iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ηράκλειο 26/10/2011
Αριθμ. πρωτ.: ΟΙΚ. 2444

Ανακοίνωση διενέργειας πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Ο Δ/ντής της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης".
2. Το ΠΔ 136/2010 περί σύστασης της ΑΔ Κρήτης.
3. Την ανάγκη δημιουργίας πρόσθετων χώρων εργασίας για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΠ.Δ. Κρήτης,
Αποφασίζουμε

Την αναζήτηση αναδόχου για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

Έργο: «Συντήρηση και τροποποίηση αρχιτεκτονικών του τμήματος ισογείου του κτηρίου παλιού τελωνείου»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 4 Νοεμβρίου 2011.
Αρμόδια υπηρεσία διαγωνισμού, τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Δ/νση τεχνικού ελέγχου ΑΔ Κρήτης. Μενελάου Παρλαμά 2 και 62 Μαρτύρων 417, 71304, Ηράκλειο, ώρα 10 π.μ.
Τηλέφωνο: 2810/529244.
Προς τούτο θα διενεργήσουμε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης μειοδότη εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή των εργασιών.
Η κατάθεση οικονομικών προσφορών με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο της υπηρεσίας (παρ. α) του αρ. 4 και του αρ. 5 του Ν. 3669/08 και θα γίνει ενώπιον αρμόδιας επιτροπής της υπηρεσίας μας.
Η διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα γίνει την 4η/11/2011 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της υπηρεσίας μας στο Ηράκλειο.
Όριο προϋπολογισμού εργασιών 30.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 500 ευρώ που απευθύνονται στη δ/νση τεχνικού ελέγχου/ΑΠΔ Κρήτης.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα οικοδομικά αλλά με τους ισχύοντες περιορισμούς ως προς το κατώτερο όριο προϋπολογισμού της παρ. 1 και 2 του αρ. 102 του Ν. 3669/08.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ασκούν το εργοληπτικό επάγγελμα και να μην έχουν κώλυμα συμμετοχής από τη σχετική νομοθεσία περί δημοσίων έργων και να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
Τα συμβατικά τεύχη του έργου (τεχν. περιγραφή-σχέδια-προϋπολογισμός-τιμολόγιο-ΕΣΥ-έντυπο προσφοράς) θα διανέμονται μέσω e-mail στους ενδιαφερόμενους, από σήμερα 27/10/2011 άνευ αντιτίμου.

Η διεύθυνση

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση