iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΑΝΑΚ


ΟΑΝΑΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (1)

1. Ο Οργανισμός Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποχετευτικό δίκτυο οικισμού Αγ. Βαρβάρας», με προϋπολογισμό 3.700.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία υδραυλικά, με προϋπολογισμό 2.815.488,09 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 50.480,40 ευρώ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του ΟΑΝΑΚ, μέχρι τις 24/11/2011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810/311316, φαξ επικοινωνίας 2810/311320, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ρένα Τσαγκαράκη.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-11-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 4, παράγραφος 4β του Ν. 3669-2008 (2).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ(3), που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 3η, 4η και 5η γι' αυτούς που έχουν έδρα τους ή επιλεγμένο νομό το νομό Ηρακλείου, στην κατηγορία υδραυλικά, τάξεις Α1, Α2, 1η στην κατηγορία Η/Μ(4), β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο(5).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 57.320,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμό. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
6. Η παρούσα εργολαβία αφορά στην κατασκευή εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου του Δ.Δ. Αγ. Βαρβάρας, συνολικού μήκους αγωγών αποχέτευσης 21.146 μ., καταθλιπτικών αγωγών ακαθάρτων 465 μ. και τρία (3) αντλιοστάσια.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
8. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
9. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί(6).
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον ΟΑΝΑΚ.

Ηράκλειο 26/11/2011

Ο γενικός διευθυντής, Θέμης Μαγκανάς (δρ. αεροναυπηγός μηχανικός).


1. Η περίληψη αυτή περιέχει τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για διαγωνισμούς έργων με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 2004/18.
Για έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού εφαρμόζεται το υπόδειγμα του σχετικού παραρτήματος της οδηγίας.
2. Π.χ. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85 ή με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 Κ.Ο.Κ.
3. Ή κατά περίπτωση και στα νομαρχιακά μητρώα, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου το επιτρέπει.
4. Αναγράφονται οι τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία που γίνονται δεκτές.
5. Εφόσον στη διακήρυξη ζητείται ιδιαίτερη τεχνική ικανότητα αναφέρεται περιληπτικά η ικανότητα αυτή και ακόμα η απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που επιτρέπει, κατά την παρ. 9 του άρθρου 42 του Ν. 3316/05, τη θέση του σχετικού κριτηρίου τεχνικής ικανότητας.
6. Διαγράφεται το μη ισχύον.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση