iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ "ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ"
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πεζά 26/10/2011
Αρ. πρωτ.: 24399

Περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας
(επαναληπτικός διαγωνισμός)
Ο Δήμος "Αρχανών-Αστερουσίων" νομού Ηρακλείου διενεργεί πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της υπ. απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β') περί ΕΚΠΟΤΑ, και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 64/2011 μελέτη του Τμήματος Έργων Υποδομής του Δήμου, για "Προμήθεια ελαστικών" για τις ανάγκες του Δήμου.
Προϋπολογισμός: 30.983,70 ευρώ.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα 1.550 ευρώ για την προμήθεια ελαστικών με διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
Τόπος παράδοσης: Έδρα του Δήμου.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 7/11/2011 ημέρα Δευτέρα μέχρι ώρα 12:00 στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Πεζών (Πεζά, ΤΚ 70100).
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Την 7/11/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Πεζών (Πεζά, ΤΚ 70100).
Οι προσφορές για το διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (7η Νοεμβρίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (4η Νοεμβρίου).
Τα έξοδα δημοσίευσης υπολογίζονται περίπου στο ποσό των 250,00 ευρώ και θα πληρωθούν από τον ανάδοχο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:30 στο τηλέφωνο 2813/401.135 (κ. Βελεγράκη Ιωάννη, Τμήμα Έργων Υποδομής Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων).

Ο δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων, Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση