iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Της με αρ. 1856/2010 - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της με αρ. 1856/2010 κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας και της με αριθμ. 1895/21-9-2011 Δ' Επαναληπτικής Περίληψης της έκθεσης αυτής, του δικ. επιμελητή του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ιωάννη Εμμ. Στιβακτάκη.

Στις δέκα έξι (16) του μήνα Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011), ημέρα Τετάρτη από την 4η έως και την 5η απογευματινή της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου και ενώπιον της συμβολαιογράφου και κατοίκου Ηρακλείου κ. Μαρίας Κούρου-Μαστοράκη (οδός Ζωγράφου αρ. 7, τηλ. 2810/289271) ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της, με επίσπευση των: 1. Νικολάου Τσιβιδάκη του Γεωργίου και 2. Παρασκευής συζ. Νικολάου Τσιβιδάκη, κατοίκων Κερασίων Ηρακλείου, οι οποίοι θα αποκαλούνται στη συνέχεια της παρούσας για λόγους συντομίας "οι επισπεύδοντες", θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το κατασχεθέν σύμφωνα με την με αριθμ. 1856/2010 έκθεσή μου ακίνητο του Χαρίδημου Τυλισανάκη του Αντωνίου, κατοίκου Αυγενικής Ηρακλείου, που θα αποκαλείται στη συνέχεια για λόγους συντομίας ο καθ' ου η εκτέλεση, του οποίου η ακριβής περιγραφή, όρια, εκτίμηση και λοιπά αξιόλογα στοιχεία του, απαραίτητα για τη διάγνωση της ταυτότητάς του, έχουν ως εξής: Το ένα τέταρτο (1/4) εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου, Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Ηρακλείου, μεταξύ των συντεταγμένων γραμμών 1300, 1400, 1800, 1900, στη θέση "Συνοικισμός Μπρούμη" επί της οδού Δραμουντάνη, όπου φέρει τον αριθμό 8, έκτασης του οικοπέδου αυτού 316,00 τ.μ., ή όσο είναι αυτό λιγότερο ή περισσότερο μέσα στα όριά του, το οποίο συνορεύει από βορά σε πλευρά μήκους 19,00 μ. με ιδιοκτησία Μαρίας Λυράκη, από νότο με την οδό Δραμουντάνη, σε πλευρά πρόσοψης 13,00 μ., από την ανατολή σε πλευρά μήκους 23 μ. με ιδιοκτησία κληρονόμων Μακράκη και από τη δύση σε πλευρά μήκους 17,50 μ. με ιδιοκτησία Ζαχαρία Παρασύρη, όπως το οικόπεδο αυτό φαίνεται, αποτυπώνεται και προσδιορίζεται στο με χρονολογία 2 Απριλίου 1963 τοπογραφικό διάγραμμα του πολ. υπομηχανικού Στυλιανού Μακράκη με τα περιμετρικά στοιχεία Κ-Ε-Σ-Τ-Κ. Στο οικόπεδο αυτό υπάρχει οικοδομή αποπερατωμένη, παλαιάς κατασκευής, που αποτελείται από ισόγειο και πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο (το μπαλκόνι του οποίου έχει καλυφτεί με τέντα), της οποίας τα παράθυρα του μεν ισογείου ορόφου είναι ξύλινα και του πρώτου από αλουμίνιο. Η επιφάνεια του κάθε ορόφου έχει εμβαδόν 150,00 τ.μ. περίπου και οι όροφοι αυτοί χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. Κατά την ώρα της εκτέλεσης δεν ήταν δυνατή η είσοδός μου στην οικοδομή αυτή και επομένως η περιγραφή του εσωτερικού χώρου δεν κατέστη δυνατή. Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου δυτικά υπάρχει σκέπαστρο από λαμαρίνα, το οποίο χρησιμοποιείται σαν χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου. Ολόκληρο το παραπάνω ακίνητο (οικόπεδο και οικοδομή) όπως στην παρούσα έκθεση καταγράφεται, εκτιμήθηκε στο ποσό των ευρώ τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000), όσο και η αντικειμενική αξία αυτού, το δε ένα τέταρτο (1/4) εξ αδιαιρέτου το οποίο αποτελεί και το ποσοστό του οφειλέτη που κατασχέθηκε, εκτιμήθηκε στο ποσό των ευρώ ογδόντα χιλιάδων (80.000,00).
Απέκτησε δε το ακίνητο αυτό ο οφειλέτης, κατά το ποσοστό που του αναλογεί δυνάμει του με αριθμ. 12716/1966 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ζαχαρία Μηλιαρά, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου στον τόμο 1100 με αριθμό μεταγραφής 119578. Επί του ακινήτου αυτού μέχρι την ημέρα της εγγραφής της κατάσχεσης και σύμφωνα με το με αριθμ. 8065/30-7-2010 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακος Ηρακλείου, εκτός της προαναφερόμενης με αριθμ. 1856/2010 έκθεσής μου κατάσχεσης, η οποία καταχωρήθηκε στις 29 Ιουλίου 2010 στον τόμο 191 με αριθμ. 97, κανένα άλλο βάρος δεν υπάρχει. Η κατάσχεση του ακινήτου αυτού έγινε με βάση: Α. Το πρώτο εκτελεστό απόγραφο με αριθμ. 91/2008 της με αριθμ. 2/2007 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου. Β. Τη με αριθμ. 2267Γ/9-7-2010 έκθεσή μου επίδοσης από την οποία προκύπτει ότι οι επισπεύδοντες επέδωσαν νόμιμα προς τον καθ' ου η εκτέλεση πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της παραπάνω απόφασης, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με τη συνεχόμενη από 30 Ιουνίου 2010 παραγγελία επίδοσης με επιταγή προς πληρωμή με την οποία επιτάχθηκε να του καταβάλει τα παρακάτω ποσά:
α. Το ποσό των 7.110,00 ευρώ που προεπιτάχθηκε δυνάμει της με χρονολογία 21-9-2009 Α' επιταγής προς πληρωμή, παρά πόδας της άνω απόφασης, η οποία επιδόθηκε νόμιμα όπως προκύπτει από τις με αριθμ. 522Γ/31-7-2009 και 521Γ/31-7-2009 έκθεσής μου επίδοσής, η οποία επιταγή αναλύεται ως εξής: 1. Για κεφάλαιο που επιδικάστηκε ευρώ 6.380,00, από το οποίο αντιστοιχεί στον 1ο ενάγοντα το ποσό των ευρώ 4.466,00 και στη 2η ενάγουσα το ποσό των ευρώ 1.914,00 όπως στο διατακτικό της απόφασης ορίζεται. 2. Για έξοδα και τέλη του εκτελούμενου απογράφου, έξοδα αντιγράφων, σήμανση αυτών, παραγγελία προς επίδοση ευρώ 300,00. 3) Για πορεία δικ. επιμελητή και έξοδα επιδόσεως ευρώ 100,00. 4) Για σύνταξη και σήμανση της από 27-7-2009 επιταγής ευρώ 300,00. 5) για εντολή προς εκτέλεση σε περίπτωση τέτοιας ευρώ 30,00, δηλαδή συνολικά ευρώ 7.110,00.
Β. 1. Για τόκους του παραπάνω κεφαλαίου ως προς τον πρώτο ενάγοντα κατά το διατακτικό, ήτοι από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής, δηλ. 29-7-2005 μέχρι την επιταγή ευρώ 2.325,40 και για τη δεύτερη ενάγουσα, υπολογιζόμενοι ως ανωτέρω ευρώ 996,00 και συνολικά το ποσό των ευρώ 3.321,40.
2) Για έξοδα αντιγράφων από το εκτελούμενο απόγραφο, σήμανση αυτών και παραγγελία προς επίδοση ευρώ 100,00. 3) για πορεία δικ. επιμελητή και έξοδα επιδόσεων ευρώ 100,00. 4) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη ευρώ 280,00. 5) Για σύνταξη της επιταγής ευρώ 300,00, δηλαδή συνολικά ευρώ 11.211,40 και αυτά πλην του κονδυλίου των τόκων, με το νόμιμο τόκο μέχρι την εξόφληση. Γ. Την από 16 Ιουλίου 2010 έγγραφη εντολή εκτέλεσης που μου δόθηκε κάτω από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της αναφερόμενης στην αρχή της παρούσας απόφασης, από το δικηγόρο Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη, πληρεξούσιο των επισπευδόντων. Ορίζεται δε τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000,00) ευρώ, όσο και η αντικειμενική αξία του κατασχεθέντος ακινήτου και προσκαλείται όποιος επιθυμεί να προσέλθει ενώπιον της παραπάνω συμβολαιογράφου, όπου και όταν ο νόμος ορίζει για να πλειοδοτήσει.

Ο δικαστικός επιμελητής, Ιωάννης Μ. Στιβακτάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση