iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

Της με αριθμ. 1836 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Της με αριθμ. 1836/6-5-2010 κατασχετήριας έκθεσης και της με αριθμό 1894/21-9-2011 Η' Επαναληπτικής περίληψης της έκθεσης αυτής, του δικ. επιμελητή του πρωτοδικείου Ηρακλείου, Ιωάννη Εμμ. Στιβακτάκη.
Στις δέκα έξι (16) του μήνα Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011), ημέρα Τετάρτη από τη 4η έως και την 5η απογευματινή της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου και ενώπιον της συμβολαιογράφου και κατοίκου Ηρακλείου κ. Μαρίας Κούρου-Μαστοράκη (οδός Ζωγράφου αρ. 7, τηλ. 2810/289.271), ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, ή σε κωλύματός της, ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της, με επίσπευση του Φιλίππου Ιωάννη Δασκαλάκη, κατοίκου Ηρακλείου, ο οποίος θα αποκαλείται στην συνέχεια της παρούσας για λόγους συντομίας "ο επισπεύδων", θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το κατασχεθέν σύμφωνα με την με αριθμ. 1836/6-5-2010 έκθεσή μου ακίνητο της Μαρίας Βελιγραντάκη του Γεωργίου και της Βιργινίας, κατοίκου Κουτουλουφαρίου Ηρακλείου, που θα αποκαλείται στη συνέχεια για λόγους συντομίας "η καθ' ης η εκτέλεση", του οποίου η ακριβής περιγραφή, όρια, εκτίμηση και λοιπά αξιόλογα στοιχεία του, απαραίτητα για τη διάγνωση της ταυτότητάς του, έχουν ως εξής: Ένα διαμέρισμα με στοιχ. Α-1 του πρώτου (Α) ορόφου, έκτασης 104 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 475/1000 εξ αδιαιρέτου, το οποίο αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτρό, καθιστικό και wc και συνορεύει από βορά με οδό Ξενοφώντος, από νότο με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, από την ανατολή με ιδιοκτησίες Μαγκαφουράκη και Κομποράκη και από τη δύση με ιδιοκτησίες Α. Σπυριδάκη και Μεσσαριτάκη, το οποίο αποτελεί διηρημένη, αυτοτελή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία μιας οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο το οποίο ευρίσκεται εντός του σχεδίου της πόλης Ηρακλείου, περιφέρειας Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, στην οδό Ξενοφώντος 3-Κατσαμπάς, έκτασης του όλου οικοπέδου 141 τ.μ., το οποίο συνορεύει από βορά με την οδό Ξενοφώντος, από το νότο με ιδιοκτησίες Κωνσταντουλάκη και Παπαδογιωργάκη, από την ανατολή με ιδιοκτησίες Μαγκαφουράκη και Κομποράκη και από τη δύση με ιδιοκτησίες Α. Σπυριδάκη και Μεσσαριτάκη, με όλα τα συστατικά και παραρτήματα της εν λόγω διαιρεμένης ιδιοκτησίας, τα οποία ανήκουν στην οφειλέτιδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και τα άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ. Το ακίνητο αυτό εκτιμήθηκε αμέσως από εμένα αντί του ποσού των ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) και το απέκτησε η οφειλέτρια κατά κυριότητα, νομή και κατοχή με γονική παροχή από τη Βιργινία χα Γεωργίου Βελιγραντάκη, το γένος Θεοδώρου Πινακουλάκη, που έγινε με το με αριθμ. 2488/1992 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Καλ. Αμοναχάκη σε συνδυασμό με την ίδια με αρ. 2488/1992 σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας της ίδιας συμβολαιογράφου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου στον τόμο 2916 με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 238385. Επί του ακινήτου αυτού μέχρι την ημέρα της εγγραφής της κατάσχεσης και σύμφωνα με το με αριθμ. 5233/14-5-2010 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα Ηρακλείου, εκτός της προαναφερόμενης έκθεσής μου κατάσχεσης, η οποία καταχωρήθηκε στον τόμο 190 με α/α 57, υπήρχαν γραμμένα τα εξής βάρη: 1) Προσημείωση υποθήκης που γράφτηκε στις 16/01/2003 κατά της Μαρίας συζ. Γεωργίου Αργυράκη, το γένος Γεωργίου και Βιργινίας Βελιγραντάκη, για το ποσό των ευρώ 58.500,00 υπέρ Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, τόμος 733, φύλλο 70790 στοιχείο 1/Α.
2. Προσημείωση υποθήκης που γράφτηκε στις 3-01-2007 για το ποσό των ευρώ 96.000,00 κατά της ίδιας οφειλέτριας υπέρ της ίδιας τράπεζας στον ίδιο τόμο και φύλλο, στοιχείο 2/Β.
3) Προσημείωση υποθήκης που γράφτηκε στις 6-11-2009 κατά της ίδιας οφειλέτριας για το ποσό των ευρώ 8.021,84 υπέρ Φίλιππου Δασκαλάκη του Ιωάννη και της Ελένης, στον ίδιο τόμο και φύλλο, στοιχείο 3Γ.
4) Υποθήκη που γράφτηκε στις 6/11/2009 για το ποσό των ευρώ 6.000,00 κατά της ίδιας οφειλέτριας υπέρ Τράπεζας Γιούρομπανκ Εργασίας, στον ίδιο τόμο και φύλλο, στοιχείο 4/Δ. Η κατάσχεση του ακινήτου αυτού έγινε με βάση: Α. Το πρώτο εκτελεστό απόγραφο με αριθμ. 137/2009 της με αριθμ. 140/2009 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου.
Β. Την με αρ. 1647Γ/05-03-2010 έκθεσή μου επίδοσης, από την οποία προκύπτει ότι ο επισπεύδων επέδωσε νόμιμα προς την καθ' ης η εκτέλεση πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της παραπάνω διαταγής πληρωμής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με τη συνεχόμενη από 18 Φεβρουαρίου 2010 παραγγελία επίδοσης με επιταγή προς πληρωμή με την οποία επιτάχθηκε να του καταβάλει για κεφάλαιο τόκους και έξοδα μέχρι της επιταγής συνολικά το ποσό των 9.039,80 ευρώ και αυτά με το νόμιμο τόκο μέχρι την εξόφληση.
Γ. Την από 22 Απριλίου 2010 έγγραφη εντολή εκτέλεσης που μου δόθηκε κάτω από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της αναφερόμενης στην αρχή της παρούσας διαταγής πληρωμής, από το δικηγόρο Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη, πληρεξούσιο του επισπεύδοντα. Ορίζεται δε τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) όπως προσδιορίστηκε με την με αριθμ. 3113/3299/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) και προσκαλείται όποιος επιθυμεί να προσέλθει ενώπιον της παραπάνω συμβολαιογράφου, όπου και όταν ο νόμος ορίζει για να πλειοδοτήσει.

Ο δικαστικός επιμελητής, Ιωάννης Εμμ. Στιβακτάκης.Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση