iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο 26/10/2011

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθμός Διακήρυξης: 10765/26-10-2011

1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης, Ελλάδα Τηλ +30 2810 393142, Fax: +30 2810 393408
2. Διαδικασία που επελεγη για τη Σύναψη τησ Σύμβασης: Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
3. Τύπος της Σύμβασης: Θα υπογραφεί σύμβαση υπηρεσιών.
4. Τόπος παροχησ υπηρεσιων: Εγκαταστάσεις του Π.Κ. στην Λ. Κνωσού (Προκατασκευασμένα κτίρια) στο Ηράκλειο.
5. Φύση - αντικειμενο διαγωνισμου: Ανάθεση του έργου της καθαριότητας των προκατασκευασμένων κτιρίων του Π.Κ. στην Λ. Κνωσού
Συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη 110.630,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
6. Δυνατότητα προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για μέρος του έργου: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά μόνο για το σύνολο του έργου
7. Ταχθείσα Προθεσμία Παράδοσης/ Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την 12η Ιανουαρίου 2012 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2012.
8. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
9. Επωνυμία/ διευθυνση της υπηρεσιασ από την οποια είναι δυνατο να ζητηθουν οι συγγραφεσ υποχρεωσεων & τα τευχη της συμβασησ:
Πανεπιστήμιο Κρήτης - University of Crete
Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης - Financial Services Department
Τμήμα Προμηθειών - University Campus
Πανεπιστημιούπολη Βουτών - Voutes - Iraklion
Ηράκλειο Κρήτης - Crete - Greece
Τηλ/Tel.: +30 2810 393142, Fax: +30 2810 393408
10. Προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής : Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011
11. Ύψος και τροποσ πληρωμης του ποσου που πρεπει να καταβληθει για την αποκτηση των εγγραφων: Την Αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού θα μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Π.Κ. στο Ηράκλειο (δ/νση και πληροφορίες όπως παραπάνω), έναντι του ποσού των 15,00 €, αφού προσκομίσουν την απόδειξη κατάθεσης του συγκεκριμένου ποσού στον υπ’ αρ. 37403002025-81 λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Εναλλακτικά, θα μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη σε ηλεκτρονική μορφή, με e-mail χωρίς χρέωση (πληρ. στην ιστοσελίδα www.uoc.gr).
12. Προθεσμία υποβολησ των προσφορων: Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14:00.
13. Διεύθυνση στην οποια θα σταλουν οι προσφορεσ: Όπως αναγράφεται στο εδάφιο 9.
14. Γλωσσά στην οποια θα συνταχθουν οι προσφορεσ: Ελληνική.
15. Πρόσωπα που επιτρεπεται να παραστουν στην αποσφραγιση των προσφορων: Οι συμμετέχοντες ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτών.
16. Ημερομηνία, ωρα και τοποσ αποσφραγισης των προσφορων: Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γραφεία της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχ/σης στο Ηράκλειο (δ/νση : παράγραφος 9)
17. Απαιτούμενες εγγυησεισ και λοιπεσ εξασφαλισεισ: Όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της Αναλυτικής Διακήρυξης.
18. Βασικοί οροι χρηματοδοτησησ και πληρωμησ: Η δαπάνη της καθαριότητας βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Π.Κ. (κωδ: 0845). Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό ανά μήνα, και ανάλογα με την ευχέρεια του Παν/μίου, πάντοτε μετά την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας, και τη βεβαίωση αρμόδιας επιτροπής που θα ορισθεί από το Π.Κ., ότι οι εργασίες που έχουν ανατεθεί εκτελούνται καλώς, με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται με βάση το τιμολόγιο/α του αναδόχου και θα θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τον ανάδοχο βαρύνουν: κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 3,1%, παρακράτηση φόρου 8% επί του ποσού της αμοιβής χωρίς το ΦΠΑ.
19. Δικαιούμενοι Συμμετοχής: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) Συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
20. Κριτήρια ΕΠΙΛΟΓΗΣ & Ειδικοί περιορισμοι: Όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της Αναλυτικής Διακήρυξης.
21. Αναγκαίες Πληροφορίες και Διατυπώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει το minimum των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ο προμηθευτής: Όπως αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη.
22. Ειδικά στοιχεία που απαιτουνται ωσ τεχνικεσ προδιαγραφες: Όπως αναφέρονται στους πίνακες της Αναλυτικής Διακήρυξης
23. Χρονικό διαστημα που δεσμευεται ο Προμηθευτής από την Πρόσφορα του: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν οι υποψήφιοι να παρατείνουν την προσφορά τους.
24. Κριτήρια για την Κατακύρωση της Σύμβασης: Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο χαμηλότερη τιμή.
25. Ημερομηνία Δημοσίευσης Της Προκήρυξης Στο Τεύχος Δημόσιων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011.
26. Η σύμβαση δεν καλύπτεται από την συμφωνία της Π.Ο.Ε.


Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης,
Ευριπίδης Στεφάνου

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση