμεσων Τάξεων [1,2,3,4].

Ενδεικτικά, ακριβέστερα:

1) σε μία βροχόπτωση ύψους 19,025 mm, ενώ η συνολική ποσότητα των ομβρίων υδάτων (νερά της βροχής), που θα κατεβάσει ο Γεροπόταμος Μεσαράς, προς την εκβολή του, θα είναι περίπου 2.096.000 κυβικά μέτρα (τόνοι νερού),  μόνο τα 383.358,40 κυβικά μέτρα (τόνοι νερού) από αυτά θα καταλήξουν στο Φράγμα Φανερωμένης [3.12-3.19] και

2) σε μία κακοκαιρία τύπου Daniel, με βροχόπτωση ύψους 466,00 mm (περίπου δηλαδή 500,00 mm), ενώ η συνολική ποσότητα των ομβρίων υδάτων (νερά της βροχής), που θα κατεβάσει ο Γεροπόταμος Μεσαράς, προς την εκβολή του, θα είναι περίπου 236.796.000 κυβικά μέτρα (τόνοι νερού),  μόνο τα 43.309.988,40 κυβικά μέτρα (τόνοι νερού) από αυτά θα καταλήξουν στο Φράγμα Φανερωμένης Κρήτης [3.1-3.7].

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l,

ii).https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research,

iii). https://orcid.org/0000-0002-1698-6869.

iv).https://waterpowerofgreece.blogspot.com/,

και (ειδικά για θέματα που αφορούν τον Γεροπόταμο Νομού Ηρακλείου Μεσαράς Κρήτης), [όπως π.χ. 3.1-3.34],

και (ειδικά για θέματα που αφορούν τον Ποταμό Πλατύ Νομού Ρεθύμνου Κρήτης), [όπως π.χ. 3.35-3.40],

και (ειδικά για θέματα που αφορούν τον Ποταμό Γιόφυρο Νομού Ηρακλείου Κρήτης), [όπως π.χ. 3.41-3.51],

και (ειδικά για θέματα που αφορούν τα, ενδεχομένως, επικίνδυνα σημεία σε περίπτωση εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης), [όπως π.χ. 3.52-3.53],

και (ειδικά για θέματα που αφορούν την κατηγοριοποίηση των τεσσάρων σημαντικότερων φραγμάτων της Κρήτης και συγκεκριμένα το Φράγμα Αποσελέμη, το Φράγμα Μπραμιανών, το Φράγμα Ποταμών και το Φράγμα Φανερωμένης) από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας, [όπως π.χ. 3.54-3.60],

και (ειδικά για θέματα που αφορούν τις 17 σημαντικότερες σεισμικές δονήσεις κατά την διάρκεια του Σεπτέμβρη 2021 στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης), [όπως π.χ. 3.61-3.65].

 

Γεωγραφική έρευνα/ Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του Θωμά Παπαλάσκαρη,

● MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,

● Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,

● Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.),

● Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.),

● Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.),

● Πρώην Υπάλληλος της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας (με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., 08/12/2015-06/05/2016),

● Πρώην Υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου (Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων), Χίος (με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., 01/9/2016-31/04/2017),

● Πρώην Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης (με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., 15/11/2017-23/04/2018),

● Πρώην Υπάλληλος του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης (με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., 02/05/2018-01/09/2018),

● Πρώην Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας (με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., 30/11/2018-09/06/2019),

● Πρώην Υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης (με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., 11/7/2019-10/10/2019),

● Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας (με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., 11/10/2019-31/05/2021),

● Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Η. Α.Ε.), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης (με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., 01/06/2021-30/11/2021),

● Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσου (με σύμβαση Δ.Δ.Α.Χ., 17/01/2022-../../….), (Με Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον Δήμο Καβάλας),

● Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, Διά Ζώσης Εκπαίδευση Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

● Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 2,50 ωρών, Εργαστήριο (“workshop”) για τα έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που είναι ενταγμένα στα υποέργα β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού και γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος της Δράσης Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις, (που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.)).

● Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

● Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”), του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

● Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, Διά Ζώσης Εκπαίδευση Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

● Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 6 ωρών, Γεωπληροφορίες (Geointelligence), του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

● Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 70 ωρών, Διά Ζώσης Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

● Παρακολούθηση του σεμιναρίου επιμόρφωσης, διάρκειας 3 ωρών, Προσεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κατασκευών, της 3DR Engineering Software Ltd.

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News