iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΑΡΙΘΜΟ 1189/2011 Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΑΡΙΘΜΟ 1189/2011 Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικών Ηρακλείου ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜ. ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ κάτοικος Ηρακλείου οδός Έβανς αριθ. 36 τηλ. 2810288896
ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ
Την ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2011 ημέρα Τέταρτη και από ώρας 4 μ. μ. έως 5 μ. μ. της ίδιας μέρας ενώπιων της Συμβολαιογράφου Χερσονήσου Ηρακλείου κ. Αναστασίας Ανδρ. Σακετου η του Νόμιμου αναπληρωτού της σε περίπτωση κωλύματος της στην αίθουσα πλειστηριασμών του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης θα εκτεθεί σε Δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το πιο κάτω αναφερόμενο και περιγραφόμενο ακίνητο των οφειλετών Ζαχαρένιας χας Κων/νου Πατελη, το γένος Δημητρίου και Μαρίας Γραμματικάκη, Δημητρίου Πατελη του Κων/νου και της Ζαχαρένιας, Ιωάννη Πατελη του Κων/νου και της Ζαχαρένιας και Μαρίνας Πατελη του Κων/νου και της Ζαχαρένιας, κατοίκων Μιλίων Ηρακλείου Κρήτης, με επίσπευση της επισπεύδουσας ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κηφισού 102 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 094080362, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσόν των 240.000,00 €, για να πληρωθεί η άνω επισπεύδουσα την απαίτηση της που είναι 62.102,67 € πλέον τόκων και εξόδων μέχρι την εξόφληση αφαιρούμενων των μέχρι τότε καταβολών. Το ακίνητο αυτό κατασχέθηκε σύμφωνα με την με αριθμ. 1158 / 11 - 5 - 2011 έκθεση μου αναγκαστικής κατάσχεσης.
Σύμφωνα με τον Νομό - Αφού έλαβα υπ όψιν μου
Α) Το εκτελεστό πρώτο απόγραφο της με αριθμό 185/944/196/2009 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που φέρει τον τύπο εκτέλεσης και αριθμό απόγραφου 213/2009 με την οποία υποχρεώνει την καθ' ης η αίτηση εταιρία με την επωνυμία «Κ. ΠΑΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο. Ε. » που εδρεύει στα Μάλλια και εκπροσωπείται νόμιμα να πληρώσει στην άνω αιτούσα ήδη επισπεύδουσα το ποσόν των 48.998,58 € για κεφάλαιο με τον νόμιμο τόκο από την επόμενη της εμφάνισης κάθε επιταγής μέχρι την εξόφληση Καταδικάζει αυτήν στην Δικαστική Δαπάνη που την ορίζει σε 804,00 €.
Β) Τις με αριθμό 10300, 10302, 10303 και 10301Β/20-12-2010 τέσσερις εκθέσεις μου επίδοσης από τις οποίες προκύπτει ότι αντίγραφα της άνω Διαταγής Πληρωμής απεδόθησαν αντίστοιχα στους άνω καθ ων η εκτέλεση κατοίκους Μαλίων Ηρακλείου Κρήτης ομόρρυθμους εταίρους και νομίμους εκπροσώπους της άνω οφειλέτριας εταιρίας, για να λάβουν γνώση και για τα νόμιμα επιτασσόμενους συγχρόνως να πληρώσουν σε ολόκληρο έκαστος στην άνω επισπεύδουσα το ποσόν σύνολο 62.102,67 € νομιμότητα από την επόμενη της επίδοσης μέχρι την εξόφληση. Και Γ) Την από 4 - 4 - 2011 γραφτή εντολή και πληρεξουσιότητα από τον Δικηγόρο Ηρακλείου κ. Μανούσο Ξενάκη πληρεξούσιο και αντίκλητο της παραπάνω επισπεύδουσας, με την οποία εντέλλομαι τα ως αυτή αναφέρει κατάσχεσα το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητο τους (τέσσερα ακίνητα που συνενώθηκαν σε ένα) σύμφωνο και με τον τίτλο κτήσεως του
ΔΗΛΑΔΗ
τα παρακάτω ακίνητα, τα οποία ανήκουν στους καθ’ ων κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατά το ένα τέταρτο (1/4) εξ αδιαιρέτου στον καθένα από τους καθ’ ων:
Τα τέσσερα ακίνητα αυτά είναι συνεχόμενα μεταξύ τους και έχουν συνενωθεί σε ένα ακίνητο συνολικού εμβαδού σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα των αδειών οικοδομής τεσσάρων χιλιάδων δέκα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και πενήντα εκατοστών (4.018,50 τ.μ.) και το οποίο συνορεύει από βορά επί πλευράς 75,50 μέτρων με ιδιοκτησία Ι. Πετσαλακη, από νότο επί πλευράς 75,50 μέτρων με ιδιοκτησία Ι. Γ. Ρουσακη, από ανατολή επί πλευράς 55,10 μέτρων με ιδιοκτησία Μ. Σφακιανάκη και από δύση επί πλευράς 55,80 μέτρων με ιδιοκτησια κληρονόμων Καλαϊτζάκη, επί του οποίου έχει ανεγερθεί οικοδομή με τις με αριθμούς 1208/1982 και 1159/1983 οικοδομικές άδειες του πολεοδομικού γραφείου της Νομαρχίας Ηρακλείου, η οποία αποτελείται από ισόγεια αποθήκη επιφάνειας 397,12 τ.μ. και Α΄ όροφο επιφάνειας 397,12 τ.μ.
Νεώτερη περιγραφή των ακινήτων αυτών
Ακίνητα της ιδιοκτησίας των καθ’ ων που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Μαλίων, Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Χερσονήσου, στην ειδικότερη θέση «Σπήλιος» η «Μπουρκωτος» ήτοι: A) σε οικόπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τρακοσίων (300 μ2) η όσης εκτάσεως και αν είναι πάσει περίπτωση με σύνορα Βόρεια και Ανατολικά με ιδιοκτησία Ιωάννη Πατελη, Δυτικά με ιδιοκτησία Ματθαίου Σφακιανου και Νότια με ιδιοκτησία κληρονόμων Αριστοδήμου Λαπιδη, όπως το ακίνητο αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται με τα περιμετρικά στοιχειά Α-Β-Γ-Δ-Α εις το υπό χρονολογία 2 - 12 - 1977 σκαρίφημα, το όποιο έχει επισυναφτεί στο 3672 / 1977 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Χερσονήσου Γεωργίου Σαββακη
Β) σε οικόπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δυο χιλιάδων πενηντα (2.050 μ2) η οσης εκτασης και αν είναι εν πάσει περιπτώσει, συνοδευόμενου Ανατολικά και Νότια με άλλη ιδιοκτησία του καθ’ ου, Βόρεια με ιδιοκτησία Εμμανουήλ Παρθενιαδη και Δυτικά με ιδιοκτησία Ματθαίου Σφακιανακη,
Γ) σε οικόπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων σαράντα τριών και ογδόντα οκτώ εκατοστών (843,88 μ2) με σύνορα Ιωάννη Ρουσάκη επί πλευράς μήκους 14,80 μέτρων, με άλλο ακίνητο του καθ’ ου επί πλευράς μήκους 53 μέτρων, Ιωάννη Πετσαλακη επί πλευράς μήκους 18,30 μέτρων και άλλο ακίνητο του καθ’ ου επί πλευράς μήκους 53 μέτρων, όπως το ακίνητο αυτό αναφέρεται και περιγράφεται υπό τα στοιχειά ΑΒΓΔ στο από Μάρτιος 1982 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Εμμ. Ροβιθη, το οποίο έχει επισυναφτεί στο υπ αριθμόν 1.075 / 1982 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Νεαπολέως Γεωργίου Κοντογιαννη και
Δ) σε οικόπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων πενήντα δυο και πενήντα εκατοστών (852,50 μ2) η όσης έκτασης και αν είναι εν πάσει περιπτώσει, με σύνορα Βόρεια επί πλευράς Α - Β μήκους 14,80 μέτρων με ιδιοκτησία Ιωάννη Ρουσακη, Νότια επί πλευράς Δ - Γ μήκους 18,00 μέτρων με ιδιοκτησία Ιωάννη Πετσαλακη, Ανατολικά επί πλευράς Α - Δ μήκους 52,00 μέτρων με ιδιοκτησία Ιωάννη Πετσαλακη και Δυτικά επί πλευράς Β - Γ μήκους 52,00 μέτρων με υπόλοιπο ακίνητο του καθ’ ου, όπως φαίνεται και αποτυπώνεται το ακίνητο αυτό υπό τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Ιούλιος 1984 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Εμμ. Ροβιθη, το οποίο έχει επισυναφτεί στο υπ’ αριθμόν 69 / 1984 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Χερσονήσου Ευαγγελίας Πετρακη. Τα τέσσερα αυτά ακίνητα είναι συνεχόμενα μεταξύ τους και έχουν συνενωθεί εν τοις πράγματι και έχουν χάσει την αυτοτέλεια τους . Η ενιαία επιφάνεια του οικόπεδου είναι 4.046,38 μ2 περίπου. Επί του ενιαίου αυτού οικόπεδου και δυνάμει των υπ’ αριθμ. 1208 / 1982 και 1159/1983 οικοδομικών αδειών του πολεοδομικού γραφείου της Νομαρχίας Ηρακλείου, έχει ανεγερθεί αποθήκη εμπορευμάτων αποτελούμενη από ισόγειο επιφάνειας 397,12 μ2 και Α’ όροφο επιφάνειας 317,92 μ2.
Τα ακίνητα αυτά βρίσκονται εκτός ορίων Κτηματολογίου.
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Τις παραπάνω ιδιοκτησίες απέκτησαν οι άνω οφειλέτες από κληρονομία από τον Κωνσταντίνο Ιωαν. Πατελη, η οποία έχει μεταγραφεί στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Χερσονήσου στον τόμο 809 με αύξοντα αριθμό 89899 επ’ ωφελεία Απογραφής αριθμ. 314 και 315 / 2008 Πρωτοδικείου Ηρακλείου
Εκτμήθηκε δε ολόκληρο το άνω ακίνητο 250.000,00 €
Τιμή πρώτης προσφοράς ξορίσθηκε το ποσόν των 200.000,00.
Ο πλειστηριασμός αυτού ορίστηκε με την άνω με αριθμ. 1158/2011 έκθεση μου αναγκαστικής κατάσχεσης και με την με αριθμ. 1160 / 2011 Περίληψη μου κατασχετήριας έκθεσης για την 20 Ιουλίου 2011 ημέρα Τέταρτη
Με αίτηση μου εκδόθηκαν τα με αριθ. 694/1 και 694/2 της 12ης Μαΐου 2011 Πιστοποιητικά βαρών της κ. Υποθηκοφύλακες Λ. Χερσονήσου που πιστοποιεί ότι μέχρι την προηγούμενη ημέρα φαίνεται να υπάρχουν τα κάτωθι βάρη.
Προσημείωση υποθήκης για 260.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. υποθήκη για 14.000,00 € υπέρ της Εθνική Τράπεζα Της Ελλάδος Α. Ε., υποθήκη για 54.226,00 € υπέρ της άνω επισπεύδουσας, προσημείωση υποθήκης για 22.000,00 € υπέρ της ANAΡTYXI LIMITED, προσημείωση υποθήκης για 40.167,63 € υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε., προσημείωση υποθήκης για 19.600,00 € υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ Α. Ε. και δεύτερη για 70.400,00 € υπέρ της ίδιας τράπεζας, προσημείωση υποθήκης για 14.880,00 € υπέρ της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε. δεύτερη προσημείωση υπέρ της ίδιας τράπεζας για 55.9000,00 € τρίτη προσημειώσει υπέρ της ίδιας τράπεζας για 51.000,00 €, προσημείωση υποθήκες για 18.500,00 € υπέρ της EUROBANK ERGASIAS A. E. και η άνω έκθεση μου αναγκαστικής κατάσχεσης
Ο πλειστηριασμός αυτός δεν έγινε διότι μετά από αίτηση των άνω οφειλετών εκδόθηκε η με αριθμ. 1813/2038/2011 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που Διατάσσει την διόρθωση των δυο ως άνω πράξεων σου ως προς την άξια του κατασχεθέντος ακίνητου και Ορίζει την αξία του στο ποσόν των 360.000,00 € και την τιμή πρώτης προσφοράς αυτού σε 240.000,00 € ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη των γνωστοποιήσεων και Δημοσιεύσεων και ΟΡΙΖΕΙ χρόνο πλειστηριασμού για την 26 Οκτώβριου 2011 ημέρα Τετάρτη
Αφού έλαβα την από 30 Σεπτεμβρίου 2011 γραφτή εντολή και πληρεξουσιότητα από τον άνω Δικηγόρο κ. Μανούσο Ξενακη πληρεξούσιο και αντίκλητο της άνω επισπεύδουσας με την οποία εντέλλομαι τα όσα αυτή αναφέρει έκδωσα την άνω Α Επαναληπτική Περίληψη μου και σύμφωνα με την εντολή αυτή όρισα νέα ημερομηνία πλειστηριασμού την 16 Νοεμβρίου 2011 λόγω μη επαρκούς χρόνου των 40 ημερών με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσόν των 240.000,00 €.
Ηράκλειο την 26 Οκτωβρίου 2011
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜ. ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση