κακοκαιρία, φωτ. Το Ποντίκι
Φωτ. topontiki.gr

Γιόφυρος: Πώς θα χτυπήσει το Ηράκλειο μία κακοκαιρία τύπου “Daniel”

Απόψεις
Γιόφυρος: Πώς θα χτυπήσει το Ηράκλειο μία κακοκαιρία τύπου “Daniel”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

«”Γιόφυρος” “Ηρακλείου” “Κρήτης”: Με 76 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (τόνους) συνολικά και 485-750 κυβικά μέτρα/δευτερόλεπτο περίπου, θα “χτυπήσει” το Ηράκλειο, σε μία κακοκαιρία τύπου “Daniel” (~500,00 mm βροχής)»

Σημαντικός είναι ο ρόλος του «”Γιόφυρου” “Ηρακλείου” “Κρήτης”» για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής. Ο «”Γιόφυρος” “Ηρακλείου” “Κρήτης”» είναι, στο σύνολό του, ένα ρέμα «3ης Τάξης», (κατά την μέθοδο “Strahler” κατάταξης των ρεμάτων), με συνολικό μήκος ρεμάτων «1ης Τάξης», «L1STR=47.687,00 μ.μ.» («14 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ορεινά πηγαία ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»),  με συνολικό μήκος ρεμάτων «2ης Τάξης», «L2STR=19.680,80 μ.μ.», («8 ρέματα»), και με συνολικό μήκος ρεμάτων «3ης Τάξης», «L3STR=22.465,80 μ.μ.» («5 ρέματα») («ως επί το πλείστον, πεδινά ρέματα, κοντά στην θάλασσα»), δηλαδή με συνολικό μήκος ρεμάτων, («Ανεξάρτητα Τάξης»), ίσο με «LTOTAL=89.833,60 μ.μ.» (ή αλλιώς «L(1+2+3)TOTAL=89,834 χιλιόμετρα») («27 ρέματα»). Το συνολικό εμβαδόν της «λεκάνης απορροής» του «”Γιόφυρου” “ Ηρακλείου” “Κρήτης”» είναι ίσο με «192.902,75 στρέμματα» [(«192,90 τετραγωνικά χιλιόμετρα» (km2)] (ενώ, ειδικότερα, καταλαμβάνει το «65,77%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Ηρακλείου», το «20,50%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Γόρτυνας» και το «13,64%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων») (1,3,4,7). 

Εικόνα 1.
Εικόνα 1. Η έκταση που καταλαμβάνει η “λεκάνη απορροής” του «”Γιόφυρου” “Ηρακλείου” “Κρήτης”» σε σχέση με την συνολική έκταση του κάθε “Δήμου”, [«Δήμος Ηρακλείου» (65,77%), «Δήμος Γόρτυνας» (20,50%) και «Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων» (13,64%)] , τις εκτάσεις των οποίων διαρρέει [1,3,4,7]

Στην Ελλάδα, στις μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, υδραυλικές μελέτες κλπ. χρησιμοποιείται, (μεταξύ άλλων), και η «Ορθολογική Μέθοδος Υπολογισμού Πλημμυρικών Παροχών» [«Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθ. 696/1974, (Φ.Ε.Κ.:301/08-10-1974), Άρθρα 186, 187, 188»] όπου η «μέγιστη πλημμυρική παροχή» («maxQ») είναι συνάρτηση του «εμβαδού της λεκάνης απορροής» «F», της «μέσης έντασης βροχόπτωσης διάρκειας ίσης προς τον χρόνο συρροής των υδάτων από την επιφάνεια “F” μέχρι της εξεταζόμενης διατομής του ρέματος» «i» και του «συντελεστή απορροής πλημμύρας»  «C».

Εικόνα 2

Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται η «λεκάνη απορροής» («ανοιχτή πράσινη» απόχρωση), (του «”Γιόφυρου” “Ηρακλείου” “Κρήτης”»), του «υδρογραφικού (γραμμικού) δικτύου» («έντονη μπλε» απόχρωση) και των «οικισμών του “Δήμου Ηρακλείου”», των «οικισμών του Δήμου Γόρτυνας» και των «οικισμών του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων» (κουκίδες με «μαύρη» απόχρωση και ονομασίες, επίσης, με «μαύρη» απόχρωση), όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.» [7], μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Copernicus») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.»). Το «υδρογραφικό (γραμμικό) δίκτυο» («έντονη μπλε» απόχρωση) αναπαρίσταται με γραμμές πάχους ανάλογα με την «Τάξη» του κάθε ρέματος δηλαδή οι λεπτότερες γραμμές αντιστοιχούν στα ρέματα «1ης Τάξης» ενώ οι γραμμές με το μεγαλύτερο πάχος αντιστοιχούν στα ρέματα «3ης Τάξης», με ανάλογη βαθμιαία διαβάθμιση για τα ρέματα των ενδιάμεσων «Τάξεων» [1,3,4,7]. Τέλος το χαρτογραφικό υπόβαθρο αναφοράς που χρησιμοποιείται είναι αυτό με την επωνυμία «Google Street Map» [8].

Στο παρόν άρθρο αναλύθηκαν δύο διαφορετικά επεισόδια βροχοπτώσεων, (ένα “προσομοιωμένο ρεαλιστικό” με “466,00 mm” και ένα “υποθετικό” με “1.000 mm”), των οποίων τα αποτελέσματα αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα [7,8]:

Πίνακας 1
Πίνακας 1. Τα στοιχεία των δύο (2) διαφορετικών, (“προσομοιωμένο ρεαλιστικό” ίσο με “466,00 mm” και “υποθετικό” ίσο με “1.000 mm”), αθροιστικών επεισοδίων βροχόπτωσης, (ημερομηνία, διάρκεια και συνολικό ύψος βροχόπτωσης), οι αντίστοιχες παροχές αιχμής νερού και οι αντίστοιχες, εκτιμηθείσες, συνολικές ποσότητες νερού, στην εκβολή του «”Γιόφυρου” “Ηρακλείου” “Κρήτης”», εκφραζόμενες σε “χιλιοστόμετρα ύψους νερού”, σε “κυβικά μέτρα νερού” και “τόννους νερού” [1,3,4,5,6,7]

Επιπλέον, αρχικά, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04-08/09/2023” (“466,00 mm”), (το οποίο και «θα απέδιδε» την, φυσιολογικά, μικρότερη, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «485,10 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «485,10 m3/sec»), (το οποίο και «θα απέδιδε», λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, φυσιολογικά, μικρότερη, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα «76.070.300 κυβικά μέτρα (τόννους νερού)» ή αλλιώς «76.070.300 m3 (τόννους νερού)»), και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel») [1,3,4,5,6,7].

Εικόνα 3.
Εικόνα 3. Το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04-08/09/2023” (“466,00 mm”), (το οποίο και «έδωσε» την, φυσιολογικά, μικρότερη, “ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «485,10  κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «485,10   m3/sec»), (το οποίο και «θα απέδιδε», λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, φυσιολογικά, μικρότερη συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα «76.070.300 κυβικά μέτρα (τόνους νερού)» ή αλλιώς «76.070.300 m3 (tons νερού)»), (στην εκβολή του «”Γιόφυρου” “Ηρακλείου” “Κρήτης”»), και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel») [1,3,4,5,6,7].

Τέλος, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το, “υποθετικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04-08/09/2023” (“1.000,00 mm”), (το οποίο και «απέδωσε» την, φυσιολογικά, μεγαλύτερη, “υποθετική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «554,70 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «554,70 m3/sec»), και το αντίστοιχο, υποθετικό, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “υποθετικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, [το οποίο και «απέδωσε», λόγω του, “υποθετικού”, ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου την, φυσιολογικά, μεγαλύτερη, “υποθετική”, συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα «177.842.700 κυβικά μέτρα (τόνους νερού)» ή αλλιώς «177.842.700 m3 (tons νερού)»] [1,3,4,5,6,7].

Εικόνα 4
Εικόνα 4. Το, “υποθετικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04-08/09/2023” (“1.000,00 mm”), (το οποίο και «έδωσε» την, φυσιολογικά, μεγαλύτερη, “ προσομοιωμένη υποθετική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «554,70 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «554,70 m3/sec»), (το οποίο και «θα απέδιδε», λόγω του προσωμειομένου υποτιθέμενου ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου την, φυσιολογικά, μεγαλύτερη συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα «177.842.700 κυβικά μέτρα (τόνους νερού)» ή αλλιώς «177.842.700 m3 (tons νερού)»), (στην εκβολή του «”Γιόφυρου” “Ηρακλείου” “Κρήτης”»), και το αντίστοιχο, “ προσομοιωμένο υποθετικό”, «προσομοιωμένο υποθετικό υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “ προσομοιωμένο υποθετικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης [1,3,4,5,6,7]

Αξίζει να σημειωθεί, (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα), ότι σύμφωνα με την μέθοδο «Fuller» (όπως αυτή περιγράφεται στο «Φ.Ε.Κ. Α’ 301, 08/10/1974, Άρθρο 188, Παράγραφος 1»), η “πλημμυρική (μέγιστη) παροχή”, στην “έξοδο της λεκάνης απορροής” του «“Γιόφυρου” “Ηρακλείου” “Κρήτης”», είναι ίση με «506,62 m3/sec» [για “περίοδο επαναφοράς ίση με 50 έτη”, είναι ίση με «563,13 m3/sec» [για “περίοδο επαναφοράς ίση με 100 έτη”, (“Τ=100”)], είναι ίση με «694,33 m3/sec» [για “περίοδο επαναφοράς ίση με 500 έτη”, (“Τ=500”)] και τέλος είναι ίση με «750,84 m3/sec» [για “περίοδο επαναφοράς ίση με 1.000 έτη”, (“Τ=1.000”)]:

Εικόνα 5
Εικόνα 5. Οι μέγιστες τιμές της “πλημμυρικής παροχής στην έξοδο της λεκάνης απόρροής” του «“Γιόφυρου” “Ηρακλείου” “Κρήτης”» για περίοδο επαναφοράς “T=50 έτη” (“506,62  m3/sec”), “T=100 έτη” (“563,13 m3/sec”), “T=500 έτη” (“694,33 m3/sec”) και “T=1.000 έτη” (“750,84 m3/sec”), [σύμφωνα με την μέθοδο «Fuller» (όπως αυτή περιγράφεται στο «Φ.Ε.Κ. Α’ 301, 08/10/1974, Άρθρο 188, Παράγραφος 1»)]

Παρατήρηση: Το παρόν δημοσίευμα θα αναμορφωθεί όταν, έπειτα από προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο, επεξεργαστούν από τον συγγραφέα του παρόντος και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία των: 1).“βροχοπτώσεων της ευρύτερης περιοχής”, 2).“αναλυτικών χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής” (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής αριθμός “curve number”), 3).“γεωλογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής“ (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής “curve number”), που αφορούν την περιοχή της “λεκάνης απορροής” του «“Γιόφυρος” “Ηρακλείου” “Κρήτης”», ενώ, επιπρόσθετα η παρούσα, (αποκλειστικά ιδιωτική και υποκειμενική), μελέτη εκπονήθηκε δωρεάν (και δόθηκε ανοιχτά στην δημοσιότητα) και δεν έχει επιδοτηθεί, (ούτε με ένα ευρώ), από κανένα είτε Εθνικό είτε Ευρωπαϊκό οικονομικό πόρο ή άλλη Υπηρεσία είτε Οργανισμό. Τέλος, τα πραγματικά δεδομένα βροχοπτώσεων, αφορούν, αποκλειστικά, τον μετεωρολογικό σταθμό των «“Χαλκιάδων”, του “Δήμου Φαρσάλων”, του “Νομού Λάρισας”», (αθροιστική βροχόπτωση ίση με «466,00 mm»), όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την ιστοσελίδα “meteo.gr” και αφορούσαν το χρονικό διάστημα «04-08/09/2023» [6].

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr στο Google News