iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ηράκλειο: 26/10/2011
Αρ. πρωτ.: 170772

Προκήρυξη διακήρυξης

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, τηλ. 2810/399399, fax: 2810/229207, Τ.Κ. 71202, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια "Υγειονομικού & Φαρμακευτικού Υλικού Δημοτικού Ιατρείου και ΚΑΠΗ" σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απ. 11389/93) με το Ν. 2741/99, αρθρ. 25414 και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.
2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 24.870,12 ευρώ με το ΦΠΑ.
3. Τα έγγραφα που αφορούν στην προμήθεια μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο, τμήμα προμηθειών, υπεύθυνος Τζανιδάκης Βασίλης, τηλ. 2810/399186-185 ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr.
4. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δήμο Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 έως 10.30 π.μ.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να κατατεθούν την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού απευθείας στην επιτροπή διενέργειας και ελέγχου των δικαιολογητικών του διαγωνισμού ή να σταλούν ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.
5. Η διεύθυνση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της παρούσης προκήρυξης. Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται.
6. Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 18η/11/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
7. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 1.011,00 ευρώ.

Ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου,
Περισυνάκης Μιχάλης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση