iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΑΙΔΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Δεν θα ισχύσει η εφεδρεία στον "Άγιο Σπυρίδωνα"


Απαντώντας σε αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου Φρ. Παρασύρη με το αίτημα της μη ένταξης του Κέντρου Ειδικών Παίδων «Ο Άγιος Σπυρίδωνας» στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλος απάντησε τα εξής:
Το κέντρο Ειδικών Παιδιών «O Άγιος Σπυρίδωνας» ανήκει σε εκείνους τους φορείς για τους οποίους η Γενική Γραμματεία των ΔΕΚΟ έχει εκφράσει αντιρρήσεις και ενστάσεις για την ένταξη στην εργασιακή εφεδρεία προς την Στατιστική Υπηρεσία. Η τελευταία τηρεί και καταρτίζει με βάσει συγκεκριμένα κριτήρια το Μητρώο των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έχει και την αρμοδιότητα να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση