iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2055


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2055/27-9-2011 Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο δικαστικός επιμελητής της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου που υπογράφω την έκθεση αυτή Εμμανουήλ Γεωρ. Σταματάκης, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Σμύρνης αριθμ. 28
ΔΗΛΟΠΟΙΩ ΟΤΙ
τη 16η του μήνα Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011) ημέρα Τετάρτη και από ώρας 4ης έως 5ης απογευματινής στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης, ενώπιον της συμβολαιογράφου Ηρακλείου κ. Εμμανουέλας Τσαγκαράκη-Καμπάνη (Έβανς 24) και σε περίπτωση κωλύματός της ενώπιον του νομίμου αυτής αναπληρωτού ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, μετά από επίσπευση του αιτούντος Μιχαήλ Κοπιδάκη του Νικολάου και της Σταυρούλας, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Λατούς αριθμ. 24, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το παρακάτω αναφερόμενο και περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας του καθ' ου οφειλέτη Ιωάννη Λουτράρη του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, κατοίκου Άνω Αρχανών νομού Ηρακλείου Κρήτης. Στη θέση "Αγία Χριστίνα" της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων (δημοτικό διαμέρισμα Άνω Αρχανών) νομού Ηρακλείου Κρήτης το ήμισυ αδιαίρετα ενός αγρού ξηρικού (ελαιοφύτου) εκτάσεως του όλου δύο χιλιάδων τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (2.300 τ.μ.) περίπου, με σαράντα ελαιόδενδρα ή όσο περισσότερα ή λιγότερα είναι εντός του αγρού αυτού, το οποίο συνορεύει από δύο πλευρές με δρόμο αγροτικό και από τις άλλες δύο με ιδιοκτησίες αγνώστων. Τιμή πρώτης προσφοράς εκκίνησης του πλειστηριασμού θα είναι το ποσό των 17.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αιρθμ. 2414/2744/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία εξεδόθη μετά από αίτηση του οφειλέτη (τιμή εκτιμηθείσας αξίας 25.000,00 ευρώ). Ο πλειστηριασμός ενεργείται δυνάμει των διατάξεων του κώδικα πολιτικής δικονομίας και των λοιπών για το αντικείμενο αυτό διατάξεων. Της υπ' αριθμ. 2443/7691/2445/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που νόμιμα έχει περιβληθεί τον εκτελεστήριο τύπο και της με αριθμ. 2.040/14-7-2011 εκθέσεώς μου Αναγκαστικής Κατασχέσεως Ακινήτου. Με τον πλειστηριασμό η επισπεύδουσα επιδιώκει την ικανοποίηση της απαιτήσεως της εξ ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε (28.655), εντόκως νομίμως μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, το οποίο είναι το συνολικό ποσό της υπό χρονολογία 4-11-2010 επιταγής προς πληρωμή, παρά πόδας αντιγράφου εξ απογράφου της υπ' αριθμ. 2443/7691/2445/2010 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία επιδόθηκε προς την καθ' ης οφειλέτρια με τις υπ' αριθμ. 1377Ε/9-11-2010 έκθεσή μου επιδόσεως.
Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 224/15-7-2011 πιστοποιητικό βαρών της κ. υποθηκοφύλακος Αρχανών, επί του κατασχεθέντος ακινήτου υπάρχει ως βάρος μία προσημείωση υποθήκης, υπέρ του επισπεύδοντα για ποσό 26.679 ευρώ, δυνάμει της υπ' αριθμ. 3717/404/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και η ως άνω υπ’ αρ. 2440/14-7-2011 κατάσχεσής μου. Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί όσον αφορά τον τόπο, χρόνο, την αντικειμενική αξία του ακινήτου, τη διαδικασία της πλειοδοσίας και όλες εν γένει τις διατάξεις του Ν. 3714/2008.

Ο δικαστικός επιμελητής, Εμμανουήλ Γ. Σταματάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση